OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för särskilt drabbade företag för stödperioderna augusti 2020–september 2021 om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 5 och 6 §§ FOM-S. Stödet förlängdes till maj–september 2021 den 1 november 2021.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 5 och 6 §§ FOM-S anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 40 procent (augusti–oktober 2020).

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent (nov 2020–september 2021).

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent för säsongsföretag.

Omsättningsminskningen ska bero på corona.

En viss andel av nedgången ska bero på restriktionerna.

Företaget måste ha en nettoomsättning på minst 250 000 kr.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr.

Företaget får inte göra vissa värdeöverföringar, såsom vinstutdelning.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning måste sökas först.

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag.

Ansökan måste göras senast den 30 december 2021

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 40 procent (augusti–oktober 2020)

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden ha minskat med mer än 40 procent i jämförelse med motsvarande referensperiod 2019 (5 § första stycket 1 FOM-S).

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent (november–december 2020, januari–februari 2021, mars 2021, april 2021, maj 2021, juni 2021 respektive juli 2021 samt augusti 2021 och september 2021).

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioderna november–december 2020, januari-februari 2021, mars 2021,april 2021, maj 2021, juni 2021 respektive juli 2021 samt augusti 2021 och september 2021 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod ha minskat med mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande referensperioder 2019 (5 § första stycket 1 FOM-S).

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent för säsongsföretag

Ett företag ska anses vara ett säsongsföretag om minst 75 procent av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 var hänförlig till en period på sex sammanhängande kalendermånader (4 a § andra stycket FOM-S).

Ett säsongsföretag kan välja att söka omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 som en individuell stödperiod. För att ett säsongsföretag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden augusti 2020–april 2021 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för augusti 2020–april 2021 ha minskat med mer än 30 procent i jämförelse med referensperioden januari-april och augusti-december 2019 (4 a § första stycket och 5 § första stycket 1 FOM-S).

Valfritt att tillämpa regeln om säsongsföretag

Det är valfritt för ett företag som är ett säsongsföretag att tillämpa regeln i 4 a § FOM-S. Om företaget väljer att inte ansöka om stöd som säsongsföretag söks och prövas stödet enligt 4 § som gäller för företag som inte är säsongsföretag och då gäller de stödperioder och referensperioder som anges i den bestämmelsen. Att den nu aktuella paragrafen tillämpas istället för vad som följer av 4 § innebär att ett företag som ansöker om stöd som säsongsföretag inte samtidigt kan beviljas stöd för motsvarande ordinarie stödperioder enligt 4 §. Ett företag som beviljas stöd som säsongsföretag kan alltså inte samtidigt beviljas stöd som ett ordinarie företag för stödperioder mellan augusti 2020 och april 2021 (se motivuttalande till 4 a § FOM i Fm 2021:5 s 7).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

Nystartade företag

Nystartat företag som inte har haft någon omsättning under någon av referensperioderna 2019 kommer inte att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte haft någon omsättning under augusti – december 2019 samt januari–april 2019. Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (10 § FOM-S).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för stödperioderna augusti–oktober 2020, november–december 2020, januari–februari 2021, mars 2021, april 2021, maj 2021, juni 2021 respektive juli 2021 samt augusti 2021 och september 2021 jämfört med samma referensperiod 2019 ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (5 § första stycket 2 FOM-S). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omsättningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före stödperioderna. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång under stödperioderna i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången under stödperioderna 2020 och 2021 har andra orsaker (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

En viss andel av nedgången ska bero på restriktionerna

Omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag skiljer sig från tidigare omställningsstöd. En viktig skillnad är att den nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna minst ska motsvara 25 procent av referensperiodens nettoomsättning.

Det krävs inte att en restriktion ensamt orsakat en nedgång i nettoomsättningen som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens totala nettoomsättning, utan det är tillräckligt att flera av restriktionerna tillsammans har haft en sådan påverkan (se motivuttalande till 5 § FOM-S i Fm 2021:2 s. 9). Hur beräkningen av detta krav ska gå till kan du läsa mer om på sidan Hur ska stödet beräknas?

Här redogörs för de omständigheter som är av betydelse för bedömningen om restriktionerna enligt 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllda eller inte.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt begränsning av antalet deltagare

De företag som omfattas av denna restriktion är sådana företag som begränsat sin verksamhet med hänsyn till förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt begränsning av antalet deltagare (7 § första stycket 1 lagen 2021:4 om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19). Föreskrifterna meddelas av riksdagen, regeringen eller en länsstyrelse och har till syfte att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Vilka föreskrifter som kan vara aktuella beror på vilken stödperiod ansökan om stöd avser.

Denna restriktion omfattar även sådana företag som inte har bedrivit någon verksamhet alls på grund av att det varit olönsamt att bedriva verksamhet med anledning av förbudet. Även företag som drabbats genom restriktionen på så vis att en väsentlig kundkategori uteslutits kan uppfylla kravet. Detta gäller sådana företag som under normala förhållanden säljer en betydande del av sina varor och tjänster till företag som på grund av förbudet inte bedrivit verksamhet under stödperioden. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg försäljning av varor och tjänster till sådana företag. Det krävs också att det är fråga om varor och tjänster av sådant slag som inte efterfrågas av köparen även när denne håller stängt, vilket kan vara fallet om företaget säljer tjänster i form av underhåll och liknande (se motivuttalande till 5 § första punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Denna restriktion gäller företag som påverkats av förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Det gäller företag där det föreligger ett tillräckligt orsakssamband mellan nedgången i nettoomsättningen och att kundkretsen till betydande del tidigare har utgjorts av personer från länder utanför EES-området och Schweiz. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg varor och tjänster till personer från länder som under stödperioden omfattats av det tillfälliga inreseförbudet. Distansförsäljning av varor kan dock typiskt sett inte anses ha påverkats av inreseförbudet på sådant sätt att kravet på kausalitet är uppfyllt (se motivuttalande till 5 § andra punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Utrikesdepartementets avrådan från resor

Denna restriktion gäller företag som under stödperioden har drabbats av en nedgång i nettoomsättningen på grund av Utrikesdepartementet avrådan från alla icke nödvändiga utrikes resor, med vissa uttryckliga undantag, med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Tillräcklig påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg resor till destinationer som Utrikesdepartementet avrått från att resa till under stödperioden. Om reseavrådan bara har gällt under en del av stödperioden ska detta beaktas (se motivuttalande till 5 § tredje punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Denna restriktion gäller företag som påverkats av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden under vissa tider. Förbudet gäller inte servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622) eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum (8 kap 5 § alkohollagen).

Ett tillräckligt orsakssamband i förhållande till denna restriktion kan i normalfallet anses visat om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg försäljning av alkoholhaltiga drycker under de timmar som förbud har gällt under stödperioden (se motivuttalandet till 5 § fjärde punkten FOM-S Fm 2021:5 s 8).

Begränsningar av serveringsställens öppettider

Denna restriktion gäller företag som påverkats av föreskrift meddelad av Folkhälsomyndigheten om begränsning av serveringsställens öppettider med stöd av 5 § 2 förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Undantag har gjorts för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället (dvs. s.k. take away-verksamhet), om vissa villkor är uppfyllda.

Ett tillräckligt orsakssamband i förhållande till dessa föreskrifter kan i normalfallet anses visat om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg försäljning av mat och dryck för förtäring på stället under de timmar som förbud har gällt under stödperioden (se motivuttalande till 5 § femte punkten FOM-S Fm 2021:5 s 8).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har bokslut den 30 april 2020 ska nettoomsättningen ha varit minst 250 000 kr (6 § första stycket 1 FOM-S).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (6 § andra stycket FOM-S).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 11-17 §§ FOM-S (6 § första stycket 2 FOM-S). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

Under perioden april 2020 till december 2021 för stödperioderna augusti 2020 till april 2021 respektive under april 2020 till juni 2022 för stödperioderna maj till september 2021 får inte företaget göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar, eller fatta sådana beslut. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får enligt 9 § FOM-S inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först

För att ett företag ska kunna få omställningsstöd måste företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning men också annat statligt stöd för förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på (6 § första stycket 4 FOM-S).

Bestämmelsen tydliggör att omställningsstödet är sekundärt i förhållande till annan motsvarande ersättning och att företaget måste försöka ta del av sådan ersättning innan de kan beviljas omställningsstöd (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Vad som anges om annat statligt stöd i 6 § första stycket 4 FOM-S gäller inte stöd enligt:

  • förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,
  • förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020,
  • förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021,
  • förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021,
  • förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021 (6 § fjärde stycket FOM-S).

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag

För att omställningsstöd ska få lämnas krävs att företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på eller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial (6 § första stycket 5 FOM-S).

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag (1 kap. 1 § första stycket). Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan senast den 30 december 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 december 2021 (6 § första stycket 6 FOM-S). Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Stödperiod respektive referensperiod

Med stödperioder menas de månader som företaget kan söka omställningsstöd för. Augusti–oktober 2020 är en stödperiod. November och december 2020 är en stödperiod, januari och februari 2021 är en stödperiod, mars 2021 är en stödperiod, april 2021 är en stödperiod, maj 2021 är en stödperiod, juni 2021 är en stödperiod och juli 2021 är en stödperiod samt augusti 2021 är en stödperiod och september 2021 är ytterligare en stödperiod (4 § FOM-S).

Med referensperiod menas stödperiodens motsvarande månader 2019. Detta illustreras med följande tabell:

Stödperiod

Referensperiod

Augusti-oktober 2020

Augusti-oktober 2019

November-december 2020

November-december 2019

Januari-februari 2021

Januari-februari 2019

Mars 2021

Mars 2019

April 2021

April 2019

Maj 2021

Maj 2019

Juni 2021

Juni 2019

Juli 2021

Juli 2019

Augusti 2021

Augusti 2019

September 2021

September 2019

Om företaget är ett säsongsföretag kan företaget välja att söka stöd för augusti 2020–april 2021 som en individuell stödperiod. För stödperioden augusti 2020–april 2021 är januari–april 2019 samt augusti–december 2019 referensperiod (4 a § FOM-S).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv FM 2021:5 för förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3]
  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]
  • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4]