OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Skatteverket får under vissa förutsättningar begära att en betalningsskyldigs egendom tas i anspråk för att säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd (betalningssäkring).

Skatteverket får ta egendom som betalningssäkring för återkrav av omställningsstöd

Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd efter ansökan hos förvaltningsrätt (24 § första meningen LOM).

För att betalningssäkring ska komma ifråga är det ett krav att det finns en fordran. Betalningssäkring kan ske både för fastställda och för sannolika fordringar. Betalningssäkring kan även ske för annans skuld.

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som bara får användas när följande förutsättningar är uppfyllda;

  • när det finns en påtaglig risk för betalningsundandragande
  • fordran ska uppgå till ett betydande belopp
  • åtgärden är proportionerlig (proportionalitetsprincipen)

Syftet med betalningssäkring är att det allmännas fordringsanspråk säkerställs av Kronofogden genom att den betalningsskyldigas egendom tas i anspråk till dess att det allmännas fordran frivilligt blir betald eller kan drivas in.

Betalningssäkring både för fastställda och för sannolika fordringar

Skatteverket kan ansöka om betalningssäkring för en fordran på återbetalning av omställningsstöd för

  • en fordran som är fastställd
  • en fordran som inte är fastställd, men som sannolikt kommer att fastställas.

Frågan om det är sannolikt att det allmänna har en återkravsfordran på utbetalat omställningsstöd får avgöras med ledning av reglerna för när företag kan bli återbetalningsskyldiga. Vid prövningen ska det framstå som sannolikt att den som betalningssäkringen riktas mot kommer att bli återbetalningsskyldig i ett framtida återkravsbeslut (prop. 2019/20:181 s. 65).

Betalningssäkring även för annans skuld

Genom att betalningssäkring kan göras avseende en betalningsskyldigs egendom, följer att betalningssäkringen även kan avse återkrav av omställningsstöd från ett företags företrädare (företrädaransvar). I samband med att Skatteverket genomför en utredning avseende återkrav mot ett företag, kan det därför bli aktuellt att betalningssäkra även för ett eventuellt företrädaransvar. Om Skatteverket vid utredningen kan konstatera att företaget saknar tillgångar bör betalningssäkringen riktas endast mot företrädaren och dennes tillgångar. I ansökan om betalningssäkring mot företrädaren ska Skatteverket redogöra för grunderna för att betalningsskyldigheten kommer fastställas avseende företaget och att förutsättningar för att utkräva betalningsansvar av företrädaren föreligger (prop. 2019/20:181 s. 65 f.).

Påtaglig risk för betalningsundandragande

För att förvaltningsrätten ska bifalla en ansökan om betalningssäkring måste Skatteverket kunna visa att det föreligger en påtaglig risk för att den betalningsskyldiga försöker undandra sig att betala fordringen (46 kap. 6 § 1 SFL). Risken för betalningsundandragande ska vara av konkret natur, dvs. kunna beläggas i det enskilda fallet (prop. 1978/79:28 s. 119 och 141, prop. 1989/90:3 s. 17 och prop. 2010/11:165 s. 908). Läs mer om påtaglig risk för betalningsundandragande.

Fordrans storlek

Bedömningen av fordringens storlek bör, på samma sätt som inom skatteförfarandet, präglas av försiktighet (prop. 1989/90:3 s. 20). En betalningssäkring ska avse det fordringsbelopp som sannolikt kommer att fastställas. Alla relevanta omständigheter som i någon riktning kan påverka beräkningen av fordringsbeloppet ska beaktas. Vid betalningssäkring i ärenden där utredningen avseende återkrav inte är slutförd och där det finns ett intervall inom vilken fordringen kan komma att fastställas, bör betalningssäkringen avse det lägsta beloppet inom intervallet. Om det senare framkommer skäl för ytterligare höjning, kan en ny ansökan göras för det tillkommande fordringsbeloppet (prop. 2019/20:181 s. 65).

Fordran ska uppgå till ett betydande belopp

Vad som menas med betydande belopp framgår inte av lagstiftningen. Det har överlåtits på rättstillämpningen att närmare precisera vad uttrycket innebär. Viss ledning kan fås från den praxis som finns vid tillämpningen av motsvarande uttryck i SkBrL, jfr NJA 1984 s. 520 (prop. 1978/79:28 s. 143). I SkBrL har betydande belopp ansetts innebära ett belopp som minst uppgår till ett prisbasbelopp.

Proportionalitetsprincipen

Vid betalningssäkring ska Skatteverket tillämpa proportionalitetsprincipen vilken framgår av 5 § tredje stycket FL (prop. 2019/20:181 s. 46 och 64). Betalningssäkring ska med andra ord vara en proportionerlig åtgärd.

Kravet på att betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp innebär en indirekt proportionalitetsbedömning (prop. 1989/90:3 s.21).

Samma förfarande som vid betalningssäkring av skatter och avgifter

Betalningssäkring för betalning av återkrav av omställningsstöd ska hanteras på motsvarande sätt som betalningssäkring för skatter och avgifter. Därför gäller bestämmelserna i 46 kap. 5–7 och 9–22 §§ SFL och 69 kap. 13–18 §§ SFL (24 § andra meningen LOM). Hänvisningarna till bestämmelserna i skatteförfarandelagen gäller beslut om betalningssäkring, tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd, beslut om att ta egendom i förvar, ställande av säkerhet, när ställd säkerhet får tas i anspråk, behörig förvaltningsrätt och ersättning för skada. Vidare tillämpas skatteförfarandelagens regler om verkställighet av beslut om betalningssäkring.

Beslutet om betalningssäkring efter ansökan till förvaltningsrätt gäller omedelbart (26 § LOM) (prop. 2019/20:181 s. 124).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1] [2] [3]
  • Skattebrottslag (1971:69) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4] [5] [6]