OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Genom att lämna en skalbolagsdeklaration kan man slippa skalbolagsbeskattning, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Den som gör ett s.k. återköp ska lämna uppgift om detta.

Lämna skalbolagsdeklaration är frivilligt

Det finns vissa uppgifter som man ska eller kan lämna om man medverkar i en skalbolagstransaktion. Genom att lämna en skalbolagsdeklaration kan man slippa skalbolagsbeskattning, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Syftet med skalbolagsdeklarationen

Om man avyttrar ett skalbolag och vill vara säker på att slippa skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § (om juridisk person avyttrar ett skalbolag) eller 49 a kap. 13 § IL (om fysisk person avyttrar ett skalbolag) ska man lämna en skalbolagsdeklaration.

Skalbolagsdeklarationen ger också Skatteverket ledning för beslut om säkerhet för slutlig skatt (27 kap. 1 § SFL). Det gäller såväl om säljaren är en fysisk som juridisk person. Läs mer om säkerhet för slutlig skatt för fysisk person respektive säkerhet för slutlig skatt för juridisk person.

Vem ska lämna en skalbolagsdeklaration?

Skalbolagsdeklarationen ska lämnas av det avyttrade företaget som är ett skalbolag (27 kap. 2 § SFL).

Om det avyttrade företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska skalbolagsdeklarationen i stället lämnas av den delägare som avyttrat andelen. Handelsbolaget eller den juridiska personen ska ge delägaren de uppgifter som behövs för deklarationen.

Vad ska en skalbolagsdeklaration innehålla?

En skalbolagsdeklaration ska, enligt 27 kap. 3 § SFL, innehålla

  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den som har avyttrat andelen och för den som har förvärvat andelen
  • uppgift om det avyttrade företagets överskott eller underskott, enligt ett sådant särskilt bokslut som avses i 25 a kap. 11 § IL eller 49 a kap. 13 § IL
  • uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som har tagits upp i bokslutet
  • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om säkerhet för slutlig skatt.

När ska skalbolagsdeklarationen lämnas?

En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts (27 kap. 4 § SFL).

Det finns särskilda blanketter

Skatteverket tillhandahåller inte skalbolagsdeklarationer i pappersformat, till skillnad från exempelvis inkomstdeklarationer. I stället finns skalbolagsdeklarationen att ladda ner på Skatteverkets webbplats. Det finns en blankett för aktiebolag och ekonomisk förening (blankett 2010) och en för handelsbolag (blankett 2011).

Skyldighet att lämna uppgift om återköp av inkråm

Skalbolagsbeskattning kan i vissa fall bli aktuell om man avyttrar ett bolag och därefter köper tillbaka inkråmet i det. Det gäller oavsett om det är en fysisk person eller en juridisk person som avyttrat bolaget. Läs mer om när en fysisk person respektive en juridisk person återköper inkråm.

Vad menas med återköp?

Om avyttringen avser en andel som inte hänför sig till ett skalbolag gäller följande enligt 49 a kap. 10 § IL respektive 25 a kap. 18 § IL. Skalbolagsbeskattning kan bli aktuell om säljaren eller en närstående till denna, direkt eller indirekt, förvärvar (återköper) den övervägande delen av andra tillgångar än sådana likvida tillgångar som avses i 49 a kap. 7 § IL respektive 25 a kap. 14 och 15 §§ IL, och som vid avyttringen innehades av det avyttrade företaget eller av ett företag i intressegemenskap.

Detta gäller bara om återköpet av inkråmet sker inom två år efter avyttringen av andelen.

Den som förvärvar inkråmet måste lämna uppgift om detta

Om ett återköp görs ska beskattning ske det beskattningsår då andelarna avyttrades. För att göra en sådan beskattning möjlig finns det en skyldighet för den som har förvärvat tillgångarna att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om egendom har köpts tillbaka från det avyttrade företaget (31 kap. 14 § SFL).

Om ett dödsbo förvärvar inkråmet ska dödsboet för år efter dödsåret, enligt 30 kap. 3 § SFL, lämna en inkomstdeklaration – om uppgift om skalbolag ska lämnas, enligt 31 kap. 14 § SFL.

Om det är ett svenskt handelsbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftsställe i Sverige som förvärvat inkråmet ska de, enligt 33 kap. 6 § SFL, lämna en särskild uppgift om skalbolag, till ledning för delägarnas beskattning, enligt 31 kap. 14 § SFL.

Det är möjligt att efterbeskatta

Det är möjligt att fatta beslut om efterbeskattning med stöd av en sådan uppgift som ska lämnas enligt 31 kap. 14 § SFL (66 kap. 27 § 6 SFL). I de fall den skattskyldige underlåtit att lämna uppgifter gäller de vanliga bestämmelserna om efterbeskattning och skattetillägg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar