OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2022.

Från den 1 januari 2023 ersätts det nu gällande avdraget för arbetsresor av en skattereduktion.

Personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil har rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor.

Nytt: 2022-12-19

Riksdagen har fattat beslut om ett bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil från och med 1 januari 2023. Förslaget om en skattereduktion genomfördes inte.

Skattereduktion vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil har rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor (67 kap. 55 § IL). Utgångspunkten bör vara att personen får skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna, inklusive väg-, bro- och färjeavgifter samt parkeringsavgift. Personen har då möjlighet att få skattereduktion för dessa utgifter oavsett avstånd och antal resdagar, m.m.

Vid beräkningen ska dock hänsyn tas till bidrag som den skattskyldiga har fått och som har samband med arbetsresorna, t.ex. bilstöd eller merkostnadsersättning från Försäkringskassan (prop. 2021/22:228 s. 108).

Vad är en arbetsresa?

Arbetsresor är resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Rätten till skattereduktion är alltså kopplad till var den skattskyldiga är bosatt och har sin arbetsplats.

Med bostad avses den skattskyldigas aktuella faktiska bostadsadress, vilket normalt också är den skattskyldigas folkbokföringsadress (prop. 2021/22:228 s. 34).

Med arbetsplats avses den skattskyldigas tjänsteställe enligt 12 kap. 8 § IL (prop. 2021/22:228 s. 107).

Begreppet arbetsresor omfattar inte endast resor tur och retur mellan bostaden och arbetsplatsen utan exempelvis även resor mellan arbetsplatser hos olika arbetsgivare.

Resor mellan bostaden och skattefri utbildning

Begreppet arbetsresor omfattar även resor mellan bostaden och platsen för skattefri utbildning eller annan åtgärd enligt 11 kap. 17 § IL, d.v.s. sådana resor som tidigare reglerades i 12 kap. 31 § första stycket IL.

Arbetsresor i näringsverksamhet

Även arbetsresor i inkomstslaget näringsverksamhet omfattas av skattereduktionen. Det innebär att avdrag för arbetsresor inte längre kan göras i inkomstslaget näringsverksamhet.

Krav på läkarintyg

Den person som begär skattereduktion ska vid förfrågan från Skatteverket kunna visa läkarintyg eller liknande som styrker att personen är förhindrad att använda allmänna transportmedel och därför har behov av att resa med bil mellan bostad och arbetsplats.

Bestämmelsen är en särreglering och om en person inte vill lämna in ett läkarintyg för att styrka sitt behov av att använda bil för sina arbetsresor kan personen i stället begära skattereduktion enligt huvudregeln på sidan Skattereduktion för arbetsresor (prop. 2021/22:228 s. 109).

Underlaget för skattereduktion vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Underlaget består av summan av skäliga utgifter till den del som överstiger en beloppsgräns om 11 000 kronor under beskattningsåret (67 kap. 60 § IL).

Storleken på skattereduktion vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget (67 kap. 62 § IL).

Vem kan få skattereduktion?

Rätt till skattereduktion för arbetsresor har, efter begäran, fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret (67 kap. 57 § första stycket IL).

Obegränsat skattskyldiga under del av året

Den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion enligt 55 § för dessa dagar (67 kap. 64 § första stycket IL).

Om överskottet av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige har den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret ändå rätt till skattereduktion för hela beskattningsåret (67 kap. 64 § andra stycket IL).

Begränsat skattskyldiga

I vissa fall har även begränsat skattskyldiga rätt till skattereduktion. Det gäller den som är begränsat skattskyldig och

Förutsättningen för dessa att få skattereduktion är att deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av en förvärvsverksamhet i Sverige (67 kap. 57 § andra stycket IL).

Inkomster som inte beskattas i Sverige

Om en inkomst inte beskattas i Sverige till följd av exempelvis sexmånaders- eller ettårsregeln, skatteavtal eller annan internationell överenskommelse finns inte heller rätt till skattereduktion för arbetsresor som är hänförliga till en sådan inkomst (67 kap. 57 § tredje stycket IL).

Begäran om skattereduktion

En begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då arbetsresorna har gjorts (67 kap. 63 § IL). Den som begär skattereduktion ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen (31 kap. 33 § första stycket SFL).

Skattereduktionens ordningsföljd och hur den ska räknas av

I vilken ordning de olika skattereduktionerna ska göras i förhållande till varandra anges i 67 kap. 2 § första stycket IL. Skattereduktion för arbetsresor ska göras efter regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av kapital. Skattereduktion för arbetsresor ska bara räknas av mot kommunal inkomstskatt. Detta gäller även vid avräkning av utländsk skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk [1] [2] [3] [4]

Referenser inom beräkna skatten