OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

När någon har ansvar för att betala någon annans skuld kan Skatteverket avräkna inbetalningar och andra tillgodoförda belopp mot den skuld som ansvaret avser i en viss ordning.

Avräkning när någon ska betala både sin egen och någon annans skuld enligt 59 kap. SFL

Enligt särskilda regler kan en betalare bli ansvarig för att betala någon annans skatter och avgifter (59 kap. SFL).

Den som är skyldig att betala någon annans skatter eller avgifter kan själv välja om en inbetalning ska räknas av mot hens egen skuld eller mot den skuld som avser den andra personens skatter och avgifter (62 kap. 12 § andra stycket SFL).

Inbetalning till det egna kontot betalar de egna skulderna först

Om den som ansvarar för att betala någon annans skuld betalar in till sitt eget skattekonto, ska betalningen i första hand räknas av från hens egna eventuella skulder. Om kontot av annan anledning tillgodoförs ett belopp ska det också i första hand räknas av mot hens egna skulder (62 kap. 12 § första stycket SFL).

Pengar som blir över kan användas till skulden på det andra kontot

När skulden är betald på det egna kontot kan Skatteverket med stöd av huvudregeln för avräkning räkna av ett överskott på det kontot mot den skuld på det andra kontot som betalaren har ett solidariskt ansvar för (62 kap. 11 § SFL).

Uppgift- och betalningsskyldiga företrädare enligt 5 kap. SFL

För ombud för generalrepresentation, representant för ett enkelt bolag eller partrederi, huvudman för en mervärdesskattegrupp och skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare gäller särskilda avräkningsbestämmelser.

Sådana företrädare har ett särskilt skattekonto för den verksamhet hen är betalningsskyldiga för. Företrädaren kan själv bestämma vilket skattekonto en inbetalning ska avräknas på (62 kap. 13 § första stycket SFL).

När det gäller andra krediteringar än inbetalningar på företrädarens skattekonto gäller en annan princip för avräkningen. Det kan då vara fråga om att anstånd beviljas eller en skatt sätts ned. Avgörande är då om krediteringen hör ihop med företrädarens egna verksamhet eller någon annans verksamhet. Om en egen skatt sätts ned eller anstånd beviljas ska beloppet i första hand räknas av från skulden på det egna skattekontot och motsvarande om det avser någon annans verksamhet (62 kap. 13 § andra stycket SFL).

Överskjutande mervärdesskatt som ska tillgodoräknas en grupphuvudman för mervärdesskattegrupp ska avräknas från grupphuvudmannens egen skuld eller andra gruppmedlemmars skulder i den ordning som grupphuvudmannen anger (62 kap. 13 § tredje stycket SFL).

Möjlighet att styra betalningen

Betalaren styr inbetalningen mot den skuld hen vill betala genom att använda det OCR-nummer som motsvarar skattekontot hen vill betala till (prop. 2010/11:165 s. 1026).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]