OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Värderingsmodellen för värmekraftverk innebär i princip att ett totalvärde beräknas (uppskattas) för kraftverket i nybyggt skick. Beräkningen av totalvärdet sker enligt reglerna i 15 kap. 14 § FTL.

Uppskatta värmekraftverkets totalvärde

Värderingsmodellen för värmekraftverk går i princip ut på att värmekraftverkets totalvärde i nybyggt skick ska uppskattas.

Beräkningen av totalvärdet sker enligt reglerna i 15 kap. 14 § FTL: Totalvärdet = kraftverkets installerade effekt i kW multiplicerat med värdet av den installerade effekten i kr/kW för olika klasser av värdefaktorn typ av värmekraftverk.

Värdet av installerad effekt ska rekommenderas av Skatteverket och tas in i den riktvärdeangivelse som föreskrivs i 15 kap. 11 § FTL. Riktvärdeangivelsen kan innehålla skilda värden per kilowatt beroende vilken klass av värdefaktorn typ av värmekraftverk det handlar om. De värden per kilowattimme som ska tas in i riktvärdeangivelsen och som ska avse ett nybyggt värmekraftverk ska bestämmas med utgångspunkt i de återanskaffningskostnader som gäller för de olika slagen av värmekraftverk (15 kap. 13 § FTL). Vidare ska dessa värden jämkas med hänsyn till lönsamheten för den totala elproduktionen i landet 15 kap. 13 § FTL.

Beräkna värdet i tre steg

Värderingen av ett värmekraftverk kan göras i tre steg (15 kap. 13−15 §§ FTL):

  1. Bestäm det totala värdet av värmekraftverket (byggt under nivååret). Totalvärdet är produkten av kraftverkets installerade bruttoeffekt i kilowatt multiplicerat med det värde i kr/kW som anges i riktvärdeangivelsen. Totalvärdet anges i kr/kW installerad effekt och ska bestämmas för varje klass av värdefaktorn typ av värmekraftverk.
  2. Bestäm riktvärdet för marken till 1,5 % av det totalvärde som bestämdes i första steget.
  3. Beräkna riktvärdet för kraftverksbyggnaderna genom att multiplicera 73,5 % av kraftverkets totalvärde i nybyggt skick med en nedskrivningsfaktor. På detta sätt beaktar man den värdeminskning som uppkommit för äldre kraftverk.

I SKV A 2018:12 finns tre tabeller (bilaga 1-3) med nedskrivningsfaktorer för olika typer av värmekraftverk.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering [1]

Lagar & förordningar