OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Vad är definitionen på fel i den finansiella informationen? Hur fel ska rättas, beror på vilken normgivning företaget följer.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs mer om hur ändrade bokslut och rättelse av fel påverkar beskattningsunderlaget.

Vad är ett fel?

Ett fel definieras som ett utelämnande eller en felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår. Felet kan ha uppkommit på grund av att man låtit bli att använda, eller på ett felaktigt sätt använt, tillförlitlig information som fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna beslutades. Informationen är sådan som skulle kunna ha förväntats erhållits och beaktats när de finansiella rapporterna upprättades och utformades. Fel omfattar även effekterna av t.ex. räknefel, misstag vid tillämpning av redovisningsprinciper, förbiseenden eller feltolkningar av fakta samt bedrägeri.

Fel eller ändrade uppskattningar och bedömningar?

Ändrade uppskattningar och bedömningar innebär att företaget fått annan (ny) information än vad bedömningen och uppskattningen ursprungligen baserade sig på, t.ex. när man konstaterar att en maskin förslits fortare än beräknat och man därför behöver ändra maskinens nyttjandeperiod.

Hur rättar företaget ett fel?

Det har länge varit oklart om vad som är god redovisningssed när företaget ska rätta ett fel i en finansiell rapport. Ska ett tidigare fastställt bokslut ändras om felet är hänförligt till den tidigare perioden? På grund av ett mål om inkomsttaxering i Högsta förvaltningsdomstolen har rättsläget klarnat. Bokföringsnämnden lämnade ett yttrande i målet. Nämnden menade att det är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Högsta förvaltningsdomstolen följde i sitt utslag yttrandet och medgav inte att det ändrade bokslutet kunde ligga till grund för taxering (HFD 2012 ref. 61).

K1: förenklat årsbokslut

Varken det allmänna rådet Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) eller det allmänna rådet Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) innehåller några särskilda bestämmelser om hur man rättar fel. Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

Årsbokslut

Ett företag som upprättar årsbokslut enligt det allmänna rådet Årsbokslut (BFNAR 2017:3) ska rätta ett fel i det årsbokslut som avges närmast efter upptäckten av felet. Effekten av rättelsen ska redovisas i resultaträkningen, eller om rättelsen enbart avser poster i balansräkningen, i balansräkningen (BFNAR 2017:3 punkt 2.10).

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som upprättar årsredovisning enligt det allmänna rådet Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) ska rätta ett fel i den årsredovisning som avges närmast efter upptäckten av felet. Effekten av rättelsen ska redovisas i resultaträkningen eller, om rättelse enbart avser poster i balansräkningen, i balansräkningen (BFNAR 2016:10 punkt 2.12).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som upprättar årsredovisning enligt det allmänna rådet Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska rätta ett väsentligt fel i den finansiella rapport som avges närmast efter upptäckten av felet (BFNAR 2012:1 punkt 10.12 första stycket). I tabellen framgår hur företaget ska rätta felet beroende på när det uppstod.

Om felet uppstod …

Räkna om …

föregående räkenskapsår

jämförelsetalen för föregående år

ett räkenskapsår som föregick föregående räkenskapsår

ingående balans för tillgångar, skulder och eget kapital för föregående räkenskapsår.

Om det inte är praktiskt genomförbart att fastställa effekterna av ett fel som inträffat ett tidigare räkenskapsår, så ska företaget räkna om den ingående balansen för tillgångar, skulder och eget kapital innevarande räkenskapsår (BFNAR 2012:1 punkt 10.12 andra stycket).

Företaget ska lämna upplysningar om att det rättat fel (BFNAR 2012:1 punkt 10.13). Specifikationen av förändringar i eget kapital ska dessutom innehålla en uppgift om effekten av det rättade felet (BFNAR 2012:1 punkt 6.3).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag eller tillägg tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Ett företag ska som huvudregel retroaktivt rätta väsentliga fel under tidigare perioder, i de första finansiella rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felen.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 61 [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]