OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare som är ekonomiskt aktiv i Sverige kan under vissa förutsättningar behålla sin uppehållsrätt som arbetstagare eller egen företagare även om anställningen upphör eller om hen blir oförmögen att arbeta. Även en EES-medborgares familjemedlemmar kan ha bibehållen uppehållsrätt under vissa förutsättningar.

Bibehållen uppehållsrätt för arbetstagare och egenföretagare

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare anses som arbetstagare och behåller enligt 3 a kap. 5 a § UtlL sin uppehållsrätt i följande tre situationer

 • om arbetstagaren drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall
 • om arbetstagaren väljer att inleda en yrkesutbildning
 • om arbetstagaren har blivit ofrivilligt arbetslös och anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som egenföretagare kan behålla sin uppehållsrätt i motsvarande situationer som en arbetstagare: vid tillfällig arbetsoförmåga och yrkesutbildning enligt 3 a kap. 5 a § första stycket UtlL och vid ofrivillig arbetslöshet enligt praxis från EU-domstolen (C-442/16, Gusa).

Vilka krav som måste vara uppfyllda för att uppehållsrätten ska bibehållas beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egenföretagare behåller sin uppehållsrätt även om personen drabbas av tillfällig arbetsoförmåga om oförmågan beror på sjukdom eller olycksfall. Uppehållsrätten behålls under den tid personen inte kan arbeta. Arbetsoförmågan måste vara tillfällig (3 a kap. 5 a § första stycket 1 UtlL).

Vid yrkesutbildning

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egenföretagare behåller sin uppehållsrätt om personen i stället inleder en yrkesutbildning. Bibehållen uppehållsrätt kräver normalt att utbildningen har samband med den tidigare sysselsättningen. Men undantag från sambandskravet gäller i de fall EES-medborgaren inleder yrkesutbildningen efter att ha blivit ofrivilligt arbetslös. Uppehållsrätten behålls under den tid personen bedriver sin yrkesutbildning (3 a kap. 5 a § första stycket 2 och andra stycket UtlL).

Ofrivillig arbetslöshet

En EES-medborgare som blir ofrivilligt arbetslös och som anmäler sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen behåller sin uppehållsrätt som arbetstagare så länge som personen är arbetssökande, under förutsättning att den tidigare anställningen har varat mer än ett år. Den som blir ofrivilligt arbetslös efter att ha haft en tidsbegränsad anställning på kortare tid än ett år eller som blir arbetslös under de första tolv månaderna av en anställning behåller sin uppehållsrätt som arbetstagare i sex månader från anställningens slut (3 a kap. 5 a § tredje stycket UtlL).

Motsvarande gäller den som varit egen företagare och anmält sig som arbetssökande (C-442/16, Gusa).

För att en person ska få behålla sin uppehållsrätt som arbetstagare vid ofrivillig arbetslöshet krävs inte bara att hen är anmäld som arbetssökande utan även att personen följer Arbetsförmedlingens krav på bl.a. rapportering av sökta arbeten och aktivitetsrapporter (KRNG 2017-01-10, mål nr 4792-16).

Om personen inte har följt Arbetsförmedlingens krav kan hen istället ha uppehållsrätt som arbetssökande.

Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare

För att en familjemedlem ska ha uppehållsrätt är utgångspunkten att anknytningen till en EES-medborgare med primär uppehållsrätt ska bestå. Det är först när familjemedlemmen har fått permanent uppehållsrätt som detta villkor faller bort (prop. 2005/06:77 s. 46).

En familjemedlem kan dock, om vissa krav är uppfyllda, bibehålla sin uppehållsrätt trots att anknytningen till EES-personen upphör i följande situationer:

 • Om EES-medborgaren avlider (3 a kap. 5 b § UtlL).
 • Om EES-medborgaren avlider eller lämnar landet och har ett barn som bedriver studier i Sverige (3 a kap. 5 c § UtlL).
 • Om anknytningen till EES-medborgaren upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller att ett samboförhållande upphör (3 a kap. 5 d § UtlL).

Vilka krav som måste vara uppfyllda för att uppehållsrätten ska bibehållas beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

EES-medborgaren avlider

För att en familjemedlem ska behålla sin uppehållsrätt om den person som hen har härlett sin uppehållsrätt från avlider, måste familjemedlemmen vid tidpunkten för dödsfallet ha vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år.

Dessutom måste familjemedlemmen uppfylla minst ett av följande tre krav (3 a kap. 5 b § UtlL). Familjemedlemmen måste

 1. vara arbetstagare eller egen företagare i Sverige
 2. ha tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige
 3. vara medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i punkt 1 eller 2.

Barn som studerar i Sverige

Ett barn till EES-medborgaren som studerar i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken hen härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller för den kvarvarande föräldern, oavsett nationalitet, om hen har vårdnaden om barnet. Uppehållsrätten för barnet och den kvarvarande föräldern kvarstår till dess familjemedlemmen har avslutat studierna (3 a kap. 5 c § UtlL).

Regeln har bedömts vara tillämplig på barn som går i grundskolan eller i gymnasiet men även på den som bedriver högre studier vid en erkänd utbildningsanstalt men som ännu inte har fyllt 21 år (prop. 2005/06:77 s. 47 f.)

Ett äktenskap eller samboförhållande upphör

Om en familjemedlem uppfyller något av kraven i 3 a kap. 5 b § UtlL behåller familjemedlemmen sin uppehållsrätt om anknytningen till den EES-medborgare som hen har härlett sin uppehållsrätt ifrån upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet. Lagrummet ställer motsvarande krav som för bibehållen uppehållsrätt om EES-medborgaren avlider.

Utöver att uppfylla något av kraven i 3 a kap. 5 b § UtlL måste dessutom minst ett av följande fyra krav vara uppfyllt:

 • Äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnaden, ogiltigförklaringen av äktenskapet eller upplösningen av samboförhållandet inleds.
 • Vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen.
 • Det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet.
 • Familjemedlemmen har genom en överenskommelse mellan föräldrarna eller genom ett domstolsbeslut rätt till umgänge med ett barn och denna umgängesrätt måste utövas i Sverige.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-442/16 [1] [2]
 • KRNG 2017-01-10, mål nr 4792-16 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1] [2]