OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska under vissa förutsättningar rätta, ändra eller återkalla ett felaktigt arvsintyg.

Rätta skrivfel

Skatteverket ska rätta skrivfel i ett arvsintyg, på Skatteverkets eget initiativ eller efter att någon med ett legitimt intresse har begärt det (artikel 71.1 arvsförordningen). Vad som avses med uttrycket ett legitimt intresse framgår inte av arvsförordningen. I detta sammanhang bör de som påverkas av arvsintygets rättsverkningar ha ett legitimt intresse.

Ändra eller återkalla ett felaktigt arvsintyg

Skatteverket ska i vissa situationer ändra eller återkalla ett arvsintyg antingen på begäran eller på eget initiativ.

Begäran om ändring eller återkallelse

Skatteverket ska på begäran av den som visat ett legitimt intresse ändra eller återkalla ett arvsintyg efter att det har fastställts att arvsintyget är felaktigt eller att enskilda uppgifter i det är materiellt felaktiga (artikel 71.2 arvsförordningen och SOU 2014:25 s. 200–201).

Ändring eller återkallelse på Skatteverkets eget initiativ

Det finns i svensk nationell lag en bestämmelse om att Skatteverket på eget initiativ får rätta skrivfel, räknefel eller liknande fel (36 § FL). Den bestämmelsen kan inte tillämpas på materiella fel i ett arvsintyg.

Skatteverkets skyldighet enligt 38 § FL att ändra ett uppenbart felaktigt beslut gäller normalt beslut om utfärdande av arvsintyg då ett sådant beslut inte torde vara att betrakta som ett gynnande förvaltningsbeslut (SOU 2014:25 s. 201).

Skatteverket ska underrätta de som fått en bestyrkt kopia

Om Skatteverket rättar, ändrar eller återkallar ett arvsintyg ska Skatteverket snarast möjligt underrätta de personer som fått en sådan bestyrkt kopia som avses i arvsförordningen (artikel 71.3 arvsförordningen).

Skatteverket ska inte underrätta de som med stöd av offentlighetsprincipen begärt och fått ut en kopia av arvsintyget.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]

Övrigt

  • SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv [1]

Referenser inom europeiskt arvsintyg