OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Arrangörer har möjlighet att söka förhandsbesked

Evenemang som omfattas av evenemangsstöd kräver lång planering och god framförhållning för att kunna genomföras. Gemensamt för arrangörerna är att de har kostnader som uppstår i planering och förberedelser av evenemang långt före genomförandet. Genom att begära ett förhandsbesked kan arrangören på ett tidigt stadium få bindande besked om att evenemanget uppfyller de grundläggande kraven för evenemangsstöd i 5 § och 7 § andra stycket 1–4 FSPE (22 § FSPE).

Ett förhandsbesked är inte en förutsättning för att få ansöka om evenemangsstöd, utan arrangören kan välja att ansöka direkt om själva stödet.

Underleverantörer kan inte ansöka om förhandsbesked, 19 § FSPE motsatsvis. En ansökan om förhandsbesked från en sådan person som anges i 6 § FSPE ska därför avvisas.

Prövningen av ansökan är begränsad till vissa krav

En arrangör som planerar att genomföra ett evenemang under perioden den 1 september – den 31 december 2021, kan ansöka om förhandsbesked hos Skatteverket (19 § FSPE).

Jämfört med prövningen av en ansökan om evenemangsstöd, ska Skatteverket enbart bedöma om evenemanget uppfyller kraven att:

 • det får begränsas med stöd av 7 eller 13 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
 • det inte till mer än ringa del ingår i idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet,
 • motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att arrangören är en aktör med historik att genomföra liknande evenemang,
 • det genomförs eller skulle ha genomförts den 1 september – den 31 december 2021,
 • det riktar sig till minst 250 personer, samt att
 • evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten (19 § FSPE).

Ansökan ska göras elektroniskt på ett särskilt formulär

En ansökan om förhandsbesked ska göras elektroniskt, på ett fastställt ansökningsformulär. Skatteverket bestämmer formulärets utformning (20 § FSPE).

Skatteverket har fastställt att ansökan om förhandsbesked ska göras i ett ansökningsformulär på Mina sidor.

Om ansökan kommer in på något annat sätt ska Skatteverket i första hand tala om för sökanden att ansökan ska göras elektroniskt och då på fastställt formulär. Det följer av Skatteverkets serviceskyldighet (20 § första stycket FL). Om ansökan ändå inte kommer in på fastställt sätt får Skatteverket förelägga sökanden att senast ett visst datum ansöka elektroniskt på fastställt formulär, med följden att Skatteverket annars kan komma att avvisa den felaktigt inkomna ansökan om förhandsbesked (jfr 20 § andra stycket FL). Om en ansökan inte kommer in på korrekt sätt senast det datum Skatteverket angett i föreläggandet får den inkomna ansökan avvisas, vilket innebär att Skatteverket inte prövar den.

Vem får lämna in ansökan?

Ansökan om förhandsbesked från fysiska personer ska signeras av sökanden. Ansökan från juridiska personer ska signeras av behörig företrädare för den juridiska personen. Enligt Skatteverket kan en vd i ett aktiebolag lämna in en ansökan som ett led i den löpande förvaltningen.

Ansökan kan även ske genom ett ombud med fullmakt. Ombudet ska befullmäktigas och anmälas av den eller de som kan lämna ansökan enligt ovan.

Komplettering av ansökan

Det är reglerat vad en ansökan om förhandsbesked ska innehålla och ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär. En ansökan om förhandsbesked kan ändå behöva kompletteras på sökandens eget initiativ eller på Skatteverkets begäran. För att underlätta för Skatteverket och inte fördröja handläggningen bör sökanden följa verkets anvisningar för hur en ansökan ska kompletteras.

Skatteverket bestämmer handläggningens form, men om sökanden vill lämna uppgifter muntligt ska Skatteverket ge företaget rätt till det, om det inte framstår som obehövligt (24 § FL). Muntliga uppgifter ska snarast dokumenteras i en tjänsteanteckning (27 § FL).

När ska ansökan senast ha kommit in?

Nytt: 2021-12-17

Ansökan om förhandsbesked ska senast ha kommit in till Skatteverket den 31 december 2021 (20 § andra stycket FSPE). Eftersom den dagen inte är en vardag följer emellertid av 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, den så kallade söndagsregeln, att sista dagen för att ansöka blir måndagen den 3 januari 2022.

Ny ansökan ska komma in i rätt

Om arrangören har fått avslag på sin ansökan om förhandsbesked har denna möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att den nya ansökan kommer in till Skatteverket inom ansökningstiden. Detsamma gäller om den första ansökan avvisas eller skrivs av för att sökanden t.ex. ångrar sig och tar tillbaka den ansökningen. Arrangören kan också välja att söka evenemangsstöd även om ansökan om förhandsbesked har avslagits.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan om förhandsbesked ska innehålla de uppgifter som krävs för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna för stöd är uppfyllda för ett planerat arrangemang (21 § FSPE).

Ansökan ska innehålla uppgift som visar att evenemanget är ett sådant evenemang som får begränsas med stöd av 7 eller 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (5 § första stycket FSPE).

Ansökan ska också innehålla uppgift om

 • motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att arrangören är en aktör med historik av att genomföra liknande evenemang
 • evenemanget är planerat att genomföras mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021 (förhandsbesked kan dock bara ges för de evenemang som planeras att genomföras under perioden 1 september – 31 december 2021, 19 § FSPE)
 • evenemanget riktar sig till minst 250 deltagare
 • evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten.

En uppskattning av de kostnader som ansökan om stöd kan komma att omfatta enligt 15 § andra stycket 1 FSPE ska också anges i ansökan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]