OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2022.

EU:s regler om statligt stöd innebär ett krav på medlemsstaterna att bl.a. offentliggöra information om varje individuellt stöd som uppgår till ett visst belopp.

Sekretess för ärenden om statligt stöd

Ärenden om statligt stöd handläggs inom beskattningsverksamheten. Statligt stöd kan man få antingen genom avdrag i deklarationen eller genom ansökan om återbetalning av skatt. Uppgifter om avdrag i deklarationen och ärenden om återbetalning av skatt omfattas av så kallad absolut sekretess (27 kap. 1–2 §§ OSL).

Offentliggörande av uppgifter om statligt stöd

Skatteverket ska lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärder i den omfattning som EU-kommissionen bestämt (se 12 a § statsstödslagen). Uppgifterna ska lämnas även om de omfattas av sekretess (15 § SdbF).

Skyldigheten att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering gäller för de flesta individuella statliga stöd som totalt överstiger vissa belopp.

De uppgifter som ska lämnas för offentliggörande om de individuella stödmottagarna är bl.a.

  • stödmottagarens namn och referens (organisationsnummer)
  • typ av företag (små eller medelstora respektive stora)
  • region där stödmottagaren är belägen, på NUTS 2-nivå
  • verksamhetsområde på Nace-gruppnivå
  • stödbeloppets storlek per stödmottagare, redovisat i beloppsintervall.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]
  • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]