OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Preskription av fordringar på skatt/avgifter

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran (indrivningspreskription). Vad gäller offentligrättsliga fordringar finns det särskilda regler i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., (SPL). Lagen gäller ifråga om preskription av skatter och andra fordringar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (1§ SPL).

Lagen tillämpas dock inte på fordringar enligt:

 • vattenlagen (1918:523)
 • vattenlagen (1983:291)
 • 25 kap. 8 § miljöbalken
 • 6 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • rättshjälpslagen (1996:1619)
 • studiestödslagen (1973:349)
 • studiestödslagen (1999:1395)
 • bötesverkställighetslagen (1979:189).

Lagen tillämpas inte heller på fordringar för vilka särskilda bestämmelser om preskription gäller.

Om en fordran har säkerställts före preskriptionsdagen får åtgärden fullföljas efter preskriptionstidens utgång. Om exempelvis Kronofogden gjort utmätning före preskriptionstidens utgång så får egendomen säljas även senare (prop. 1981/82:96 s. 42).

Preskriptionstiden

Preskriptionstiden beräknas olika beroende på om fordringen påförts enligt skatteförfarandelagen eller om det är en övrig offentligrättslig fordran. Preskriptionstiden kan i vissa fall förlängas.

Fordringar enligt skatteförfarandelagen

En fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning (restfördes) (3 § SPL).

Exempel: hur man beräknar preskriptionstiden

En skattefordran förfaller till betalning den 12 november år 1. Den betalas inte så vid avstämningen i början av december skickas ett betalningskrav ut om att den ska vara betald senast den 27 december år 1. Om den förblir obetald lämnas den för indrivning (restförs) i början av januari år 2. Den får då preskriptionstiden 31 december år 7.

Övriga offentligrättsliga fordringar

För övriga fordringar som omfattas av SPL gäller enligt huvudregeln att fordringarna preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då de förföll till betalning (3 § första stycket SPL).

Om en fordran har fastställts till sitt belopp först efter det att den förföll till betalning, eller efter det att föreskriven tid för att lämna deklaration eller annan redovisning för fordringen har gått ut, räknas preskriptionstiden från utgången av det kalenderår då fastställelsen ägde rum. Men detta gäller enbart den del av beloppet som dessförinnan inte varit indrivningsbart (3 § andra stycket SPL).

Undantagsregeln tillämpas exempelvis i situationer då en offentligrättslig fordran som tidigare fastställts, på nytt fastställs efter prövning i högre instans. Detta gäller under förutsättning att fordran inte varit indrivningsbar före det nya fastställelsebeslutet (Jfr RÅ 2005 not. 11). Domen handlade om skatter enligt uppbördslagen där anstånd medgivits med betalning så att skulden inte hade varit indrivningsbar innan den högre instansen fastställt fordran. HFD tolkade 3 § SPL så att om det efter den första förfallodagen skett en fastställelse av fordringen och om fordran till någon del inte varit indrivningsbar före fastställelsen så ska preskriptionstiden räknas med utgångspunkt från fastställelsen av fordringen.

Överklagande av återbetalning av rot- och rutarbete

För beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som lämnades in före den 31 december 2020 kan ett krav på återbetalning inte lämnas för indrivning förrän det vunnit laga kraft och om ett beslut om återkrav överklagats har fordran alltså inte kunnat lämnas för indrivning.

Detta innebär att när det gäller dessa fordringar på återkrav så räknas preskriptionstiden, i samband med att återkravet överklagats, inte förrän kravet fastställts till betalning. Det preskriberas alltså fem år efter utgången av det året då det omprövade kravet fastställts. Det spelar i det sammanhanget alltså ingen roll om kravet sänkts i den högre instansen.

Från och med 1 januari 2021 gäller att beslut om återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats in efter den 31 december 2020 gäller omedelbart. Om återbetalningen inte görs i rätt tid ska fordran lämnas över för indrivning, oavsett om beslutet om återkrav har överklagats (23 § HUSFL och 23 b § HUSFL). För dessa beslut om återbetalning beräknas preskriptionstiden enligt huvudregeln, d.v.s. fordringarna preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då de förföll till betalning.

Indrivningen återtas

Om ett indrivningsuppdrag av någon anledning återtas av Skatteverket (t.ex. genom att anstånd beviljas för viss restförd skuld) upphör beräkningen av preskriptionstiden för det belopp som omfattas av återkallelsen. Det kan hända att ett återtaget belopp sedermera leder till ett nytt underskott på skattekontot (t.ex. när anståndet upphör). När det underskottet överlämnas för indrivning beräknas automatiskt en ny preskriptionstid från tidpunkten för överlämnandet av det nya underskottet (4 § SPL).

Preskriptionstid vid företagsrekonstruktion, skuldsanering och uppskov

En automatisk förlängning av preskriptionstiden uppkommer även vid beslut om inledande av företagsrekonstruktion och skuldsanering eller om gäldenären medges skriftligt uppskov av KFM (5 § SPL och 6 § SPL).

Om en ansökan om preskriptionsförlängning har getts in, sker ingen sådan automatiskt förlängning. I dessa fall gäller i stället att fordringen preskriberas tidigast när det föreligger ett lagakraftägande beslut på grund av ansökningen om preskriptionsförlängning (5 § andra stycket och 9 § SPL).

I de fall offentligrättsliga fordringar inte omfattas av SPL förlängs inte preskriptionstiden automatiskt i och med att en skuldsanering inleds. För dessa undantagna fordringar framgår av respektive lag om det finns särbestämmelser om preskription eller om fordringarna preskriberas enligt de allmänna reglerna om preskription i preskriptionslagen (1981:130), PreskL.

Solidariskt ansvariga

Om flera personer är solidariskt ansvariga för betalningen av en fordran och preskription inträder för en av dem kvarstår de övriga personernas betalningsskyldighet (11 § SPL). Till exempel när en bolagsman påförs solidariskt betalningsansvar för ett handelsbolags skulder.

Frivillig betalning efter preskription

Om gäldenären frivilligt betalar ett preskriberat skatteunderskott tar Kronofogden emot betalningen och krediterar skulden på vanligt sätt. En sådan frivillig betalning återbetalas inte. Om betalning sker efter det att betalningsuppmaning felaktigt skickats ut är betalningen inte att betrakta som frivillig. Den ska då återbetalas.

Fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala

Om en enskild har en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala tillämpas inte lagen SPL utan PreskL. Fordran preskriberas då 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess, enligt 2 § PreskL. Skatteverket anser att preskriptionstiden ska räknas från den dag då fordran fastställdes, med andra ord den dag då det ursprungliga beslutet fattades och en fordran på Skatteverket uppkom.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2005 not. 11 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
 • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2]
 • Preskriptionslag (1981:130) [1]

Propositioner

 • Prop. 1981/82:96 s. 42 med förslag till lag om preskription av skattefordringar m. m. [1]

Ställningstaganden

 • När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala? [1]