OBS: Detta är utgåva 2021.9. Sidan är avslutad 2021.

Statliga myndigheter och enskilda utbildningsanordnare kan i vissa fall begära att Skatteverket ska tilldela ett samordningsnummer till en person som inte är folkbokförd.

Vem får begära samordningsnummer?

Skatteverket kan tilldela ett samordningsnummer till fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda om det finns ett behov av det hos den sökande myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren. Syftet med numret är att undvika personförväxling när myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren registrerar personuppgifter och för att underlätta utbyte av information med andra myndigheter eller organisationer (18 a § FOL, 5 § FOF). Genom samordningsnummer får dessa myndigheter en gemensam personbeteckning för personer som inte är folkbokförda och därmed inte kan få ett personnummer. Alla statliga myndigheter har rätt att begära att Skatteverket tilldelar samordningsnummer för personer som inte är folkbokförda. Även enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina får begära tilldelning av samordningsnummer.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får begära samordningsnummer för så kallade immunitetspersoner som inte uppfyller kravet på en vistelsetid om minst ett år och därmed inte kan bli folkbokförda och få personnummer.

Beskattningsdatabasen, socialförsäkringsregister, vägtrafikregistret, register enligt polislagen och rättsväsendets informationssystem är exempel på sådana register där samordningsnummer behövs för att en person som inte är folkbokförd ska kunna registreras.

Den som har fått ett samordningsnummer ska använda detta på motsvarande sätt som ett personnummer vid kontakt med myndigheter och i civilrättsliga sammanhang.

Uppgifter som ska finnas i begäran

En begäran om samordningsnummer ska vara skriftlig.

Nedanstående uppgifter ska finnas med i begäran för den person som samordningsnumret avser (6 § FOF).

 • Namn
 • Kön
 • Födelsetid
 • Födelseort
 • Adress i Sverige
 • Medborgarskap

Skatteverket registrerar den adress som lämnas i en begäran om samordningsnummer som en kontaktadress till personen om adressen finns i Sverige. Den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som har begärt tilldelning av samordningsnumret får begära att Skatteverket ändrar adressen som angetts i begäran om tilldelning av samordningsnumret (6 a § FOF). Personen själv har också möjlighet men inte skyldighet att ändra adressen. Det ligger främst i personens eget intresse att hålla kontaktadressen aktuell.

Handlingar

Begäran ska innehålla uppgifter om vilka handlingar som legat till grund för identifieringen (6 § första stycket FOF). Skatteverket har också rätt att begära in en kopia av handlingarna (6 § andra stycket FOF).

Regeringskansliet är undantaget från kravet på att visa upp underlag (6 § andra stycket FOF).

Identitetskontroll

Enligt huvudregeln får det inte råda osäkerhet om identiteten för en person som ska få samordningsnummer (5 a § FOF). Ansvaret för identitetskontrollen ligger på den sökande myndigheten eller enskilda utbildningsanordnaren (5 b § FOF). Rekommendationer för vilka krav som ska ställas på identifiering finns i Skatteverkets meddelande SKV M 2010:03.

Förutsatt att personens identitet är styrkt får uppgifter om samordningsnummer och adress behandlas i SPAR (4 § SparL). Därmed blir uppgifterna tillgängliga även för andra än myndigheter.

Undantag från kravet på fastställd identitet

I de fall som räknas upp nedan kan Skatteverket tilldela samordningsnummer även om personens identitet inte är fastställd (5 a § andra stycket FOF).

 • För registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
 • För annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem.
 • För Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
 • För registrering i beskattningsdatabasen.

När Skatteverket tilldelar samordningsnummer i dessa fall ska det antecknas i folkbokföringsdatabasen att det råder osäkerhet om personens identitet (2 kap. 3 § tredje stycket FdbL).

Uppbyggnad

Ett samordningsnummer består av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid med ordningen år, månad, dag. Siffran för födelsedag ökas med talet 60 så att den som exempelvis är född den tredje i månaden får siffran 63 för dag. Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som hämtas slumpvis ur en serie 001-999 för alla som är födda samma dag. Individnumret motsvarar födelsenumret i ett personnummer. Numret är udda för män och jämnt för kvinnor. Sista siffran är en kontrollsiffra vilken beräknas på samma sätt som för personnummer (18 a § FOL).

Exempel

Så här ser ett samordningsnummer ut för en man som är född den 3 oktober 1970 och har individnummer 239: 701063-2391.

Samordningsnummer är unika

På motsvarande sätt som personnummer är samordningsnummer bestående och unika på så vis att ett samordningsnummer alltid följer och är kopplat till en viss person. Två identiska samordningsnummer kan inte förekomma.

När tilldelning inte sker

Om uppgifterna i begäran är ofullständiga och komplettering inte kommer in, kan Skatteverket med stöd av 5 a § FOF vägra att tilldela samordningsnummer om personens identitet är osäker.

Skatteverkets beslut om samordningsnummer går inte att överklaga (39 § andra stycket FOL).

Kommuner och landsting samt andra företag och organisationer än enskilda utbildningsanordnare har inte rätt att begära tilldelning av samordningsnummer. Enskilda personer har inte heller rätt att själva begära samordningsnummer.

En avliden person kan inte få ett samordningsnummer.

TP-nummer före år 2000

Samordningsnummer infördes den 1 januari 2000. Tidigare kunde Skatteverket tilldela personnummer, så kallade TP-nummer, för personkategorier som inte skulle folkbokföras. Den som enligt tidigare regler har fått ett TP-nummer behåller detta och tilldelas inte ett samordningsnummer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
 • Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret [1]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]

Meddelanden

 • Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer [1]