OBS: Detta är utgåva 2022.1. Sidan är avslutad 2023.

Ändring av beslut sker med stöd av förvaltningslagen och en särskild bestämmelse om återkrav i LOM. Beslut om omställningsstöd och återkrav är överklagbara och överklagandetiden är tre veckor.

Ändring och rättelse av beslut

Det saknas särskilda bestämmelser i LOM, FOM, FOM2 och FOM3 om omprövning av beslut om omställningsstöd. I stället är det FL:s bestämmelser om ändring av felaktiga beslut till fördel som är tillämpliga (jfr 37 § första stycket FL och 38 § FL).

Ändring av beslut till nackdel

Skatteverket får inte ändra ett felaktigt beslut om omställningsstöd till nackdel för företaget som beviljats stöd. I stället får Skatteverket besluta om återkrav (17 § LOM och jfr 4 § FL).

Ändring av beslut till fördel

Skatteverket får ändra ett felaktigt beslut till fördel för företaget i ett ärende om omställningsstöd (37 § första stycket FL) och Skatteverket är i vissa fall skyldigt att ändra ett felaktigt beslut (38 § FL), förutsatt att det bl.a. inte är till nackdel för någon enskild part. Ändring av beslut med stöd av FL kan ske i princip utan begränsning i tiden.

Nytt: 2022-02-02

Däremot får Skatteverket inte genom ändring bevilja mer omställningsstöd efter den 30 juni 2022 (1 § fjärde stycket FOM3), men Skatteverket anser sig få verkställa beslut från domstol efter det datumet.

Nytt: 2021-08-24

Däremot får Skatteverket inte genom ändring bevilja mer omställningsstöd efter den 31 december 2021 (1 § fjärde stycket FOM3), men Skatteverket anser sig få verkställa beslut från domstol efter det datumet.

Skatteverket behöver inte tillsammans med ett beslut om omställningsstöd informera om bestämmelserna i förvaltningslagen om ändring av felaktiga beslut och kan heller inte ange någon tid för det.

Rättelse av skrivfel och liknande

Skatteverket får rätta sina egna beslut som innehåller skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende (36 § FL). Rättelse med stöd av denna bestämmelse får dock inte innebära någon saklig ändring av det tidigare beslutet, utan det är fråga om rent formella rättelser (prop. 2016/17:180 s. 227).

Överklagande

Skatteverkets beslut med stöd av LOM överklagas till den förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7–9 §§ SFL (27 § första stycket LOM). Det gäller alltså t.ex. beslut där Skatteverket helt eller delvis avslår en ansökan om omställningsstöd och beslut om återkrav, men även ett beslut att avvisa en ansökan med stöd av 9 § LOM.

Ett beslut av Skatteverket att avvisa en ansökan på grund av bristande sakprövningsförutsättningar eller att skriva av en ansökan när ansökan återkallas är annars normalt ett beslut med stöd av FL. I så fall är det den beslutande ”arbetsenhetens” placering som blir avgörande när det gäller att bestämma vilken förvaltningsrätt som ska pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257 f.).

Vissa beslut får inte överklagas

Skatteverkets beslut som avser föreläggande utan vite, revision, kontrollbesök, avbetalningsplan och anstånd enligt 19 § andra stycket LOM får dock inte överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring (45 kap. 14 § första stycket SFL) eller om att ta egendom i förvar (46 kap. 16 § första stycket SFL) får inte heller överklagas (27 § andra stycket LOM).

Överklagandetid och överklagandehänvisning

Oavsett om Skatteverket fattar beslut med stöd av LOM och FOM3 eller FL är överklagandetiden 3 veckor (44 § FL).

Vid handläggning av ärenden om omställningsstöd kan bara beslut som går någon enskild emot överklagas (42 § FL). Det är alltså endast sådana beslut som behöver ha med en överklagandehänvisning (33 § andra stycket FL).

Skatteverkets åtgärder efter ett överklagande

Skatteverket ska vidta de åtgärder efter ett överklagande som följer av FL (45-46 §§ FL). Varken LOM eller FOM3 har någon bestämmelse om att Skatteverket efter ett överklagande måste fatta något obligatoriskt omprövningsbeslut.

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (27 § tredje stycket LOM).

Paragrafen reglerar bara vad som gäller i fråga om överprövning av beslut där Skatteverket är första instans och har prövat ärendet i sak eller vid avvisning med stöd av 9 § LOM. För överklaganden av beslut som förvaltningsrätten fattar som första instans enligt lagen krävs emellertid inte prövningstillstånd, t.ex. om bevissäkring enligt 14 § LOM och betalningssäkring enligt 24 § LOM (34 a § FPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]