OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

En utländsk kvalificerad pensionsförsäkring ska uppfylla de kvalitativa villkoren för en svensk pensionsförsäkring samt de särskilda villkoren som gäller för pensionsförsäkringar meddelade i en utländsk försäkringsrörelse inom EES.

Läs också om en utländsk försäkring som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

De kvalitativa villkoren för en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring

En utländsk kvalificerad pensionsförsäkring ska ha meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en utländsk stat inom EES. Försäkringsrörelsen måste bedrivas av ett sådant försäkringsföretag som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, Solvens II, (58 kap. 4 § IL).

Av artikeln framgår att ett försäkringsföretag är ett företag som tillhandahåller direkt livförsäkring eller skadeförsäkring och som har fått auktorisation enligt artikel 14 i samma direktiv. På Finansinspektionens webbplats finns en förteckning över utländska tillsynsmyndigheter som beviljar auktorisation för försäkringsföretag.

Möjligheten att teckna en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring i ett annat EES land än Sverige infördes den 2 februari 2007 och är en anpassning av de svenska bestämmelserna till EU-rätten.

De kvalitativa villkoren som försäkringen måste uppfylla för att vara en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring är samma villkor som en svensk försäkring ska uppfylla för att vara en pensionsförsäkring med undantag av etableringsvillkoret. En utländsk kvalificerad pensionsförsäkring måste vara meddelad i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en utländsk stat inom EES (58 kap. 4 § IL). Därutöver måste försäkringsgivaren lämna in ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för varje meddelad försäkring (58 kap. 16 a § andra stycket IL).

En utländsk försäkring som ger rätt till ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension men som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring kan i vissa fall anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Ersättning från en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring

All ersättning som betalas ut från en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring (privat pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring) är pension (10 kap. 5 § första stycket 4 IL). Detta gäller oavsett om ersättningen betalas ut som ålderspension, efterlevandepension eller sjukpension samt vid återköp av pensionsförsäkringen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

Försäkringsföretaget ska lämna en kontrolluppgift på utbetald ersättning från en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring.

Det särskilda villkoret att lämna ett åtagande till Skatteverket i vissa fall

En försäkringsgivare som meddelar pensionsförsäkringar från ett fast driftställe utanför Sverige men inom EES, ska lämna in ett skriftligt åtagande för varje försäkringsavtal. Åtagandet ska lämnas till Skatteverket på ett fastställt formulär (58 kap. 16 a § andra stycket IL och 38 kap.1 § SFL).

Det skriftliga åtagandet innebär att försäkringsgivaren åtar sig att lämna de kontrolluppgifter som ska lämnas för en pensionsförsäkring enligt 15, 22 och 23 kap. SFL. Det innebär att försäkringsavtalet ska innehålla villkor om att lämna kontrolluppgifter, och att försäkringsgivaren dessutom genom det skriftliga åtagandet ska åta sig att lämna nämnda kontrolluppgifter.

Ett åtagande ska lämnas för varje försäkringsavtal som har meddelats men även för varje försäkringsavtal som har övertagits genom överlåtelse eller överföring (beståndsöverlåtelse).

Om åtagandet inte har kommit in till Skatteverket uppfyller försäkringen inte villkoren för en pensionsförsäkring och är då en kapitalförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Övergångsbestämmelser för utländska försäkringar tecknade före 1969

En utländsk livförsäkring tecknad före 1969 är en pensionsförsäkring om den vid tecknandet uppfyllde då gällande regler för en pensionsförsäkring. Före 1969 fanns det inget hinder för att teckna en pensionsförsäkring utomlands. En sådan försäkring behåller karaktären av pensionsförsäkring till den del premierna har betalats före den 1 januari 1969. Om premier har betalats såväl före som efter det datumet behandlas försäkringen som en kapitalförsäkring till den del som avser premiebetalningar efter den 1 januari 1969 (2 kap. 6 § ILP).

Kompletterande information

  • Innehavaren av en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring är skattskyldig till avkastningsskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Övrigt

  • Finansinspektionens lista över utländska tillsynsmyndigheter [1]