OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

För förlustföretag finns det särskilda regler som begränsar stödet.

Vad menas med förlustföretag?

Det finns i förordningen om omställningsstöd för maj-juli 2020 särskilda regler som är avsedda att förhindra att vissa företag blir överkompenserade. För s.k. förlustföretag finns det dessutom ytterligare begränsningar (20 § FOM2).

Enligt 20 § andra stycket 1 och 2 FOM2 är ett företag ett förlustföretag

För att ett företag ska vara ett förlustföretag enligt denna förordning räcker det att en av de två punkterna i 20 § andra stycket FOM2 är uppfyllda. Reglerna för förlustföretag gäller oavsett för vilken av stödperioderna maj 2020 eller juni och juli 2020 som ett företag ansöker om omställningsstöd.

Ett företag som enligt förordningen är ett förlustföretag kan maximalt få ett omställningsstöd lika stort som den nominella nedgången av bruttoresultatet för stödperioden jämfört med referensperioden. Beräkningen av det maximala stödet som ett förlustföretag kan få görs på samma sätt oavsett vilken av de två punkterna i 20 § andra stycket FOM2 som definierar företaget som ett förlustföretag.

Bruttoresultat

Med bruttoresultat menas nettoomsättningen enligt 7 § FOM2 minskad med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (20 § tredje stycket FOM2). Företag som tillämpar den kostnadsslagsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 2 i ÅRL) kan få fram dessa poster direkt ur bokföringsprogrammet. Även företag som tillämpar den s.k. funktionsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 3 i ÅRL) måste beräkna bruttoresultatet enligt den kostnadsslagsindelade uppställningsformen. Definitionen av bruttoresultat har utformats med beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag (K2), BFNAR 2016:10 (se motivuttalande till 15 § FOM i Fm 2020:8 s.17).

Vid en tillämpning av 7 och 20 §§ FOM2 måste det beaktas att begreppen nettoomsättning och bruttoresultat inte fullt ut överensstämmer med hur dessa är definierade i redovisningsnormgivningen. I förordningen om omställningsstöd är dessa begrepp särskilt reglerade vilket innebär att förordningstexten har företräde framför redovisningsnormgivningen när ett företag söker omställningsstöd.

Förlustföretag med negativt rörelseresultat

Ett företag vars rörelseresultat är negativt före finansiella poster det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 anses utgöra ett förlustföretag (20 § andra stycket 1 FOM2). Med rörelseresultat före finansiella poster menas enligt 20 § fjärde stycket FOM2 årets resultat före

 • skatter
 • bokslutsdispositioner
 • räntor och liknande intäkter och kostnader
 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före finansiella kostnader motsvarar årets resultat enligt de scheman för resultaträkningar som finns i bilaga 2 och 3 till ÅRL, före de poster som anges i punkterna 11–20 i schemat för den kostnadsslagsindelade resultaträkningen (bilaga 2) respektive punkterna 8–17 i schemat för den funktionsindelade resultaträkningen (bilaga 3).

För ett sådant företag får stödet inte överstiga den nominella nedgången i bruttoresultat för den aktuella stödperioden 2020 jämfört med motsvarande period (referensperioden) året dessförinnan (20 § första stycket FOM2).

Om begränsningsregeln i 20 § andra stycket 1 FOM2 är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg.

 1. Vid bedömningen ska företaget för räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020 (20 § andra stycket 1 FOM2) nämnda räkenskapsåret tillämpa 20 § fjärde stycket FOM2 för att ta fram rörelseresultatet före finansiella kostnader.
 1. Om företagets rörelseresultat före finansiella kostnader är positivt är företaget inte ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 1 FOM2. Företaget berörs då inte av denna begränsningsregel och behöver då inte tillämpa steg 2–5. Företaget ska då gå vidare och bedöma om det är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 2 FOM2. Se Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 1 FOM2 ska företaget tillämpa steg 2–5.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 1 FOM2 får stödet inte överstiga den nominella nedgången i Bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden (20 § första stycket FOM2).
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 20 § tredje stycket FOM2 beräkna sin nettoomsättning enligt 7 § FOM2.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpning av 20 § tredje stycket FOM2 minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för respektive period 2020 och 2019.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt maximalt möjliga stöd enligt begränsningsregeln för förlustföretag i 20 § första stycket FOM2.

Alla företag som ansöker om omställningsstöd ska beräkna sitt stöd i enlighet med 12-19 §§ FOM2. Vid prövningen av om begränsningsregeln i 20 § FOM2 är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (12 § andra stycke FOM2). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader är en del av det beräknade omställningsstödet enligt 12 § FOM2.

Exempel: företag med negativ rörelseresultat

Företagets nettoomsättning för stödperioden maj 2020 är 590 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden maj 2019 var 1 000 000 kr. Fasta kostnader för stödperioden var 2 000 000 kr.

För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 redovisade företaget ett negativt rörelseresultat före finansiella poster med 500 000 kr.

Steg 1 och 2: test av om det är ett förlustföretag

För att avgöra om företaget är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 1 FOM2 måste rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 kontrolleras. Det sker i enlighet med 20 § fjärde stycket FOM2.

Eftersom företaget för det kontrollerade räkenskapsåret redovisar ett negativt rörelseresultat före finansiella poster på 500 000 kr är företaget ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 1 FOM2 och begränsningsregeln blir tillämplig.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 20 § första stycket FOM2. Det innebär att stöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden maj 2020 jämfört med referensperioden maj 2019. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 20 § tredje stycket FOM2 och beskrivs i steg 4–5.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultat

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM2 för stödperioden maj 2020 uppgick till 590 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 100 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 590 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 490 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM2 för referensperioden maj 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 200 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 1000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Den nominella minskningen av bruttoresultatet för stödperioden maj 2020 jämfört med referensperioden maj 2019 är 310 000 kr (490 000 jämfört med 800 000) vilket innebär att stödet maximalt kan bli 310 000 kr

Om företaget inte hade träffats av begränsningsregeln i 20 § FOM2 utan beräknats enligt huvudregeln i 12 § FOM2 skulle stödet ha blivit 615 000 kr ((1 000 000 - 590 000 / 1 000 000) x 0,75 x 2 000 000)).

Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen

Ett företag är ett förlustföretag även om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden, beräknat enligt 12–19 §§ FOM2 (20 § andra stycket 2 FOM2).

Om begränsningsregel i 20 § andra stycket 2 FOM2 är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg:

 1. Företaget ska göra en beräkning av stödet i enlighet med 12–19 §§ FOM2. Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste göra en sådan beräkning.
 2. Företaget ska sedan kontrollera om det beräknade stödet i steg 1 är större än den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.
 1. Om företaget inte är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 2 FOM2 berörs företaget inte av denna begränsningsregel och behöver därmed inte göra nedanstående beräkning.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 2 FOM2 ska företaget tillämpa steg 3–6.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt punkt 2 b ska företaget tillämpa 20 § första stycket FOM2. Det medför att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som är högre än den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 20 § tredje stycket FOM2 beräkna sin nettoomsättning i enlighet med 7 § FOM2.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpningen av 20 § tredje stycke FOM2 minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för respektive period 2020 och 2019.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt begränsade stöd enligt 20 § första stycket FOM2.

Vid prövningen av om begränsningsregeln i 20 § FOM2 är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (12 § andra stycket FOM2). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader utgör en del av det beräknade omställnings­stödet enligt 12 § FOM2.

Exempel: där stödet skulle överstiga den nominella nedgången

Företagets nettoomsättning för stödperioden juni och juli 2020 är 400 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden juni och juli 2019 var 1 000 000 kr. Företagets fasta kostnader för perioden juni och juli 2020 var 1 500 000 kr.

Steg 1: beräkningar före prövningen av begränsningsregeln

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 12–19 §§ FOM2. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

 • Stödet beräknas med en särskild beräkningsformel för att kontrollera om företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för att få ta del av stödet samt räkna fram storleken på stödet (12 § FOM2).
 • Nettoomsättningen tas fram för juni–juli 2019 respektive juni–juli 2020 periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (7 § FOM2).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 12 § baseras på ett korrekt underlag (13-14 FOM2).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till perioden juni och juli för 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (15 § FOM2).
 • Om företaget har sökt stöd för administrativa kostnader upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (12 § andra stycket FOM2).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (16 § FOM2).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 75 miljoner kr för stödperioden maj respektive 8 miljoner kr för stödperioden juni och juli.
 • För stödperioden juni och juli kan takbeloppet behöva minskas med sådant hyresstöd som avses i 18 § andra stycket FOM2.
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (19 § FOM2).

Av ovanstående beräkningar kan konstateras att företagets nettoomsättning för perioden juni och juli 2020 i jämförelse med perioden juni och juli 2019 har sjunkit med 600 000 kr (1 000 000 kr - 400 000 kr). Det motsvarar en omsättningsnedgång med 60 procent (( 1 000 000 kr - 400 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,6).

Andelen av företagets fasta kostnader om 1 500 000 kr som det kan få stöd för utgörs enligt 12 § FOM2 av 75 procent av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med företagets fasta kostnader. Företaget skulle om inte i begränsningsregeln 20 § FOM2 funnits ha rätt till ett stöd på 675 000 kr ((0,6 x 0,75 = 0,45) x 1 500 000 kr).

Steg 2: test av om det är ett förlustföretag

Eftersom stödet (675 000 kr) beräknat enligt 12-19 §§ överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för juni–juli 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan (600 000 kr), så är företaget ett förlustföretag enligt 20 § andra stycket 2 FOM2. Det innebär att företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 20 § första stycket FOM2.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 20 § första stycket FOM2. Det innebär att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden juni och juli 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 20 § tredje stycket FOM2 och beskrivs i steg 4–5 nedan.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultatet

Företaget ska beräkna sitt bruttoresultat på följande vis.

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM2 för stödperioden juni och juli 2020 var 400 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 100 000 kr. Företaget ska då beräkna stödperiodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 400 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 300 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM2 för referensperioden juni och juli 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 200 000 kr. Företaget ska då beräkna referensperiodens bruttoresultat enligt följande.

Nettoomsättning

+ 1 000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Eftersom företaget är ett förlustföretag, begränsas det stöd som företaget kan få enligt 20 § första stycket FOM2 på följande vis:

Företagets bruttoresultat för stödperioden juni och juli 2020 har beräknats till 300 000 kr jämfört med motsvarande period 2019 då bruttoresultatet uppgick till 800 000 kr. Den nominella minskningen av bruttoresultatet är 500 000 kr (800 000 kr - 300 000 kr). Det innebär att det maximala stöd företaget kan få begränsas till 500 000 kr jämfört med det maximala stödet om 675 000 kr enligt 12 § FOM2.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]

Övrigt

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]