OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Distansförsäljning till Sverige innebär att någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från annat EU-land av säljaren eller någon annan för säljarens räkning. Enligt huvudregeln är säljaren skattskyldig vid distansförsäljning till Sverige. Om säljaren inte har ställt säkerhet för skattens betalning är i stället mottagaren av varorna skattskyldig.

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Bestämmelserna om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak finns i 10 kap. 5 – 10 §§ LTS.

I förarbetena konstateras att det, trots förbudet mot utsläppande av snus på marknaden i andra EU-länder, förekommer tillverkning av snus i exempelvis Danmark för försäljning på den svenska marknaden. Mot den bakgrunden kan det därmed också förekomma distansförsäljning av snus till Sverige från andra EU-länder(jfr prop. 2020/21:112 s. 45).

Bestämmelserna om distansförsäljning omfattar förutom snus även tuggtobak och övrig tobak. Notera dock att bestämmelserna i 10 kap. 7 – 9 §§ LTS om registrerad distansförsäljare endast avser tuggtobak och övrig tobak, men inte snus, se regelbunden distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak.

Vad är distansförsäljning till Sverige?

För att varor som förs till Sverige ska beskattas enligt bestämmelserna om distansförsäljning ska enligt 10 kap. 5 § LTS varorna

  • förvärvas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet
  • transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning.

Av förarbetena framgår det att tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning avseende snus, tuggtobak och övrig tobak bör utformas på samma sätt som för harmoniserade tobaksprodukter. De situationer som reglerna normalt är tillämpliga på är då privatpersoner köper varor från utländska säljare. Ett exempel på distansförsäljning är näthandel och postorderförsäljning (prop. 2020/21:112 s. 46 och prop. 2021/22:61 s. 396).

Om varorna förs in till Sverige under andra omständigheter beskattas de enligt andra bestämmelser.

Någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar varorna

Att varorna ska förvärvas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet innebär att bestämmelserna om distansförsäljning bara ska tillämpas vid försäljning till privatpersoner eller offentligrättsliga organ. Bestämmelserna om distansförsäljning till Sverige är inte tillämpliga vid försäljning till näringsidkare. Om en näringsidkare som är lagerhållare köper snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land gäller reglerna i 10 kap. 12 § LTS. Om näringsidkaren inte är godkänd som lagerhållare gäller istället 10 kap.20 första stycket 2 LTS, d.v.s. för in eller tar emot-bestämmelserna (jfr prop. 2020/21:112 s. 79 och prop. 2021/22:61 s. 398).

Varorna transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning

För att bestämmelserna om distansförsäljning ska vara tillämpliga krävs att varorna finns i ett annat EU-land varifrån de flyttas till Sverige av säljaren eller för säljarens räkning. Det har däremot ingen betydelse för tillämpningen av bestämmelsen i vilket land säljaren befinner sig. Det är t.ex. fråga om distansförsäljning om en privatperson i Sverige via internet beställer varor från en säljare med säte i Norge, och där varorna finns i Spanien, om varorna flyttas till Sverige av eller på uppdrag av den norska distansförsäljaren. Däremot är det inte distansförsäljning till Sverige när privatpersonen i Sverige beställer varor som finns i Spanien, om säljaren flyttar varorna från Spanien till Danmark men där överlämnar varorna till en fraktförare som agerar på uppdrag av den svenska beställaren. Då förs varorna in till Sverige av beställaren, eller för beställarens räkning och i sådana fall är beställaren skattskyldig för införseln enligt 10 kap. 20 § första stycket 2 LTS. Det är inte heller fråga om distansförsäljning om säljaren flyttar varan från ett annat EU-land till t.ex. en filial eller ett lager i Sverige och därifrån flyttar varan vidare till en beställare i Sverige. I de fallen är säljaren i stället skattskyldig i Sverige enligt reglerna i 10 kap. 20 § första stycket 2 LTS (jfr prop. 2009/10:40 s. 168 och prop. 2020/21:112 s. 46 samt prop. 2021/22:61 s. 398).

Eftersom det inte har någon betydelse för tillämpningen av bestämmelsen i vilket land säljaren befinner sig, rör det sig om distansförsäljning även när säljaren befinner sig i Sverige. Detta under förutsättning att varorna flyttas till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller för säljarens räkning. När köparen transporterar tobaksvaran till Sverige eller när varorna transporteras för köparens räkning är förutsättningarna för distansförsäljning, enligt 10 kap. 5 och 6 §§ LTS, inte uppfyllda. Då gäller istället bestämmelserna i 10 kap. 11 § och 20 § första stycket 2 xLTS.

Säljare som har ställt säkerhet är skattskyldig

En förutsättning för att säljaren ska vara skattskyldig vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak. är att säljaren anmäler detta till Skatteverket och ställer säkerhet. Om säljaren inte har ställt säkerhet, men övriga förutsättningar för distansförsäljning är uppfyllda, är istället mottagaren skattskyldig för varorna som förs in till Sverige (10 kap. 10 § LTS och prop. 2020/21:112 s. 79 f samt prop. 2021/22:61 s. 397).

En säljare av tuggtobak eller övrig tobak som är skattskyldig för varor som förs in till Sverige genom distansförsäljning kan förutom att anmäla till Skatteverket och ställa säkerhet vid införsel vid enstaka tillfällen (d.v.s. distansförsäljning vid enstaka tillfällen), även välja att ansöka hos Skatteverket, om att bli godkänd som registrerad distansförsäljare för regelbunden distansförsäljning. Men vid distansförsäljning av snus saknas möjligheten för säljaren att ansöka hos Skatteverket om att bli godkänd distansförsäljare (prop. 2020/21:112 s. 52 och s. 79 samt prop. 2021/22:61 s. 396).

Distansförsäljning vid enstaka tillfällen

Den som vid enstaka tillfällen säljer snus till Sverige till en privatperson genom distansförsäljning ska anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten innan varorna sänds från det andra EU-landet. Detsamma gäller en säljare som säljer tuggtobak och övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning och som inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § LTS (10 kap. 6 § LTS och prop. 2020/21:112 s. 79 samt prop. 2021/22:61 s. 396).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan om distansförsäljning vid enstaka tillfälle ska göras på en särskild blankett som fastställts av Skatteverket (10 FTS).

Deklarationer

Distansförsäljaren ska redovisa tobaksskatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter att varorna förts in till Sverige (26 kap. 8 § 1 SFL jämförd med 35 § SFL).

Regelbunden distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak

En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får, efter en ansökan till Skatteverket godkännas som registrerad distansförsäljare. Förutsättningen är att säljaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare (10 kap. 7 § LTS).

Registrerad distansförsäljares säkerhet ska uppgå till ett belopp som beräknas utifrån den årliga tobaksskatten

Vid distansförsäljning enligt 10 kap. 7 § första stycket LTS ska säljaren ställa säkerhet hos Skatteverket för betalning av tobaksskatten på tuggtobak och övrig tobak som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av den beräknade årliga tobaksskatten på varorna (10 kap. 7 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om former för säkerhet.

Registrerad distansförsäljare ska godkännas och registreras

Skatteverket ska efter ansökan godkänna och registrera den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak (10 kap. 7 § första stycket LTS). Observera att dessa bestämmelser skiljer sig från vad som gäller för regelbunden distansförsäljning av harmoniserade tobaksvaror enligt 6 kap. 3 § LTS på så sätt att Skatteverket ska lämplighetspröva sökanden, vilket inte är fallet för den som anmäler sig för registrering enligt 6 kap. 3 § LTS.

Det är Skatteverket som beslutar i fråga om godkännande, vilket framgår av 6 § FTS. Att en godkänd distansförsäljare enligt 10 kap. 7 § LTS ska registreras följer av 7 kap. 1 a § första stycket 2 g SFL.

Ansökan om godkännande som registrerad distansförsäljare ska göras på särskild blankett som fastställts av Skatteverket (10 § FTS jämförd med 6 § FTS).

Återkallelse av godkännande som registrerad distansförsäljare

Ett godkännande som registrerad distansförsäljare ska återkallas om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns eller den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (10 kap 8 § LTS).

Deklarationer

Den som är registrerad som distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod (26 kap. 6 § SFL).

Om säljaren inte ställt säkerhet är mottagaren skattskyldig

Om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten vid distans­försäljning till Sverige är den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak skattskyldig i stället för säljaren (10 kap. 10 § och 15 § 2 LTS). Mottagaren kommer därmed att ha ett intresse av att förvissa sig om att säljaren fullgör sina skyldigheter (prop. 2020/21:112 s. 80 och prop. 2021/22:61 s. 39).

Om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten, och det alltså är mottagaren som är skattskyldig, ska mottagaren redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för händelsen som medför skattskyldighet (26 kap. 8 SFL) Skulle säljaren trots det ändå betala skatten på varorna ska beloppet återbetalas till säljaren. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser (jfr prop. 2009/10:40 s. 169).

Transportkontroll

Flyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak till Sverige från andra EU-länder omfattas av bestämmelserna i LPK. Enligt bestämmelser i LPK har Tullverket möjlighet att genomföra transportkontroller för att kontrollera att skyldigheterna att i förväg anmäla införsel och ställa säkerhet för varorna har fullgjorts.

Enligt bestämmelser i LPK får Tullverket omhänderta skattepliktiga varor och besluta om skatt på varorna.

I LPK finns även straffbestämmelser för den som transporterar varor utan att kraven på att i förväg anmäla införsel och ställa säkerhet är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5] [6]