OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Registrering av mor för ett barn som fötts utomlands

Enligt svenska rättsprinciper är det den kvinna som föder ett barn antas (presumeras) vara barnets mor. Denna princip framgår bland annat av 1 kap. 7 § FB som reglerar fastställande av moderskap efter äggdonation.

I Sverige saknas bestämmelser om erkännande av moderskap som har fastställts i utlandet och därför tillämpas svensk rätt vid fastställelse av moderskap när barnet är fött utomlands.

Fastställelse av mor vid domstol

Om det är oklart vem som är mor till ett barn så kan fastställelsetalan föras vid en svensk domstol (13 kap. 2 § RB). Domstolen kan fastställa att en kvinna är mor till ett barn (NJA 2007 s. 684). När domen har fått laga kraft kan Skatteverket i folkbokföringen registrera kvinnan som mor till barnet från födelsen.

En dom eller ett beslut om fastställelse av moderskap från en utländsk domstol kan inte ligga till grund för att registrera en kvinna som mor i folkbokföringen. I svensk rätt finns det inget stöd för att erkänna utländska domar eller beslut om moderskap.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2007 s 684 [1]

Lagar & förordningar

  • Föräldrabalk (1949:381) [1]
  • Rättegångsbalk (1942:740) [1]