OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Direkt nödvändiga kostnader

Det är enbart kostnader som varit direkt nödvändiga för evenemanget som en sökande kan få stöd för (10 § första stycket FSPE).

Kostnaden ska ha ett omedelbart samband med ett visst evenemang. Exempel på sådana kostnader är:

  • förbrukningsmaterial direkt hänförliga till det aktuella evenemanget,
  • hyra för plats, lokal och utrustning för det aktuella evenemanget, under förutsättning att avtalet understiger sex månader,
  • ersättningar till underleverantörer och uppdragstagare som är direkt hänförliga till det aktuella evenemanget,
  • marknadsföringskostnader direkt hänförliga till det aktuella evenemanget,
  • resekostnader direkt hänförliga till det aktuella evenemanget och
  • avgift för ev. tillstånd för det aktuella evenemanget

Kostnader som inte i sin helhet förbrukas inom ett aktuellt evenemang anses inte i sin helhet direkt hänförlig till ett aktuellt evenemang. I dessa fall kan skälig del av kostnaden vara direkt hänförlig till evenemanget.

En kostnad ska därutöver vara direkt nödvändig. En kostnad anses direkt nödvändig om evenemanget eller underleverantörens åtagande inte hade varit möjlig att planera eller genomföra utan denna kostnad.

Uppstått efter 1 januari 2021

De direkt nödvändiga kostnaderna ska ha uppstått efter 1 januari 2021 för att en sökande ska kunna få stöd för dem (10 § första stycket FSPE). Enligt Skatteverkets uppfattning så är det god redovisningssed som avgör om kostnaden anses ha uppstått efter 1 januari.

Avräkning för intäkter

Från de direkt nödvändiga kostnaderna ska alla eventuella intäkter som kommer från evenemanget räknas av (10 § tredje stycket FSPE).

Nytt: 2021-10-01

Om det kommer intäkter från ett inställt eller begränsat evenemang ska dessa räknas av. Redovisning av intäkter ska ske i enlighet med god redovisningssed. När redovisningen ska göras beror på vilket redovisningsregelverk företaget tillämpar. Allmänt kan sägas att en intäkt redovisas först när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med en transaktion kommer att tillfalla företaget. I många fall krävs även att samtliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått.

Om försäljning till ett begränsat evenemang sker efter det att beslut om begränsning fattats, kan den totala omfattningen av intäkter därmed normalt beräknas först när all försäljning till och under evenemanget upphört eller när evenemanget har genomförts. Ett evenemang som utgörs av en serie tillställningar är genomfört först när sista tillställningen har genomförts (jfr 3 § 2 FSPE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2]