OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Om en fordran på återkrav inte betalas i rätt tid lämnas den över till Kronofogden för indrivning.

Obetalda återkrav ska lämnas till Kronofogden för indrivning (restföring)

Om ett återkrav av omställningsstöd inte har betalats i rätt tid, ska fordran lämnas till Kronofogden för indrivning (28 § LOM). Bestämmelsen hänvisar också till indrivningslagen, vilket innebär att den betalningsskyldiga ska uppmanats att betala fordringen innan den kan lämnas till Kronofogden (3 § IndrF). Skatteverkets underrättelse om beslut om återkrav (17 § LOM) uppfyller kravet på betalningsuppmaning i indrivningslagen (prop. 2019/20:181 s. 125).

Skatteverket ska skyndsamt underrätta Kronofogden om fordringen har betalats, satts ned eller fallit bort eller om anstånd har beviljats med betalningen (8 § IndrF).

Beslutet om återkrav gäller omedelbart

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske (30 § LOM). Ett beslut om återkrav gäller omedelbart (26 § LOM). Det innebär att Skatteverket inte måste delge beslutet om återkrav för att en fordran som inte har betalats ska kunna lämnas till Kronofogden för indrivning. Det innebär också att ett överklagande inte påverkar skyldigheten att betala enligt ett beslut om återkrav på omställningsstöd (prop. 2019/20:181 s. 124).

Avstå från att lämna för indrivning

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå att lämna en fordran på återkrav till Kronofogden för indrivning (29 § 1 LOM).

Ett särskilt skäl för att inte överlämna en fordran kan vara att en ansökan om anstånd inte har behandlats och det finns skäl som talar för att anstånd kan komma att medges. Ett annat skäl för att inte överlämna en fordran kan vara att Skatteverket överväger att träffa ett avtal om avbetalning (prop. 2019/20:181 s. 75 f.,125).

Lämna för indrivning innan förfallodagen

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket lämna en fordran för indrivning även om förfallodagen inte har inträffat (29 § 2 LOM). En situation där detta kan bli aktuellt är om den återbetalningsskyldiga på något sätt är på gång att försvåra för staten att få betalt, t.ex. genom att avyttra tillgångar, flytta dem utomlands eller själv vara på väg att lämna landet tillsammans med tillgångarna (fara i dröjsmål) (prop. 2019/20:181 s. 125). Om Skatteverket har utverkat en betalningssäkring och överlämnat beslutet till Kronofogden för verkställighet bör Skatteverket restföra den betalningssäkrade fordran. Detta för att försöka tillförsäkra det allmänna betalning för fordran ur den betalningssäkrade egendomen.

Ränta hos Kronofogden

Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för indrivning, ska Kronofogden beräkna räntan efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL för tiden efter överlämnandet. Kronofogden ska driva in räntan (31 § LOM). Ränta på återkrav av omställningsstöd som lämnats för indrivning ska alltså beräknas på samma sätt som för restförda skatter och avgifter. Det innebär en räntenivå motsvarande basräntan på skattekontot.

Förbud mot att överlåta fordran på omställningsstöd

Det finns bestämmelser i LOM som syftar till att hindra den som har skulder hos Kronofogden från att överlåta en fordran på omställningsstöd och därigenom undgå att fordran utmäts.

Ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras får därför inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut (32 § LOM). Bestämmelsen motsvarar förbud mot överlåtelse av skatter och avgifter enligt 71 kap 2 § SFL.

En sådan fordran får utmätas trots att den inte får överlåtas. Utmätning får dock göras först efter det att Kronofogden har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt avräkningslagen (33 § första stycket LOM). Om staten har en motfordran på skatter, avgifter, böter, viten m.m., och om motfordringen är registrerad för indrivning i utsökningsregistret kan avräkning mot allmänna mål därför ske innan omställningsstödet eller det överskott som kvarstår på skattekontot betalas ut (se Förbud mot överlåtelse) (prop. 2019/20:181 s. 77).

Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken om vad som ska undantas med hänsyn till gäldenärens behov ska inte tillämpas vid utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas ut (33 § andra stycket LOM).

Preskription av fordran

En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av SPL m.m. anses vara en sådan fordran som har påförts enligt SFL (34 § LOM). Det innebär att preskriptionstiden för en fordran på återkrav kommer att räknas från den tidpunkt när fordran överlämnades till Kronofogden för indrivning (3 § SPL). Preskriptionstiden är fem år. Genom att SPL görs tillämplig på återkravsfordran så gäller enligt Skatteverket att verket kan ansöka om preskriptionsförlängning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4] [5] [6]