OBS: Detta är utgåva 2021.8. Visa senaste utgåvan.

Distansförsäljning till Sverige innebär att någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från annat EU-land av säljaren eller någon annan för säljarens räkning. Enligt huvudregeln är säljaren skattskyldig vid distansförsäljning till Sverige. Om säljaren inte har ställt säkerhet för skattens betalning är i stället mottagaren av varorna skattskyldig.

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Bestämmelserna om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak finns i 38 b – 38 d §§ LTS.

Innan den 1 augusti 2021 fanns det inte bestämmelser i LTS om distansförsäljning till Sverige av snus och tuggtobak. Som skäl för införandet av bestämmelser om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak anges i förarbetena att det tidigare inte fanns någon skatterättslig specialreglering för distansförsäljning eftersom det har ansetts att sådan försäljning förekommer i mycket begränsad omfattning. Skälet till den bedömningen har främst varit att det EU-rättsliga förbudet mot utsläppande på marknaden av snus, artikel 17 i tobaksproduktdirektivet. Det förekommer, trots det EU-rättsliga förbudet mot utsläppande av snus på marknaden, tillverkning av snus i exempelvis Danmark för försäljning på den svenska marknaden. Alltså kan distansförsäljning av snus från andra EU-länder förekomma. Regeringen ansåg därför att sådan försäljning ska beskattas. Bestämmelserna om distansförsäljning omfattar även tuggtobak och övrig tobak (prop. 2020/21:112 s. 45). Notera dock att bestämmelsen i 38 c § LTS om registrerad distansförsäljare endast avser tuggtobak och övrig tobak, men inte snus, se regelbunden distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak.

Vad är distansförsäljning till Sverige?

För att varor som förs till Sverige ska beskattas enligt bestämmelserna om distansförsäljning ska enligt 38 b första stycket LTS varorna

  • förvärvas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet
  • transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning.

Av förarbetena framgår det att tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning avseende snus, tuggtobak och övrig tobak bör utformas på samma sätt som för harmoniserade tobaksprodukter. De situationer som reglerna normalt är tillämpliga på är då privatpersoner köper varor från utländska säljare. Ett exempel på distansförsäljning är näthandel och postorderförsäljning (prop. 2020/21:112 s. 46).

Om varorna förs in till Sverige under andra omständigheter beskattas de enligt andra bestämmelser.

Bestämmelser om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak finns i 38 b–38 d §§ LTS.

Någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar varorna

Att varorna ska förvärvas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet innebär att bestämmelserna om distansförsäljning bara ska tillämpas vid försäljning till privatpersoner eller offentligrättsliga organ. Bestämmelserna om distansförsäljning till Sverige är inte tillämpliga vid försäljning till näringsidkare. Om en näringsidkare som är lagerhållare köper snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land gäller reglerna i 36 § 1 LTS. Om näringsidkaren inte är lagerhållare gäller istället 36 § 3 LTS, d.v.s. för in eller tar emot-bestämmelserna (jfr prop. 2020/21:112 s. 79).

Varorna transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning

För att bestämmelserna om distansförsäljning ska vara tillämpliga krävs att varorna finns i ett annat EU-land varifrån de flyttas till Sverige av säljaren eller för säljarens räkning. Det har däremot ingen betydelse för tillämpningen av bestämmelsen i vilket land säljaren befinner sig. Det är t.ex. fråga om distansförsäljning om en privatperson i Sverige via internet beställer varor från en säljare med säte i Norge, och där varorna finns i Spanien, om varorna flyttas till Sverige av eller på uppdrag av den norska distansförsäljaren. Däremot är det inte distansförsäljning till Sverige när privatpersonen i Sverige beställer varor som finns i Spanien, om säljaren flyttar varorna från Spanien till Danmark men där överlämnar varorna till en fraktförare som agerar på uppdrag av den svenska beställaren. Då förs varorna in till Sverige av beställaren, eller för beställarens räkning. Beställaren är inte heller skattskyldig för införseln enligt 36 § 3 LTS eftersom det inte är yrkesmässig införsel. Det är inte heller fråga om distansförsäljning om säljaren flyttar varan från ett annat EU-land till t.ex. en filial eller ett lager i Sverige och därifrån flyttar varan vidare till en beställare i Sverige. I de fallen är säljaren i stället skattskyldig i Sverige enligt reglerna i 36 § 3 LTS (jfr prop. 2009/10:40 s. 168 och prop. 2020/21:112 s. 46).

Eftersom det inte har någon betydelse för tillämpningen av bestämmelsen i vilket land säljaren befinner sig, rör det sig om distansförsäljning även när säljaren befinner sig i Sverige. Detta under förutsättning att varorna flyttas till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller för säljarens räkning. När köparen transporterar tobaksvaran till Sverige eller när varorna transporteras för köparens räkning är förutsättningarna för distansförsäljning, enligt 38 b § LTS, inte uppfyllda. Då gäller istället bestämmelserna i 36 § 3 LTS och 38 e § LTS.

Säljare som har ställt säkerhet är skattskyldig

En förutsättning för att säljaren ska vara skattskyldig vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak. är att säljaren anmäler detta till Skatteverket och ställer säkerhet. Om säljaren inte har ställt säkerhet, men övriga förutsättningar för distansförsäljning är uppfyllda, är istället mottagaren skattskyldig för varorna som förs in till Sverige (38 d § LTS och prop. 2020/21:112 s. 79 f).

En säljare av tuggtobak eller övrig tobak som är skattskyldig för varor som förs in till Sverige genom distansförsäljning kan förutom att anmäla till Skatteverket och ställa säkerhet vid införsel vid enstaka tillfällen (d.v.s. distansförsäljning vid enstaka tillfällen), även välja att ansöka hos Skatteverket, om att bli godkänd som registrerad distansförsäljare för regelbunden distansförsäljning. Men vid distansförsäljning av snus saknas möjligheten för säljaren att ansöka hos Skatteverket om att bli godkänd distansförsäljare (prop. 2020/21:112 s. 52 och s. 79).

Distansförsäljning vid enstaka tillfällen

Den som vid enstaka tillfällen säljer snus till Sverige till en privatperson genom distansförsäljning ska anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten innan varorna sänds från det andra EU-landet. Detsamma gäller en säljare som säljer tuggtobak och övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning och som inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c § LTS (38 § b andra stycket LTS och prop. 2020/21:112 s. 79).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan om distansförsäljning vid enstaka tillfälle ska göras på en särskild blankett som fastställts av Skatteverket (11 § FTS).

Deklarationer

Distansförsäljaren ska redovisa tobaksskatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter att varorna förts in till Sverige (26 kap. 8 § 1 jämförd med 35 § SFL).

Regelbunden distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak

En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får, efter en ansökan till Skatteverket godkännas som registrerad distansförsäljare. Förutsättningen är att säljaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare (38 c § första stycket LTS). ). Bestämmelsen skiljer sig från bestämmelsen i 16 § LTS om regelbunden distansförsäljning av harmoniserade tobaksvaror på så vis att någon lämplighetsprövning inte görs vid en anmälan om registrering enligt den senare bestämmelsen.

Registrerad distansförsäljares säkerhet ska uppgå till ett belopp som beräknas utifrån den årliga tobaksskatten

Vid distansförsäljning enligt 38 c § LTS ska säljaren ställa säkerhet hos Skatteverket för betalning av tobaksskatten på tuggtobak och övrig tobak som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga tobaksskatten på varorna (38 c § andra stycket LTS). Bestämmelsen i 38 c § LTS om säkerhet motsvarar vad som gäller för distansförsäljare av harmoniserade varor enligt 16 § LTS (prop. 2020/21:112 s. 79).

Här kan du läsa mer om former för säkerhet.

Registrerad distansförsäljare ska godkännas och registreras

Skatteverket ska efter ansökan godkänna och registrera den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak. Att en godkänd distansförsäljare enligt 38 c § LTS ska registreras följer av 7 kap. 1 § SFL.

Ansökan om godkännande som registrerad distansförsäljare ska göras på särskild blankett som fastställts av Skatteverket.

Återkallelse av godkännande som registrerad distansförsäljare

Ett godkännande som registrerad distansförsäljare ska återkallas om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns eller den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (38 c § tredje stycket LTS).

Deklarationer

Den som är registrerad som distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod (26 kap. 6 § SFL).

Om säljaren inte ställt säkerhet är mottagaren skattskyldig

Om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten vid distans­försäljning till Sverige är den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak skattskyldig i stället för säljaren (36 § 6 och 38 d § LTS). Mottagaren kommer därmed att ha ett intresse av att förvissa sig om att säljaren fullgör sina skyldigheter (prop. 2020/21:112 s. 80).

Om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten, och det alltså är mottagaren som är skattskyldig, ska mottagaren redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för händelsen som medför skattskyldighet (26 kap. 8 SFL) Skulle säljaren trots det ändå betala skatten på varorna ska beloppet återbetalas till säljaren. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser (jfr prop. 2009/10:40 s. 169).

Transportkontroll

I och med införandet av de nya bestämmelserna om distansförsäljning den 1 augusti 2021 utvidgas tillämpningsområdet för LPK till att omfatta flyttning av snus, tuggtobak och övrig tobak. Syftet är att göra det möjligt att effektivt kontrollera skyldigheten att anmäla sig och ställa säkerhet. Tullverket ges således möjlighet att genomföra transportkontroller i fråga om snus, tuggtobak och övrig tobak (prop. 2020/21:112 s. 54).

Om någon säkerhet inte har ställts får varorna inte transporteras. Enligt bestämmelser i LPK får Tullverket omhänderta en vara som flyttas utan att säkerhet har ställts och Tullverket ska besluta om skatten för de varorna i stället för Skatteverket. I LPK finns även straffbestämmelser för den som transporterar varor utan att dessa krav är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2010:177) om tobaksskatt [1]
  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]