OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer som lämnar gåvor till ideella organisationer kan ha rätt till skattereduktion. Vissa förutsättningar ska dock vara uppfyllda för både givaren och mottagaren.

Läs även om hur en gåvomottagare blir godkänd.

Vem kan få skattereduktion?

Reglerna om skattereduktion för gåva finns i 67 kap. 20–26 §§ IL. Rätt till skattereduktion har de fysiska personer som uppfyller samtliga följande krav:

 • vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år
 • är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret
 • har haft utgifter för gåvor till en godkänd gåvomottagare, eller ska ta upp värdet av sådana gåvor som inkomst.

Rätt till skattereduktion för gåvor har också

 • den som är begränsat skattskyldig och har begärt att få beskattas enligt inkomstskattelagen i stället för att betala sink eller A-sink
 • den som har inkomster från en näringsverksamhet med fast driftställe i Sverige eller från en fastighet i Sverige (67 kap. 24 § andra stycket IL och 3 kap. 18 § 1, 2 och 3 IL).

Förutsättningen för dessa att få skattereduktion är att deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av en förvärvsverksamhet i Sverige.

Ett dödsbo har rätt till skattereduktion för gåvor som den avlidne lämnade före dödsfallet, eller för gåvor som lämnades under den avlidnes livstid av någon annan och som ska tas upp som inkomst av dödsboet. Däremot får dödsbon inte skattereduktion för gåvor från dödsboet eller för gåvor som lämnats i ett testamente.

Vem kan man ge gåvan till?

För att kunna få skattereduktion för en gåva måste gåvan ges till en i förväg godkänd gåvomottagare. Det kan vara en svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund. Det kan också vara en utländsk motsvarighet till dessa. Gåvomottagaren måste vara godkänd vid gåvotillfället. En lista över all godkända gåvomottagare med datum för godkännande, finns på Skatteverkets webbplats.

Ett godkännande som gåvomottagare kan återkallas. Gåvogivaren har då rätt till skattereduktion för gåvor som ges fram till dess att beslutet om återkallelse har fattats.

Underlag för skattereduktionen

Underlaget för skattereduktion består av

 1. utgifter för gåvor som har betalats under beskattningsåret, och
 2. värdet av gåvor som ska tas upp som inkomst av den skattskyldiga.

Med punkt 2 ovan menas något av följande:

 • En skattepliktig förmån som någon fått från sin arbetsgivare.
 • En gåva som ett aktiebolag ger och som en aktieägare utdelningsbeskattas för. Om t.ex. ett fåmansaktiebolag donerar en viss del av sin vinst till en godkänd gåvomottagare blir delägaren utdelningsbeskattad för detta och beloppet utgör då underlag för skattereduktion.

Man kan bara få skattereduktion för gåvor i pengar. Gåvorna kan lämnas till en eller flera gåvomottagare. Varje gåva måste uppgå till minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle. För att få skattereduktion måste det sammanlagda underlaget för skattereduktion uppgå till minst 2 000 kr under beskattningsåret.

Omkostnader för en gåva, t.ex. porto eller transaktionskostnader på banken, får inte räknas med i underlaget.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst uppgå till 3 000 kr per år. Det motsvarar ett underlag för en skattereduktion om 12 000 kr per år.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift.

Omfördelning mellan makar och sambor

Makar och sambor kan omfördela underlaget för skattereduktion mellan sig när den som gett gåvan inte kan utnyttja hela skattereduktionen. Omfördelning kan också ske om en av makarna gett gåvor som överstiger det skattereduktionsgrundande beloppet medan den andre maken har ytterligare utrymme, eller att en av makarna inte kommer upp i det minsta skattereduktionsgrundande beloppet.

Förutsättningen för omfördelning är att det avser makar som lever tillsammans eller sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har gemensamma barn. Den person som övertar ett skattereduktionsbelopp måste uppfylla villkoren för skattereduktion.

Det har ingen betydelse för omfördelningen om gåvogivaren har lämnat en kontrolluppgift på gåvan eller inte.

Omfördelningen är inte reglerad i lag utan följer av allmänna principer som även tillämpas för t.ex. skattereduktion för rot- och rutarbete.

Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgifter

De som är godkända gåvomottagare är enligt 22 kap. 22 § SFL skyldiga att lämna kontrolluppgifter för mottagna gåvor som kan ge rätt till skattereduktion. Skyldigheten gäller även för sådana gåvor som ska förmånsbeskattas. För anonyma gåvor finns ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom beräkna skatten