OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Den som besöker en stat uteslutande för studier eller affärspraktik ska inte beskattas i denna stat för belopp som han eller hon erhåller för sitt uppehälle, sin utbildning eller praktik, från en källa utanför denna stat.

Avtalstext

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Beskrivning av artikeln

Artikeln är inte tillämplig på ersättning som den studerande eller praktikanten får för utförda tjänster. Gränsdragningen mellan sådan ersättning för praktik som omfattas och sådan ersättning för utförda tjänster som inte omfattas behandlas i punkt 3 i OECD:s kommentarer till artikeln.

För skattebefrielse krävs att den studerande eller praktikanten omedelbart före vistelsen i ”studielandet” hade hemvist (enligt artikel 4) i den andra avtalsslutande staten. Detta avser att klargöra att artikeln inte är tillämplig på en person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat men som flyttat till en tredje stat och fått sitt hemvist där innan vistelsen i den andra avtalsslutande staten (studiestaten) påbörjades (punkt 2 i kommentarerna till artikeln).

Avvikelser i svenska skatteavtal

Många svenska avtal avviker från modellavtalet. I vissa avtal omfattar artikeln utöver studerande och affärspraktikanter även lärlingar (t.ex. Lettland, SFS 1993:1164). Vissa avtal ger skattebefrielse för praktikanttjänstgöring under viss begränsad tid eller till vissa begränsade belopp. I vissa avtal krävs att praktiken ska ha en sådan anknytning till studierna att det ger praktik inom det valda studieområdet.

I de nyare svenska avtal som har en särskild bestämmelse för studerande brukar följande bestämmelse tas in:

2. Såvitt avser bidrag och stipendier som inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1, skall en student eller affärspraktikant som avses i nämnda punkt vara berättigad till samma befrielse, lättnader och förmåner vid beskattningen som gäller för en person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Detta innebär, för närvarande, att helt grundavdrag ska medges vid beskattningen av andra bidrag och stipendier än de som är helt skattefria i Sverige enligt punkt 1.

Referenser på sidan

Övrigt