OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Säljaren ska dokumentera köparens identifikationsuppgifter vid transaktioner med investeringsguld

  • som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kr eller mer
  • om transaktionen understiger 10 000 kr men kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst 10 000 kr.

Dokumentationsskyldigheten gäller vid omsättning inom Sverige och omsättning till annat EU-land (39 kap. 14 § första och andra styckena SFL). Det gäller både om omsättningen är undantagen från skatteplikt och om den omfattas av frivillig skattskyldighet.

Av 39 kap. 14 §  tredje stycket SFL framgår vidare att bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket, 8 och 14-16 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas även vid transaktioner med investeringsguld enligt ovan.

Vilka uppgifter dokumentationen ska innehålla och att den ska bevaras under sju år framgår av 9 kap. 8 § SFF.

Om säljaren inte fullgjort dokumentationsskyldigheten ska en kontrollavgift tas ut (50 kap. 7 § SFL).

Reglerna baseras på artikel 356 i mervärdesskattedirektivet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]