OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda regler finns för beskattning av omställningsstöd. Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen.

Hur omställningsstöd behandlas i redovisningen kan du läsa om på sidan Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag.

Omställningsstödet är ett näringsbidrag

Ett omställningsstöd är ett sådant näringsbidrag som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av corona och beräknas på både uteblivna intäkter och fasta kostnader i förfluten tid. Särskilda regler har införts för beskattningen av omställningsstödet.

Skatteplikt

Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen. Stödet ska därför vanligtvis tas upp vid inkomstbeskattningen. Stöd som däremot avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Mervärdesskatt

Omsättning av tjänst föreligger när en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon eller när en tjänst tas i anspråk genom uttag (2 kap. 1 § tredje stycket ML). Omställningsstödet anses inte vara ersättning för en tillhandahållen tjänst. Någon mervärdesskatt ska därför inte redovisas på omställningsstöd som ett företag har fått.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund med verksamhet utan skattskyldighet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, bedriva näringsverksamhet som företaget inte är skattskyldigt för. För ideella föreningar och registrerade trossamfund kan det exempelvis gälla second hand-försäljning samt verksamhet som av hävd används för att finansiera ideell verksamhet. Om omställningsstödet ska täcka fasta kostnader i sådan verksamhet ska det inte tas upp i denna del (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Beskattningstidpunkten

De nuvarande reglerna i 29 kap. 2–8 §§ IL bygger på att intäkten och kostnaden som stödet avser ska matcha varandra eller så ska intäkten minska anskaffningsvärdet för köpta tillgångar.

Med hänsyn till att de befintliga reglerna i 29 kap. IL inte är helt anpassade för omställningsstödet, har den skattemässiga hanteringen av omställningsstödet reglerats så att intäkten alltid ska tas upp om stödet avser avdragsgilla utgifter. Intäkten ska tas upp i sin helhet det beskattningsår beslutet fattas. Eftersom omställningsstödet är tillfälligt finns regleringen inte i 29 kap. IL utan i 4 § första stycket LOM.

Stöd kan vid beskattningen få tas upp ett tidigare beskattningsår

Intäkten av stödet och de kostnader som stödet har beräknats på kan komma att avse olika räkenskapsår (beskattningsår).

Nytt: 2022-01-03

För de företag som har kalenderår som räkenskapsår kan beroende på när beslut om stöd fattas en sådan situation uppkomma för samtliga stödperioder. Det kan inträffa eftersom beslut kommer att kunna tas fram till och med den sista juni 2022.

För de företag som har ett brutet räkenskapsår, kan en sådan situation inträffa beroende på vilket räkenskapsår de har, vilken stödperiod stödet avser och när beslut om stödet för stödperioden fattas. Har exempelvis ett företag bokslut den 30 juni 2021 uppkommer en sådan situation när företaget söker stöd för stödperioden maj eller juni 2021, eftersom beslut för dessa stödperioder kan tas mellan 2 juli och fram till och med den sista juni 2022.

Tidigare:

För de företag som har kalenderår som räkenskapsår uppkommer inte en sådan situation. Beslut om omställningsstöd för stödperioderna maj, juni, juli, augusti och september 2021 kan enbart fattas fram till och med den sista december 2021.

För de företag som har ett brutet räkenskapsår, kan däremot en sådan situation inträffa beroende på vilket räkenskapsår de har. Har exempelvis ett företag bokslut den 30 juni 2021 uppkommer en sådan situation när företaget söker stöd för stödperioden maj eller juni 2021, eftersom beslut för dessa stödperioder kan tas mellan 2 juli och fram till och med den sista december 2021.

För omställningsstödet finns därför en uttrycklig bestämmelse i 4 § första stycket LOM om att till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret, får det vid beskattningen tas upp detta år i stället. Bestämmelsen innebär bland annat att företag som får ett beslut om omställningsstöd som avser en stödperiod som helt omfattas av det föregående räkenskapsåret (beskattningsåret), har möjlighet att ta upp stödet detta beskattningsår i stället för det år beslutet fattats. Därmed kan stödet matchas mot kostnaderna.

Det är frivilligt för den skattskyldiga att tillämpa bestämmelsen om att ta upp stödet tidigare.

Nytt: 2022-01-03

Det finns däremot ingen möjlighet att vid beskattningen ta upp stödet till beskattning ett annat beskattningsår än

  • det beskattningsår som beslutet fattades
  • det beskattningsår som föregick det beskattningsår som beslutet fattades.

Avdragsrätt vid återbetalning

Omställningsstödet ska dras av om det återbetalas. Avdraget ska göras för det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt gjordes. Men avdragsrätten är begränsad till omställningsstöd som har tagits upp till beskattning (4 § andra stycket LOM, prop. 2019/20:181 s. 34).

Skatteverket kommer inte på eget initiativ att utreda tidpunkten för avdrag för återbetalning av stöd i inkomstdeklarationen för beskattningsår som avslutas under perioden 2020-03-01–2022-08-31 (se tillämpningsinformationen till Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av näringsbidrag).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Återbetalning av näringsbidrag [1]