OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med 75 miljoner kronor för stödperioden maj, och med 8 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 75 respektive 8 miljoner kronor.

Maximalt stöd för stödperioden maj är 75 miljoner kronor

Omställningsstöd kan ges med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag för stödperioden maj 2020 (17 § FOM2).

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet på totalt 75 miljoner kronor.

Maximalt stöd för stödperioden juni och juli är 8 miljoner kronor

Omställningsstöd kan ges med högst 8 miljoner kronor per stödberättigat företag för stödperioden juni och juli 2020 (18 § FOM2).

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet på totalt 8 miljoner kronor.

Stödet ska minskas med hyresstöd

Om företaget eller något annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL, i egenskap av hyresgäst, har fått en sådan rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till statligt stöd, ska det maximala stödet om 8 miljoner kronor minskas med det belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten (18 § 2 st FOM2). Regeln gäller för såväl enskilda företag som för företag som ingår i en koncern, och oberoende av om hyresvärden är ett externt företag eller ett företag i samma koncern som hyresgästen. Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Det hyresstöd som ska minska omställningsstödet är sådant hyresstöd som en hyresvärd fått för april till och med juni 2020 enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran. Sådant stöd kan lämnas med 50 procent av den rabatt som hyresvärden och hyresgästen kommit överens om, dock högst 25 procent av hyran före rabatten. Avdraget har inte begränsats till att avse samma period som omställningsstödet, varför samtliga hyresstöd ska minska omställningsstödet, oberoende av vilken månad hyresstödet är hänförligt till.

Om företaget som fått hyresrabatt ingår i en koncern ska det hyresstöd som hyresvärden har fått eller kommer att få minska koncernens omställningsstöd, oavsett om företaget som fått hyresrabatt själv är berättigat till omställningsstöd eller inte, se exempel nedan.

Exempel: företaget har fått rabatt på hyran

Beräknat stöd enligt 12 § FOM2 för AB A uppgår till 10 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. AB A hyr lokal av AB B, och har ingått avtal med AB B om att få rabatt på hyran under perioden 1 april till och med 30 juni. Avtalet innebär att AB A endast behöver betala halva hyran, 40 000 kr per månad istället för 80 000 kronor per månad. AB B kan få hyresstöd med 50 procent av den nedsatta hyran, d.v.s. med totalt 60 000 kronor (50 procent av 3 x 40 000 kr).

AB A har rätt till omställningsstöd för stödperioden juni och juli med maximalt 8 miljoner kronor, minskat med det hyresstöd hyresvärden kommer att få på grund av hyresrabatten, 60 000 kronor. AB A har alltså rätt till omställningsstöd med 7 940 000 kronor.

Exempel: beräknat stöd understiger 8 miljoner kronor

Beräknat stöd enligt 12 § FOM2 för ett företag uppgår till 5 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. Företaget hyr lokal av AB D, och har fått hyran för perioden april till juni nedsatt med sammanlagt 100 000 kronor, vilket innebär att AB D kan få hyresstöd med 50 000 kronor. Det teoretiskt maximala stödet för företaget uppgår därmed till 7 950 000 kronor. Eftersom beräknat omställningsstöd understiger 7 950 000 kronor kan företaget få omställningsstöd med 5 miljoner kronor.

I koncerner ska stödet fördelas mellan företagen

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är berättigade till omställningsstöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 75 respektive 8 miljoner kronor (19 § FOM2). Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

I en koncern ska stödet fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till det stöd företaget hade haft rätt till om det inte funnits något takbelopp (19 § FOM2, se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16). Stödet ska endast beräknas och fördelas på de företag som är berättigade till omställningsstöd.

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden maj i en koncern

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Om inget takbelopp hade funnits hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

AB A

20 mnkr

AB B

15 mnkr

AB C

40 mnkr

AB D

25 mnkr

AB E

0 kr

Summa

100 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 100 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 75 miljoner kronor. För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 15 mkr (20/100 x 75). Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

20 mnkr

20/100

15 mnkr

AB B

15 mnkr

15/100

11,25 mnkr

AB C

40 mnkr

40/100

30 mnkr

AB D

25 mnkr

25/100

18,75 mnkr

AB E

0 kr

0/100

0 kr

Summa

100 mnkr

75 mnkr

Ett ytterligare exempel på hur bestämmelsen ska tillämpas finns i förordningsmotiven (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden juni och juli i en koncern som fått hyresrabatt

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Vid en beräkning enligt 12 § FOM2 hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Hyresrabatt

Hyresstöd

AB A

2 000 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

AB B

4 000 000 kr

400 000 kr

200 000 kr

AB C

3 000 000 kr

0 kr

0 kr

AB D

1 000 000 kr

0 kr

0 kr

AB E

0 kr

100 000 kr

50 000 kr

Summa

10 000 000 kr

600 000 kr

300 000 kr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 10 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 8 miljoner kronor. Beloppet ska också minskas med det hyresstöd som bolagens hyresvärd, eller hyresvärdar, har fått eller kommer att få, 300 000 kr. Den hyresrabatt som AB E har fått, och som har gjort att AB E:s hyresvärd fått hyresstöd, ska minska det totala omställningsstödet i koncernen, trots att AB E inte har rätt till något omställningsstöd. Omställningsstöd som ska fördelas mellan bolagen i koncernen uppgår därmed till 7 700 000 kr (8 000 000 – 300 000 kr).

För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 1 540 000 kr (2 000 000/10 000 000 x 7 700 000 kr). I tabellen nedan har respektive företags andel av det maximala stödet angetts till 2/10, 4/10 osv. utifrån respektive företags andel av totalt beräknat stöd på 10 mnkr. Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

2 000 000 kr

2/10

1 540 000 kr

AB B

4 000 000 kr

4/10

3 080 000 kr

AB C

3 000 000 kr

3/10

2 310 000 kr

AB D

1 000 000 kr

1/10

770 000 kr

AB E

0 kr

0/10

0 kr

Summa

10 000 000 kr

7 700 000 kr

Tidpunkt för bedömning av koncerntillhörighet

Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL vid prövning enligt 18 och 19 §§ FOM2 är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8 s. 16).

Ett företag som ansökt om stödet eller fått stödet ska omgående lämna uppgift om förändringar som kan påverka rätten till stödet eller dess storlek (6 § LOM). En sådan uppgiftsskyldighet omfattar även en situation där ett sökande företag har fått en ny koncerntillhörighet (22 § FOM2, se motivuttalande till 17 § FOM i Fm 2020:8 s. 17).

Det innebär att om ett företag under tiden mellan ansökan och beslut om stöd har fått en ny koncerntillhörighet ska stödet begränsas utifrån förhållandena i den koncern företaget ingår i vid beslutstidpunkten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3] [4] [5]