OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen ersätter det statliga stöd som fysiska personer har kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad el och för installation av en laddningspunkt till elfordon.

Vad avses med grön teknik?

En fysisk person kan fr.o.m. den 1 januari 2021 få skattereduktion vid installation av s.k. grön teknik. Skattereduktionen ersätter det statliga stödet (bidrag) som fysiska personer tidigare har kunnat ansöka om hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det är tre olika arbeten som ger rätt till skattereduktion, nämligen följande (67 kap. 38 § IL):

 • installation av nätanslutet solcellssystem
 • installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
 • installation av laddningspunkt till elfordon.

Installation av nätanslutet solcellssystem

För installation på en bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.

Om systemet producerar både solel och solvärme ska elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion.

Den el som solcellerna producerar ska enbart komma det aktuella småhuset eller lägenheten till godo.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.

Systemet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än vid produktionen och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Det är bara det aktuella hushållets egenproducerade el som ska kunna lagras och den lagrade elen ska bara kunna användas av detta hushåll.

Installation av laddningspunkt till elfordon

Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i

 1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
 2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Laddningspunkten ska enbart disponeras av hushållet som äger det aktuella småhuset eller den aktuella ägarlägenheten eller innehar den aktuella lägenheten med bostadsrätt.

En skattereduktion med fakturamodell

Skattereduktion för installation av grön teknik är utformad som ett system med en s.k. fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion. Fakturamodellen innebär att köparen får sin skattereduktion för installation av grön teknik direkt i samband med betalningen för det utförda arbetet. För att fakturamodellen ska kunna tillämpas krävs att utföraren är godkänd för F-skatt. Utföraren fakturerar köparen som vanligt och köparen betalar endast en viss del av den totala arbets- och materialkostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen får vara högst 15 procent av de debiterade kostnaderna för installation av solceller och 50 procent av de debiterade kostnaderna för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av en laddningspunkt för elfordon.

När arbetet är utfört och köparen har betalat sin del av arbets- och materialkostnaden kan utföraren ansöka om utbetalning av den resterande delen av arbets- och materialkostnaden hos Skatteverket (prop. 2020/21:1 sid. 288). Skatteverket gör utbetalningen till utföraren och samtidigt tillgodoförs köparen en preliminär skattereduktion. Den preliminära skattereduktionen är förifylld i inkomstdeklarationen. När köparen lämnar sin inkomstdeklaration begär denna slutliga skattereduktion genom att underteckna deklarationen.

Om köparen har tillräckligt mycket skatt att betala påverkar skattereduktionen inte den beräknade slutskatten. Köparen har i praktiken redan fått sin skattelättnad i och med den reducerade betalningen till utföraren. Skulle däremot köparen ha mindre skatt att betala än det belopp som den preliminära skattereduktionen uppgår till resulterar det i en tillkommande post vid beräkningen av slutskatten.

Även för installation av grön teknik som utförs på bostäder som ligger inom EES-området och Schweiz tillämpas fakturamodellen. Om arbetet utomlands har utförts av en näringsidkare som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska utföraren i stället för F-skatt ha ett intyg eller liknande (skuldfrihetsintyg) som visar att utföraren genomgår motsvarande kontroll av skatter och avgifter som den som är godkänd för F-skatt (67 kap. 43 § IL).

Fakturamodellen måste tillämpas för att skattereduktion enligt reglerna för installation av grön teknik ska kunna ges. Det är därför viktigt, om köparen vill ha skattereduktion för grön teknik på det planerade arbetet, att utföraren och köparen är överens om att fakturamodellen ska tillämpas innan arbetet påbörjas. Det är inte möjligt att få skattereduktionen i efterhand genom ett yrkande i inkomstdeklarationen.

Skattereduktionens storlek

Vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik regleras i 67 kap. 38 § IL. I propositionen har man utvecklat vilka arbeten som ska omfattas (2020/21:1 sid. 289 ff.). Det är tre olika arbeten som ger rätt till skattereduktion för installation av grön teknik och skattereduktion ges vid:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt).
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt).
 • Installation av laddningspunkt till elfordon med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt).

Underlag för skattereduktionen

Det finns vissa grundläggande krav om vad som får ingå i underlaget för skattereduktionen för grön teknik.

Utgifter för arbete och material

Skattereduktion för installation av grön teknik omfattar utgifter för arbete och material. Som arbets- och materialkostnader räknas även mervärdesskatten på arbete och material. I kostnaderna för arbete och material ingår också utförarens vinstpålägg.

Det är arbetet med installationen av grön teknik som ger rätt till skattereduktion. Kostnad för material kan enbart ingå i underlaget för skattereduktion för installation av grön teknik om utföraren debiterar denna kostnad tillsammans med kostnaden för arbetet med installationen. I de fall köparen av installationen köper materialet av någon annan än den som utför installationen kan skattereduktion inte medges för materialkostnaden. En säljare som enbart tillhandahåller material kan inte anses som en sådan utförare som kan begära utbetalning från Skatteverket, jfr 6 § GRÖNFL och 67 kap. 43 § IL. Däremot kan arbetskostnaden för installation av material som köparen själv köpt ligga till grund för skattereduktion.

Hyra eller leasingkostnader får inte ingå i underlaget

I de fall en köpare väljer att hyra eller leasa nödvändigt material kan skattereduktion för installation av grön teknik enbart medges för den del av kostnaden som är hänförlig till den faktiska installationen, dvs. arbetskostnaden. Vid hyra eller leasing sker inte någon övergång av äganderätten varför köparen inte kan anses ha haft en kostnad för material i inkomstskattelagens mening. Köparen har i stället en kostnad för hyra eller leasing som inte omfattas av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik.

Resor, utrustning och projektering får inte ingå i underlaget

I underlaget för skattereduktionen för grön teknik får inte utgifter för t.ex. resor, utrustning och projektering ingå (prop. 2020/21:1 sid. 292). Eftersom dessa kostnader inte ger rätt till skattereduktion är det lämpligt att de särskiljs från kostnaderna för arbete och material.

Schablon vid totalentreprenad

Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) kan kostnader som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt beräknas till tre procent av det totala priset för installationen. Med totalentreprenad menas att kunden erbjuds ett i förväg uppgjort pris från en utförare för en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, dvs. kostnader för arbete, material, transporter, resor och projektering m.m. Detta innebär att vid totalentreprenad kan underlaget för beräkning av skattereduktion för installation av grön teknik schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

För att den schabloniserade beräkningen ska kunna användas krävs det att det är fråga om en totalentreprenad till fast pris. Schablonberäkningen kan inte kombineras med andra schablonberäknade kostnader. Även vid utbyten av nätanslutet solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon kan schablonberäkningen användas.

Om de schablonberäknade kostnaderna i en begäran om utbetalning från Skatteverket är lägre än tre procent måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur kostnaderna har räknats fram.

Rotavdrag får inte ha gjorts

Skattereduktion för installation av grön teknik medges inte när rotavdrag har gjorts (67 kap. 40 § 1 IL). Det är inte möjligt att t.ex. få rotavdrag för arbetskostnader för en åtgärd och dessutom skattereduktion för installation av grön teknik för materialkostnader för samma åtgärd.

Försäkringsersättning får inte ha betalats ut

Skattereduktion för installation av grön teknik medges inte där en försäkringsersättning har betalats ut (67 kap. 40 § 2 IL).

Bidrag får inte ha betalats ut

Skattereduktion för grön teknik medges inte när stat, kommun eller region har betalat ut bidrag (67 kap. 40 § 3 IL).

Krav på köparen

Det finns vissa grundläggande krav på köparen för att denna ska få skattereduktion för grön teknik.

Vem kan få skattereduktionen?

Rätt till skattereduktion för grön teknik har fysiska personer som enligt 67 kap. 36 § IL uppfyller följande krav:

 • vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år
 • är obegränsat skattskyldiga under någon del av året
 • har haft utgifter för installation av grön teknik.

Det finns även möjlighet för en person som är begränsat skattskyldig att få skattereduktion. En person som enbart äger ett småhus i Sverige och av den anledningen enbart betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt här i landet kan inte få skattereduktion för grön teknik.

Ett dödsbo kan också få skattereduktion för grön teknik, men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Krav på bostaden

Installationen för grön teknik ska vara hänförlig till (67 kap. 39 § IL):

 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
 • En lägenhet som upplåts med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.
 • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion.

När det gäller skattereduktion för grön teknik är lagtexten utformad på det sättet att kravet är att installationen ska hänförlig till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen. Installationen behöver inte vara i eller på småhuset eller lägenheten. Detta innebär att en installation kan göras i nära anslutning till en ägarlägenhet eller en lägenhet som innehas med bostadsrätt. Ett exempel kan vara en laddningspunkt som installeras vid en parkeringsplats som disponeras av en innehavare av en lägenhet som upplåts med bostadsrätt. Vidare kan ett solcellssystem eller en laddningspunkt t.ex. byggas på tomtmark till ett småhus (prop. 2020/21:1 s. 292-293).

Skattereduktion kan även medges om själva solcellsanläggningen fysiskt är placerad på taket till en ekonomibyggnad, komplementhus eller på tomtmark i anslutning till småhuset. Detta under förutsättning att den el som solcellerna producerar enbart kommer det aktuella småhuset till godo samt att installationen är placerad på en byggnad eller mark som ägs av den som yrkar skattereduktionen. Det är Skatteverkets uppfattning att småhuset måste ha en egen elanslutning och att solcellsanläggningen ska vara kopplad till denna när installationen sker på en ekonomibyggnad. Därutöver måste ekonomibyggnaden ha en egen elanslutning som är skild från småhusets elanläggning. Detta innebär att det måste finnas två olika elabonnemang, dels ett för småhuset och dels ett för näringsdelen, för att skattereduktion för installation av solcellsanläggning ska kunna medges.

Krav på var installationen utförs

För att få skattereduktion för grön teknik krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller dennas förälder (67 kap. 41 § IL). Det innebär att den som begär skattereduktion för grön teknik måste äga bostaden där installationen utförs.

Skattereduktion för grön teknik kan även medges för arbete som utförs i en förälders hushåll. Föräldern ska vara bosatt i Sverige. Det krävs också att den som begär skattereduktionen måste äga hela eller delar av den bostad som föräldern bor i.

Om installationen avser en byggnad under uppförande krävs att den utförda installationen ska vara hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktionen eller dennas förälder när byggnaden är uppförd.

Krav på betalningen

För att utföraren ska få begära utbetalning för skattereduktion för grön teknik krävs att arbetet är såväl utfört som betalt (8 § lag [2020:1066] om förfarandet vid skattereduktion för grön teknik, GRÖNFL).

Det är den dag som köparen betalar för installationen för grön teknik som styr vilket år som köparen kan medges skattereduktion.

Elektronisk betalning

För att få rätt till skattereduktion för grön teknik krävs att köparen betalar utföraren för installationen för grön teknik genom en elektronisk betalning. En betalning anses vara elektronisk om den är förmedlad av en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av bankID och betalning med Swish.

Förskottsbetalning

För att en utförare av installation av grön teknik ska kunna få en utbetalning från Skatteverket krävs det att den aktuella installationen är utförd och betalad. Om köparen av installationen har gjort en förskottsbetalning kan utbetalning inte medges förrän arbetet har färdigställts och slutbetalats. Om förskottet betalats år 1 måste installationen vara färdigställd samt slutbetald år 1 och utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari år 2 för att skattereduktion ska kunna medges på det belopp som betalats i förskott.

Krav på utföraren

Det ställs vissa krav på utföraren för att köparen ska få skattereduktion för grön teknik.

Utföraren ska vara godkänd för F-skatt

När man tillämpar fakturamodellen ska utföraren vara godkänd för F-skatt vid endera av följande tidpunkter:

 • köparen och utföraren avtalar om arbetet
 • när köparen betalar arbetet till utföraren.

Detta gäller även utländska företag som utför installationer av grön teknik i Sverige.

Undantag: arbete utfört på bostad utomlands

Om installation av grön teknik utförs utomlands inom EES-område eller Schweiz och utföraren inte bedriver näringsverksamhet i Sverige krävs inte F-skatt. Utföraren ska istället ha ett aktuellt, gällande intyg eller någon annan handling som visar att företaget i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt i Sverige, när det gäller skatter och avgifter (67 kap. 43 § IL).

Skattereduktionens omfattning

Skattereduktionen för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

För rätt till maximal skattereduktion ska köparen betala 85 procent för arbete och material vid installation av solceller och 50 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad el och laddningspunkter. Utföraren kan sedan begära utbetalning från Skatteverket med ett belopp motsvarande den del av installationen av grön teknik som köparen inte har betalat. Utbetalning begärs först när installationen har utförts och betalats.

En utbetalning från Skatteverket får dock högst uppgå till tre sjuttondelar av det belopp som köparen har betalat om det är fråga om installation av solceller, vilket motsvarar 15 procent av underlaget för skattereduktionen. Om det är fråga om installation av lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt får utbetalningen högst uppgå till samma belopp som köparen har betalat, vilket motsvarar 50 procent av underlaget för skattereduktionen (7 § GRÖNFL).

Preliminär skattereduktion

En köpare ska löpande under året tillgodoräknas preliminär skattereduktion med det belopp som Skatteverket beslutat att betala ut till en utförare (fakturamodellen) under beskattningsåret.

Slutlig skattereduktion

Slutlig skattereduktion medges i inkomstdeklarationen och uppgår till ett belopp motsvarande den preliminära skattereduktionen enligt den s.k. fakturamodellen.

Den slutliga skattereduktionen för installation av grön teknik kan aldrig bli större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Dessutom avräknas skattereduktionerna för kommunal fastighetsskatt, sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst, sjukersättning och aktivitetsersättning, boende i vissa områden, underskott av kapital och hushållsarbete före installation av grön teknik.

Om skattebeloppet efter övriga skattereduktioner är lägre än den preliminära skattereduktionen kan detta resultera i ytterligare skatt att betala. Observera att skattereduktion för grön teknik inte avräknas mot allmän pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift till Svenska kyrkan eller övriga trossamfund. Dessa avgifter ska därför alltid betalas.

Köparens ansvar

Köparen ska i sin inkomstdeklaration begära skattereduktion. Detta är principiellt viktigt eftersom det är köparen som själv är ytterst ansvarig för att uppgifterna är korrekta (2020/21:1 sid. 306). Köparen ansvarar följaktligen för att de förifyllda uppgifterna i inkomstdeklarationen är korrekta och att det är fråga om ett arbete som kan ge skattereduktion för grön teknik. En köpare som godkänner förifyllda uppgifter om skattereduktion för grön teknik för ett arbete som inte är underlag för skattereduktion eller sådant som rätteligen avser t.ex. resekostnader kan inte medges slutlig skattereduktion. Köparen kan också få skattetillägg.

Det är endast köparen som har vetskap om huruvida alla villkor för skattereduktionen för grön teknik är uppfyllda, t.ex. att köparen inte har fått försäkringsersättning eller bidrag för arbetet eller att arbetet är hänförligt till en förälders hushåll.

Det är Skatteverkets uppfattning att det är köparen som slutligen är ansvarig för en eventuell för hög preliminär skattereduktion. Krav på återbetalning sker i sådana fall vid beslutet om årlig beskattning. Köparen blir återbetalningsskyldig för skillnaden mellan den preliminära skattereduktionen och den slutliga skattereduktion som har medgetts.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

 • Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader [1]
 • Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp [1] [2]
 • Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion [1]

Referenser inom beräkna skatten