OBS: Detta är utgåva 2021.5. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket avslutar under vissa förutsättningar registreringen av ett faderskap i folkbokföringen som hävts av utländsk domstol.

Nordiska avgöranden

En lagakraftvunnen dom om hävande av faderskap till ett barn meddelad i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller som huvudregel även i Sverige (1 § NFL). En nordisk dom om hävande gäller emellertid inte om något av de undantag som anges i 3 § NFL är tillämpligt, d.v.s. om avgörandet står i strid med ett annat avgörande som är giltigt i Sverige eller strider mot grunderna i den svenska rättsordningen. Läs mer under Folkbokföring » Moderskap, faderskap och föräldraskap » Internationella förhållanden » Faderskap med internationell anknytning.

Utomnordiska avgöranden

Ett utomnordiskt avgörande av domstol som innebär att ett faderskap till ett barn har hävts gäller i Sverige om det fått laga kraft och det med hänsyn till en parts hemvist, medborgarskap eller annan anknytning till den andra staten fanns skälig anledning att talan prövades där (7 § första stycket IFL). Med avgörande av domstol avses i första hand domar, men det kan även avse andra avgöranden och beslut som innebär ett slutligt hävande av ett faderskap.

En utländsk tredjemansbekräftelse kan erkännas med stöd av 8 § IFL. En tredjemansbekräftelse innebär att en man bekräftar faderskapet till barnet och att detta godkänns av den tidigare fastställde presumtive fadern och, i de flesta fall, barnets mor. Bekräftelsen innebär att den bekräftande mannen ska ses som barnets far istället för den presumtive fadern.

I vissa situationer är ett utländskt domstolsavgörande om hävande av faderskap inte giltigt i Sverige. Det kan vara att frågan om att hävandefrågan redan har avgjorts genom en annan lagakraftvunnen dom som gäller i Sverige eller att det finns grova brister i förfarandet vid den utländska domstolen. Det kan handla om att avgörandet strider mot grunderna för den svenska rättsordningen (7 § andra stycket IFL). Läs mer under Folkbokföring » Moderskap, faderskap och föräldraskap » Internationella förhållanden » Faderskap med internationell anknytning.

Frågan om ett utländskt avgörande om hävande av faderskap är giltigt i Sverige kan prövas av svensk domstol efter ansökan av någon av som vars rätt berörs av det utländska avgörandet. Även Skatteverket kan vid behov begära en sådan prövning (9 § IFL). Den svenska domstolens beslut är bindande för Skatteverket och andra svenska myndigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska föräldraskapsavgöranden [1] [2]
  • Lag (1985:367) om föräldraskap i internationella situationer [1] [2] [3] [4]