OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Skatt på spel ska tas ut för licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare, med undantag av spel för allmännyttiga ändamål.

Licensen bestämmer skattskyldighet

Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahållas av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138) (1 § LSS). Av bestämmelsen följer att en licenshavare ska betala skatt på samtliga skattepliktiga spel som denne tillhandahåller. Detta innebär att licenshavaren ska betala skatt även för licenspliktiga spel som denne inte har en licens för.

Det framgår även av förarbetena att beskattning bör ske i de fall licenshavaren vid sitt tillhandahållande av ett licenspliktigt spel går utöver vad som är tillåtet enligt licensen (jmf. prop. 2017/18:220 s. 243).

Det kan exempelvis vara fallet om licenshavaren tillhandahåller spel på fler bord än vad licensen tillåter eller på annat sätt brister i förhållande till villkor i licensen. Detta då det inte bedöms lämpligt att mindre avvikelser eller misstag, t.ex. i samband med förändringar av villkor eller spelutbud ska kunna resultera i skattefrihet (prop. 2017/18:220 s. 243).

Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2 § LSS).

Spelinspektionen ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel som licensen omfattar (4 kap. 7 § spellagen).

Frågor om licens prövas av spelinspektionen (jmf. 4 kap. 6 § spellagen). Spelinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel (1 § förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen).

Du kan läsa mer om vilka spel som är licenspliktiga och därmed skattepliktiga på Spelinspektionens hemsida.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:1139) om skatt på spel [1] [2]
  • Spellag (2018:1138) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1] [2]