OBS: Detta är utgåva 2022.3. Sidan är avslutad 2023.

Beräkning av stödbeloppet

Stöd lämnas med nittio procent av de kostnader som är framräknade enligt 10 § FSPE (11 § FSPE). Det gäller för evenemang som planerats att genomföras tidigast 1 januari 2022.

Om evenemanget, eller del av evenemanget om det är en sammanhållen serie, genomförts eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021, lämnas stöd i stället med sjuttio procent av de framräknade kostnaderna (andra punkten övergångsbestämmelserna FSPE). Det innebär att om evenemanget utgörs av en sammanhållen serie som går över årsskiftet, lämnas stöd med sjuttio procent av de framräknade kostnaderna för den del av serien som genomförts eller skulle genomförts före 1 januari 2022 och med nittio procent för den del av serien som genomförts eller skulle ha genomförts från den 1 januari 2022.

Takbelopp

En arrangör eller en underleverantör kan maximalt få stöd med 22 500 000 kr (11 § FSPE). I detta takbelopp ingår vissa andra stöd och lån som sökande kan ha beviljats. Takbeloppet för en enskild sökande kan därför bli lägre än 22 500 000 kr.

Om evenemanget i sin helhet genomförts eller skulle ha genomförts mellan 1 juni 2021 och 31 december 2021 gäller att takbeloppet är 17 500 000 kr (andra punkten övergångsbestämmelserna FSPE).

Om evenemanget är en sammanhållen serie, och del av serien genomförts eller skulle ha genomförts före 1 januari 2022 gäller att takbeloppet för den del av evenemanget som genomförts eller skulle ha genomförts före 1 januari 2022 är 17 500 000 kr. För kostnader som är hänförliga till den del av serien som genomförts eller skulle ha genomförts efter 31 december 2021 kan ytterligare stöd ges upp till takbeloppet 22 500 000 kr.

Om samma sökande söker stöd för flera evenemang gäller takbeloppet totalt per sökande.

Takbeloppet gäller även totalt för alla företag som ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) enligt 11 § FSPE. Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL anser Skatteverket innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

Tidpunkten för prövning av koncerntillhörighet är när ansökan om stöd prövas.

Om sökande fått andra stöd eller lån

När man beräknar takbeloppet för en sökande ska man avräkna följande stöd och lån som sökanden eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som avses i 1 kap. 4 § ÅRL har beviljats:

  • Stöd enligt FSPE.
  • Hyresstöd som sökande beviljats under 2020 eller 2021 enligt förordningarna (2020:237) eller (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.
  • Omställningsstöd för perioden juni-juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020.
  • Statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
  • Statligt lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Hyresstöd enligt förordningarna 2020:237 och 2021:273 anses i statsstödshänseende vara stöd som tillkommer hyresgästen, även om utbetalningen av stödet sker via hyresvärden. Skatteverket anser därmed att avräkning av beviljat hyresstöd ska ske hos hyresgästen. Det innebär att beviljat hyresstöd ska avräknas från takbeloppet om sökanden själv är hyresgästen samt om något företag i samma koncern som sökanden är hyresgästen som fått hyresstöd.

Exempel: företaget har fått rabatt på hyran

Beräknat stöd enligt FSPE för AB A uppgår till 23 miljoner kronor. AB A hyr lokal av AB B, och har ingått avtal med AB B om att få rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021. Avtalet innebär att AB A endast behöver betala halva hyran, 60 000 kr per månad istället för 120 000 kronor per månad. AB B kan få hyresstöd med 50 procent av den nedsatta hyran, d.v.s. med totalt 90 000 kronor (50 procent av 3 x 60 000 kr).

AB A har rätt till evenemangsstöd med maximalt 22,5 miljoner kronor, minskat med det hyresstöd hyresvärden beviljats på grund av hyresrabatten, 90 000 kronor. AB A har alltså rätt till evenemangsstöd med 22 410 000 kronor.

Exempel: företag i samma koncern har fått stöd

En koncern består av moderbolaget AB A samt dotterbolagen AB B och AB C. Beräknat stöd enligt FSPE för AB A uppgår till 23 miljoner kronor. AB B har fått omställningsstöd för perioden juni-juli 2020 med 4 miljoner kronor. AB C har tidigare ansökt om och beviljats evenemangsstöd med 3 miljoner kronor.

AB A har rätt till evenemangsstöd med maximalt 22,5 miljoner kronor, minskat med det omställningsstöd som AB B har fått (4 mnkr) samt det evenemangsstöd som AB C har fått (3 mnkr). AB A har alltså rätt till evenemangsstöd med 15,5 miljoner kronor.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 [1]
  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]