OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan registrera den person som fött ett barn utomlands som mor eller far i folkbokföringen.

Nytt: 2022-07-28

Sidorna om föräldraskap i internationella situationer har strukturerats om under två nya rubriker, ”Föräldraskap för den som fött barnet” och ”Föräldraskap för den som inte fött barnet”.

En person som fött ett barn utomlands anses som barnets mor eller far

I Sverige saknas bestämmelser om erkännande av föräldraskap som fastställts i utlandet för den person som fött barnet. Svensk rätt tillämpas i fråga om föräldraskap i sådana fall. Det innebär att den som fött barnet alltid ska anses vara barnets rättsliga förälder, även i de fall där barnet tillkommit med donerade könsceller eller genom surrogatarrangemang.

Prövning av föräldraskap i domstol

Om det råder ovisshet om vem som, genom att ha fött barnet, är barnets mor eller far kan en talan om att frågan om föräldraskapet ska fastställas föras i domstol under vissa omständigheter. Domstolen kan då fastställa att en person är, eller inte är, förälder till ett barn (13 kap. 2 § RB, NJA 2007 s. 684).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2007 s. 684 [1]

Lagar & förordningar

  • Rättegångsbalk (1942:740) [1]