OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Vem får ansöka om anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter och när ska ansökan lämnas?

Ansökan om anstånd

Skatteverket får efter ansökan bevilja anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter.

Den som ansöker om anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter har rätt att få anstånd om förutsättningarna för anstånd är uppfyllda. Lagstiftaren har framhållit att i sådana fall ska Skatteverket bevilja anstånd. Den som sökt anstånd får då ett beslut av Skatteverket om anstånd med att lämna deklaration eller särskild uppgift.

Vem får ansöka?

Den som ska lämna deklaration eller särskilda uppgifter får ansöka om anstånd med inlämnandet (36 kap. 1 § första stycket SFL).

Om den som ska lämna deklaration har anlitat ett deklarationsombud så får deklarationsombudet begära anstånd med att lämna deklaration (6 kap. 5 § första stycket 4 SFL).

Anstånd kan också beviljas efter en ansökan från den som i sin näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp till fysiska personer som ska lämna inkomstdeklaration eller mervärdesskattedeklaration, d.v.s. ett så kallat byråanstånd (36 kap. 1 § andra stycket SFL). Det är alltså deklarationsmedhjälparen som ska ansöka om byråanstånd. En förutsättning för att anstånd ska kunna beviljas är att det av ansökan framgår vilka fysiska personers deklarationer som den avser. Detta är självklart och har inte ansetts behöva anges i någon bestämmelse.

Om ansökan görs för ett dödsbo så kan presumtionsregeln i 4 kap. 2 § SFL tillämpas.

Nytt:

Hur görs ansökan

En ansökan om anstånd med deklaration kan inledas på olika sätt. Det finns vissa minimikrav på vilka uppgifter som ska finnas med när ett ärende inleds, bl.a. ska uppgift om identitet på den som söker anges. På Skatteverkets hemsida finns information om olika sätt för att ansöka om anstånd med att lämna deklaration, t.ex. kan ansökan ske via Mina sidor.

Ansöka i tid

Det finns inte någon bestämmelse om när en ansökan om anstånd ska ha kommit in till Skatteverket eftersom det har ansetts självklart att ansökan måste ha kommit in före den tidpunkt då deklarationen eller den särskilda uppgiften ska ha kommit in till Skatteverket.

Vilka tidpunkter olika deklarationer ska lämnas framgår av SFL:

De särskilda uppgifter som anstånd kan ges för är uppgifter som lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst (33 kap. 3 § SFL) eller av svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige (33 kap. 6 § SFL) eller uppgifter som fysiska personer och dödsbon som inte lämnar inkomstdeklaration lämnar avseende förhållanden om ersättningsbostad i utlandet (33 kap. 7 § SFL).Anstånd kan även ges för de särskilda uppgifter som ska lämnas för bedömning av skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (33 kap. 6 a § SFL).

Den som i förväg vet att den inte kommer kunna lämna sin deklaration eller sina särskilda uppgifter i tid bör ansöka om anstånd i god tid innan tidpunkten för inlämnande infaller.

Vad händer om ansökan lämnas för sent?

När ansökan kommer in för sent ska inte anstånd lämnas (i vissa fall kan ändå anstånd ges av praktiska skäl, se nedan under rubriken Vad är giltig ursäkt?).

Om ansökan om anstånd kommer in senare än tidpunkten när deklarationen eller den särskilda uppgiften skulle ha lämnats och det inte finns en giltig ursäkt (laga förfall) så innebär förseningen med deklarationen eller den särskilda uppgiften att det finns förutsättningar för att ta ut förseningsavgift. Skatteverket får då göra en bedömning av om det finns förutsättningar för befrielse från förseningsavgift.

Vad är giltig ursäkt?

En omständighet som bedöms som en giltig ursäkt måste ha inträffat senast den dag deklarationen eller de särskilda uppgifterna skulle ha behövt postas för att kunna komma in till Skatteverket i rätt tid.

Det finns inga bestämmelser i SFL om vad som kan vara giltig ursäkt för att lämna deklaration eller särskild uppgift försent däremot kan ledning hämtas i rättegångsbalken, RB. En giltig ursäkt kallas på lagspråk för laga förfall. Ett laga förfall beskrivs vara då någon genom avbrott inom allmänna samhällsfunktioner, sjukdom eller annan omständighet, som denne inte har kunnat förutse, hindras att fullgöra vad som krävts (jfr 32 kap. 8 § RB). Laga förfall innebär alltså att en person har fått förhinder att göra eller uppfylla något som han eller hon egentligen borde göra eller uppfylla. Hindret som sådant ska bestå i en omständighet som personen inte kunnat förutse eller en omständighet som av annat skäl kan utgöra en giltig ursäkt. Denna princip som kommer till uttryck i RB får även anses gälla inom skatterätten.

Ingen förseningsavgift vid giltig ursäkt

Får Skatteverket kännedom om att en skattskyldig har haft en giltig ursäkt för att inte lämna deklaration i rätt tid ska förseningsavgift inte tas ut. Undantaget från förseningsavgift gäller både vid sen eller utebliven inkomstdeklaration som skattedeklaration. Inte heller ska Skatteverket besluta om skönsbeskattning så länge hindret bedöms finnas kvar. För att förhindra detta bör Skatteverket, av praktiska skäl, meddela ett anståndsbeslut. Anståndstiden bör anpassas till hur länge det laga förfallet kan antas vara.

Vid giltig ursäkt (laga förfall) måste deklaration eller särskild uppgift ges in så snart den ursäktliga omständigheten har upphört.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar