OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Vad är intäktsränta?

Intäktsränta är den ränta som tillgodoräknas en kontoinnehavare när det finns ett överskott på skattekontot.

Hur beräknas intäktsränta?

Intäktsräntan beräknas vanligen till 45 procent av basräntan. Men om basräntan har beräknats till sin lägsta nivå, 1,25 procent, ska intäktsräntan vara 0 (65 kap. 4 § tredje stycket SFL och prop. 2016/17:1 s. 420). Intäktsräntan beräknas på skattekontots överskott dag för dag. Sedan läggs intäktsräntan till skattekontots saldo vid kommande avstämningstillfälle (65 kap. 2 § SFL).

Om en inbetalning görs för att betala en skatt som ännu inte har förfallit till betalning och om den inbetalningen ger upphov till ett överskott på skattekontot, beräknas intäktsränta fram till skattens förfallodag. Intäktsräntan tillgodoräknas vid det kommande avstämningstillfället och läggs till saldot på skattekontot.

Beräkning av intäktsränta vid omprövningsbeslut eller överklagande

Om en skatt eller avgift sänks genom ett omprövningsbeslut eller på grund av ett domstolsbeslut ska intäktsränta tillgodoräknas. Denna intäktsränta beräknas från och med skattens eller avgiftens ursprungliga förfallodag till och med den dag då sänkningen registreras på skattekontot (65 kap. 16 § första stycket SFL).

Men om det är fråga om en skatt som ska föras över till en annan stat, ska inte någon intäktsränta tillgodoräknas (65 kap. 16 § andra stycket SFL).

Beräkning av intäktsränta vid slutlig skatt och förtida återbetalning av preliminär A-skatt

Vid skatteåterbäring efter en beräkning av slutlig skatt så beräknas intäktsräntan på det belopp som ska återbetalas från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag när överskottet tillgodoräknas skattekontot (65 kap. 17 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 1066).

På skatt som ska betalas tillbaka genom en s.k. förtidsåterbetalning beräknas intäktsräntan från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag när återbetalning sker (65 kap. 17 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]