OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Omställningsstödet beräknas utifrån vissa periodiserade kostnader för respektive stödperiod. När kostnaderna periodiseras ska företaget använda samma redovisningsnormgivning som när årsredovisningen respektive årsbokslutet upprättas.

Periodisering av fasta kostnader

Omställningsstödet ska beräknas på vissa fasta kostnader i företaget för stödperioderna augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021 (12 § FOM3). Stödet förlängdes till mars och april den 6 april 2021. Att företaget har bokfört en mottagen faktura i en månad, behöver inte betyda att kostnaden ska anses belöpa sig på den månaden.

En kostnad ska anses hänförlig till den månaden som den hade ansetts belöpa på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget. När företaget periodiserar kostnaderna ska företaget använda de redovisningsprinciper som företaget tillämpade för det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020, d.v.s. räkenskapsår som avslutades den 30 april 2020 eller tidigare (15 § FOM3). Företaget ska alltså använda samma val av redovisningsregler som företaget gjorde i den senaste årsredovisningen eller årsbokslutet. Läs om vilken redovisningsnormgivning företaget kan använda på sidan Schematisk bild över indelningen av K-regelverken.

Periodiseringsregeln i 15 § FOM3 innebär exempelvis att ett företag vid beräkningen av de fasta kostnaderna för en viss månad ska justera för förutbetalda och upplupna kostnader till den del detta krävs enligt de redovisningsregler som företaget tillämpade för föregående räkenskapsår (se motivuttalande till 12 § FOM i Fm 2020:8 s. 15).

Månadens kostnad för värdeminskning på anläggningstillgångar motsvaras av periodens proportionella andel.

Exempel: periodisering av kostnader i ett företag med kontantmetoden

Ett företag som använder den s.k. kontantmetoden (dessa företag tillämpar ofta bokslutsmetoden i momshänseende) i 5 kap 2 § BFL får dröja med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras.

Ett företag har under november och december 2020 fått fakturor från sina leverantörer med fasta kostnader på 150 000 kr. Fakturorna är hänförliga till leveranser under perioden november och december 2020. De har betalat sina leverantörer 100 000 kr av det fakturerade beloppet och har bokfört kostnader motsvarande detta belopp. De återstående 50 000 kr utgör en skuld som de ännu inte bokfört. Eftersom företaget när det beräknar sina fasta kostnader vid ansökan om omställningsstöd ska periodisera dessa kostnader på samma sätt som när det upprättar ett årsbokslut, så ska även de tidigare inte bokförda skulderna räknas med som kostnader. Företagets kostnader för perioden november och december 2020 är därför 150 000 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1] [2]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]