OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Styrelsearvoden och liknande ersättningar från ett svenskt aktiebolag är skattepliktiga.

Skattepliktigt styrelsearvode

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

  • äger rum i Sverige eller utomlands
  • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
  • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

Om styrelsearvode för en begränsat skattskyldig faktureras till ett bolag kan arvodet ses som skattepliktigt inkomst hos styrelseledamoten enligt SINK med stöd av HFD 2017 ref. 41. På samma sätt som för en obegränsat skattskyldig ska avgränsning göras om inkomsten är en inkomst i näringsverksamhet eller tjänst.

Skattefri ersättning för kostnad för resa och logi

Skattefrihet gäller för ersättningar som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en ledamot eller en suppleant i en styrelse (eller ett liknande organ) för kostnader för resa till respektive från styrelsemötet samt för logi i samband med mötet (6 § 2 SINK). Ersättningarna är skattefria oavsett om styrelsemötet hålls i Sverige eller utomlands.

Skatteverket anser att samma beloppsgräns som gäller för kostnadsersättning för resa med egen bil eller förmånsbil till en obegränsat skattskyldig ska tillämpas för sådan resekostnadsersättning som betalas ut till en begränsat skattskyldig styrelseledamot. Den ersättning som enligt 6 § 2 a SINK ska undantas från skatteplikt är därför det belopp som anges i 12 kap. 5 § IL. Om styrelseledamoten får resekostnadsersättning som överstiger detta belopp är den överskjutande ersättningen sådan ersättning som ska beskattas enligt 5 § 3 SINK.

Skatteverket anser att samma bedömning ska göras även när resorna görs mellan bostaden i utlandet och ett styrelsemöte utanför Sverige.

Se även Skattefri ersättning för kostnad för resa och logi för anställda.

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

Om en inkomst är undantagen från beskattning på grund av bestämmelser i ett skatteavtal är den undantagen från skatteplikt enligt SINK (6 § 5 SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2017 ref. 41 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

  • Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster