OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

I vilka fall finns en tidsfrist för att utfärda fakturor?

För vissa omsättningar finns en tidsfrist för utfärdande av faktura. Det gäller:

  • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster
  • unionsintern försäljning av varor
  • gränsöverskridande försäljning av tjänster enligt huvudregeln.

Byggtjänster

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats (11 kap. 3 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden.

Vad som förstås med begreppet utfärda framgår av sidan Faktureringsskyldighet.

Unionsintern försäljning av varor

En faktura som avser omsättning av varor som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldighet inträder för motsvarande unionsinternt förvärv (11 kap. 3 a § andra stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 första stycket i mervärdesskattedirektivet.

Skattskyldigheten för unionsinterna förvärv inträder när varan har levererats (1 kap. 4 a § ML). Det innebär att den som omsätter varor till ett annat EU-land ska utfärda en faktura senast den femtonde i månaden efter den månad varan har levererats.

Gränsöverskridande försäljning av tjänster

En faktura som avser omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning, ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldighet inträder för motsvarande omsättning inom landet (11 kap. 3 a § tredje stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 första stycket i mervärdesskattedirektivet.

Skattskyldigheten för omsättning av tjänster inträder när tjänsten har tillhandahållits. Det innebär att den som omsätter sådana tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning ska utfärda en faktura senast den femtonde i månaden efter tillhandahållandet.

Andra försäljningar

För övriga omsättningar finns ingen tidsfrist i ML för utfärdande av fakturor. Det innebär att säljaren då ska utfärda en faktura inom den tid som kan anses gälla enligt god affärssed för den aktuella branschen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar