OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

För att rätt till evenemangsstöd ska föreligga behöver ytterligare förutsättningar avseende evenemanget och arrangörens planering och hantering av evenemanget vara uppfyllda.

Ytterligare förutsättningar och krav på arrangörens planering och hantering av evenemanget

För rätt till evenemangsstöd ska motsvarande evenemang hållits 2019 eller ska arrangören ha en historik av att genomföra liknande evenemang. Evenemanget ska rikta sig till 250 deltagare eller mer och skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och 31 december 2021 men har fått ställas in eller väsentligen begränsas på grund av restriktioner (7 § andra stycket och 7 § tredje stycket FSPE).

Motsvarande evenemang 2019 eller aktör med historik av liknande evenemang

Som förutsättning för stöd gäller att motsvarande evenemang som nu ställts in eller avsevärt begränsats arrangerades år 2019. Om det aktuella arrangemanget inte arrangerades 2019 ska arrangören vara en aktör med historik av att genomföra liknande evenemang som nu har ställts in eller väsentligt begränsats (7 § andra stycket 1 FSPE).

För att en arrangör ska anses ha en historik av att genomföra liknade evenemang ska arrangören före år 2019 har arrangerat minst två evenemang av liknande slag. Exempel på sådana evenemang är motionslopp som hålls t.ex. vartannat år eller med annan bestämd intervall, eller en festival eller julkonsert som arrangerats av samma arrangör vid minst två tillfällen före år 2019 men där innehållet kan variera från arrangemang till arrangemang.

Datum för evenemanget

För att rätt till evenemangsstöd ska föreligga gäller att evenemanget genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021 (7 § andra stycket 2 FSPE).

Evenemanget riktar sig till minst 250 deltagare

För att rätt till evenemangsstöd ska föreligga krävs att evenemanget rikta sig till minst 250 deltagare (7 § andra stycket 3 FSPE). Det innebär att innan evenemanget ställdes in eller begränsades eller begränsades i väsentlig utsträckning fanns det möjlighet och avsikt att vid full beläggning ta emot minst 250 deltagare.

Med deltagare avses de personer som besöker ett evenemang. Som deltagare räknas därför inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid exempelvis en teaterföreställning eller en konsert räknas således publiken som deltagare men däremot inte ensemblen eller de musiker som uppträder. Vid idrottstävlingar räknas dock idrottsutövare som deltagare när det gäller motionslopp, men inte när det gäller exempelvis fotbollsmatcher. Vilka som avses med ordet deltagare kan således variera beroende på vilken typ av evenemang det är fråga om.

Nytt: 2021-08-19

Om evenemanget utgörs av en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid (3 § FSPE) ska det sammanlagda deltagarantalet evenemanget riktar sig till uppgå till minst 250 deltagare.

Evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten

För att rätt till evenemangsstöd ska föreligga krävs att evenemanget offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten (7 § andra stycket 4 FSPE).

Om evenemanget inte offentliggjorts genom exempelvis annonser eller marknadsföring i sociala medier anser Skatteverket att det i affärs- eller verksamhetsplanen ska framgå vilka datum evenemanget ska genomföras samt hur många deltagare det ska rikta sig till, för att den sökande ska kunna visa att förutsättningarna för rätt till evenemangsstöd är uppfyllda. Även avtal med lokalupplåtare eller motsvarande är omständigheter som visar på att evenemanget var fastställt i plan även om det ännu inte offentliggjorts.

Evenemanget har ställts in eller begränsats i väsentlig utsträckning

För att rätt till evenemangsstöd ska föreligga måste evenemanget ha ställts in eller begränsats i väsentlig utsträckning på grund av föreskrifter som meddelats med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att hindra spridning av sjukdomen covid-19 och som gäller vid den tidpunkt arrangören beslutar att ställa in eller begränsa evenemanget (7 § andra stycket 5 FSPE).

Nytt: 2021-12-21

Efter en förordningsändring kan evenemanget även ha ställts in eller begränsats i väsentlig utsträckning på grund av föreskrifter som meddelats enligt ovan och som gäller vid tidpunkten för evenemangets genomförande (7 § andra stycket 5 FSPE).

Ändringen träder i kraft den 31 december 2021 och tillämpas på evenemang som genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

Föreskrifter som meddelats med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att hindra spridning av sjukdomen covid-19 innefattar

  • föreskrift meddelad av regeringen eller myndighet om att den som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska vidta åtgärder för att förhindra smittspridning (7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19),
  • föreskrift meddelad av regeringen om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas (7 § andra stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19), och
  • föreskrift meddelad av regeringen eller kommun om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser (13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19).

Skatteverket anser att formuleringen ”begränsats i väsentlig utsträckning” bör tolkas som att evenemanget ska ha begränsats med minst 40 procent, exempelvis genom att antalet deltagare på evenemanget begränsas med 40 procent på grund av utfärdade föreskrifter.

Nytt: 2021-12-01

Ett evenemang kan utgöras av en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid. När en sammankomst eller en tillställning som är en del av en sådan sammanhållen serie flyttas fram, är det Skatteverkets bedömning att detta ska ses som att arrangören fattar beslut om att ställa in en sammankomst eller tillställning och samtidigt planerar för en ny. När en sammankomst eller tillställning som är en del av ett evenemang har ställts in, har evenemanget begränsats.

Eftersom beslutet om att arrangera en ny sammankomst eller tillställning är en konsekvens av att evenemanget så som det tidigare offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten (jfr. 7 § andra stycket 4 FSPE) begränsats, utgör den nytillkomna sammankomsten eller tillställningen inte en del av samma evenemang. Vid bedömningen om den framflyttade sammankomsten eller tillställningen har lett till att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning, anser Skatteverket således att den inställda tillställningen, men inte den nytillkomna, ska tas med i bedömningen.

Vid bedömningen av om förutsättningarna för rätt till stöd är uppfyllda ska det beaktas om arrangören genom att vidta åtgärder som skäligen kan krävas har kunnat undvika att ställa in eller i väsentlig omfattning begränsa arrangemanget (7 § tredje stycket FSPE). Det innebär att arrangören måste göra allt som kan förväntas för att undvika att behöva ställa in evenemanget eller för att minimera i vilken utsträckning evenemanget behöver begränsas. Beroende på vilka föreskrifter som meddelats kan detta till exempel innebära att arrangören, om det är möjligt, byter plats för evenemanget eller gör om ståplatser till sittplatser eller vidtar andra nödvändiga åtgärder. Underlag som visar vidtagna åtgärder bör finnas. Dessa underlag kan komma att begäras in av Skatteverket i samband med att ansökan om stöd prövas.

Beslutet att ställa in eller begränsa evenemanget har offentliggjorts eller dokumenterats

Som förutsättning för stöd gäller även att beslutet att ställa in eller begränsa evenemanget har offentliggjorts eller på annat sätt dokumenterats (7 § andra stycket 6 FSPE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]