OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015.

Vad menas med mikroproduktion

Vissa elanvändare kompletterar sitt uttag av el från elnätet med egenproduktion av förnybar el i liten skala, t.ex. genom solcellsanläggningar. El matas in och el tas ut i samma inmatnings- och uttagspunkt. Det är bara när den egna elproduktionen överstiger den egna förbrukningen som överskott matas in på elnätet. I regel får mikroproducenterna ingen ersättning för den överskottselen. Reglerna om skattereduktion har införts för att underlätta för mikroproduktion av förnybar el och ge mikroproducenterna en ekonomisk kompensation.

Vem kan få skattereduktion?

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap. 27–33 §§ IL. Rätt till skattereduktion har de fysiska och juridiska personer som uppfyller samtliga följande krav:

 • framställer förnybar el
 • matar in förnybar el och tar ut el i en och samma anslutningspunkt
 • har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten
 • har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Uppfyller personen inte samtliga fyra krav så anses producenten inte längre vara mikroproducent och har alltså inte rätt till skattereduktion.

Även dödsbon och den som är begränsat skattskyldig har rätt till skattereduktionen (prop. 2014/15:1 sid. 213).

Vad är förnybar el och anslutningspunkt?

Med ”förnybar el” menas elektrisk kraft som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme
 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk
 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa
 • bränsleceller.

Med ”anslutningspunkt” menas en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Hur får man skattereduktionen?

Skattereduktionen ska personen begära i inkomstdeklarationen. Begäran ska göras i den inkomstdeklaration som ska lämnas efter utgången av de kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser.

Underlag för skattereduktion

Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som producenten har matat in i anslutningspunkten under kalenderåret. Underlaget kan dock aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Om produktion överstiger 30 000 kilowattimmar per person eller per anslutningspunkt tillåts skattereduktion upp till gränsen om 30 000 kilowattimmar. Den produktion som överskrider gränsen räknas inte med i underlaget.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen uppgår till underlaget enligt ovan multiplicerat med 60 öre. Skattereduktionen kan därmed högst uppgå till 18 000 kr.

Särskilda villkor för företag

Om den som begär skattereduktion är ett företag får skattereduktion bara tillåtas om den uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse enligt vissa EU-förordningar (67 kap. 32 och 33 §§ IL). Med företag menas detsamma som vid tillämpningen av kommissionens regelverk om stöd av mindre betydelse.

Vilka uppgifter ska lämnas i inkomstdeklarationen?

Nätkoncessionshavaren ska lämna kontrolluppgifter om mikroproducerad el till Skatteverket både för fysiska och juridiska personer (22 kap. 25 § SFL). Uppgifterna kommer att förifyllas i inkomstdeklarationen för fysiska personer. Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska lämna uppgifter om underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklarationen. Företag som begär skattereduktion ska också lämna uppgift om annat stöd av mindre betydelse som har företaget har beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren, samt de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion (31 kap. 33 och 33a §§ SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 [1]

Referenser inom beräkna skatten