OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Den som har trängselskatt och tilläggsavgift att betala kan i vissa fall få anstånd med inbetalningen.

Vilka regler gäller för anstånd med trängselskatt?

Vid begäran om anstånd med betalning ska bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 SFL tillämpas. Med skattetillägg avses tilläggsavgift (17 § LTS).

När ska anstånd beviljas?

Skatteverket ska, efter ansökan, bevilja anstånd med inbetalning av trängselskatt om det är tveksamt enligt 63 kap. 4 § SFL hur stort belopp som kommer att behöva betalas, s.k. ändringsanstånd. Anstånd för att undvika betydande skada enligt 63 kap. 5 § SFL är inte aktuellt när det gäller trängselskatt då det inte kan anses röra sig om några betydande belopp.

Hur länge kan Skatteverket ge anstånd med inbetalning av trängselskatt?

Anståndstiden för ändringsanstånd får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet (63 kap. 6 § SFL).

Kostnadsränta vid anstånd

Bestämmelserna om kostnadsränta vid anstånd i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § SFL tillämpas för anstånd med betalning av trängselskatt (17 § LTS). Detta innebär att ränta ska betalas på beloppet för den trängselskatt som ska betalas efter anståndstidens utgång.

Kostnadsräntan beräknas fr.o.m. dagen efter trängselskattens ursprungliga förfallodag t.o.m. den dag då betalning senast ska ske med anledning av anståndsbeslutet. Kostnadsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 4 § första stycket SFL.

Anstånd med tilläggsavgift

Bestämmelserna i 63 kap. 7 § SFL som avser anstånd med inbetalning av skattetillägg och kontrollavgift gäller även för tilläggsavgift.

Anstånd till fördel för det allmänna

Skatteverket får medge anstånd med betalning av trängselskatt eller tilläggsavgift om det kan antas vara till fördel för det allmänna s.k. borgenärsanstånd eller handläggningsanstånd (63 kap. 23 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar