OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Ett företag ska lämna noter och tilläggsupplysningar till de olika posterna balansräkningen och resultaträkningen.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Noter enligt årsredovisningslagen

En årsredovisning ska bl.a. bestå av noter (2 kap. 1 § ÅRL). Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska företaget även lämna tilläggsupplysningar (2 kap. 3 § ÅRL).

I kapitel 5 i ÅRL finns bestämmelserna om noter. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § ÅRL på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till (5 kap. 3 § ÅRL).

Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 5 kap. 4 – 24 §§ ÅRL. Upplysningar ska lämnas om t.ex. värderingsprinciper, anläggningstillgångar, goodwill.

Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 § ÅRL. Bestämmelser för mindre företag om noter finns dessutom i 3 kap. 5 § ÅRL (5 kap. 1 § ÅRL).

Större företag ska i noter även lämna upplysningar enligt 5 kap. 25 – 48 §§ ÅRL. Upplysningar ska lämnas om t.ex. ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar, inköp och försäljningar mellan koncernföretag. Ytterligare bestämmelser om vilka upplysningar som större företag ska lämna finns i 3 kap. 8 och 10 §§ ÅRL (5 kap. 2 § ÅRL).

För europabolag och europakooperativ finns särskilda regler i 5 kap. 49 § ÅRL.

Upplysningar enligt bokföringslagen

Ett företag som upprättar ett årsbokslut ska enligt 6 kap. 5 § BFL lämna upplysningar om följande:

 • vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats
 • hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har beräknats
 • hur stor del av de totala skulderna som ska betalas senare än ett år efter balansdagen
 • ställda säkerheter, med förtydligande om säkerheternas omfattning, art och form
 • summan av garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser).

K1: förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska upplysa om periodiseringsfonder, expansionsfonder, ersättningsfonder, skogskonton, insatsemissioner, upphovsmannakonton, betalningsplaner på skog samt summan av alla eventuella periodiseringsfonder i det förenklade årsbokslutet (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 8.1).

Det förenklade årsbokslutet för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund får innehålla tilläggsupplysningar till resultaträkningen och balansräkningen (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 5.3), men det allmänna rådet innehåller inga regler för hur dessa upplysningar ska utformas.

Årsbokslut

I kapitel 17 i det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) finns regler om de upplysningar som man ska lämnas i ett årsbokslut. Inget hindrar att ett företag lämnar fler upplysningar än vad som krävs enligt det allmänna rådet. Företaget får självt avgöra var i årsbokslutet upplysningarna ska lämnas. Det finns också vissa särregler för vissa företagsformer.

För företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag finns dessutom regler om upplysningar i kapitel 18 i det allmänna rådet.

K2: årsredovisning i mindre företag

Kapitel 18 i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) behandlar de noter som ska lämnas i årsredovisningen. Inget hindrar att ett företag lämnar fler upplysningar än vad som krävs enligt det allmänna rådet. Sist i kapitlet finns vissa särskilda regler för de flesta företagsformer.

För företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag finns dessutom regler om noter i kapitel 19 i det allmänna rådet..

Årsredovisningens olika delar ska presenteras i följande ordning: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (BFNAR 2016:10 punkt 3.2). Noterna ska i sin tur presenteras i ordningen redovisningsprinciper, noter till enskilda poster i resultat- och balansräkning och övriga poster (BFNAR 2016:10 punkt 18.2).

De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 2 § ÅRL ska omfatta bl.a. uppgifter om att företaget tillämpar ÅRL och det allmänna rådet (BFNAR 2016:10 punkt 18.3).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

De regler som behandlar noter finns inte samlade i ett kapitel i det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Reglerna om noter finns till stor del samlade i kapitel 8 i det allmänna rådet, men också utspridda i övriga kapitel. Skyldigheten att lämna vissa noter beror på om företaget är ett större eller mindre företag i enlighet med ÅRL:s bestämmelser.

Noterna ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 8.2, normalt presenteras i följande ordning:

 1. Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
 2. Uppskattningar och bedömningar
 3. Tilläggsupplysningar till poster i den ordning respektive post redovisas i resultat- och balansräkning
 4. Övriga noter.

Företaget ska lämna upplysningar om att de tillämpar ÅRL och det allmänna rådet. Företaget ska även lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper de valt och vilka som är relevanta för att förstå den finansiella rapporten, utöver det som krävs enligt ÅRL och det allmänna rådet i övrigt (BFNAR 2012:1 punkt 8.3).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler tillämpar IFRS och IAS med de undantag och tillägg som ges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För de kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som ska tillämpa ÅRKL respektive ÅRFL finns särskilda bestämmelser i respektive lag om vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

För kreditinstitut och värdepappersbolag regleras vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas i 5 kap. ÅRKL. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får man lämna upplysningarna i balansräkningen eller resultaträkningen i stället. Vilka bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. ÅRL som även ska tillämpas av kreditinstitut och värdepappersbolag regleras i 5 kap. 1 § ÅRKL med de avvikelser som anges i 5 kap. 2 § ÅRKL. Därutöver ska institutet eller bolaget lämna upplysningar i enlighet med 5 kap. 3 - 7 §§ ÅRKL. Upplysningar ska lämnas om t.ex. tillgångar och skulder.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd specificeras vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas till balansräkningen och resultaträkningen. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Försäkringsföretag

För försäkringsföretagen regleras vilka tilläggsupplysningar som de ska lämna i 5 kap. ÅRFL. Vilka bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. ÅRL som även ska tillämpas av försäkringsföretag regleras i 5 kap. 1 § ÅRFL med de avvikelser som anges i 5 kap. 2 § ÅRFL. Därutöver ska företaget lämna upplysningar i enlighet med 5 kap. 3 - 6 §§ ÅRFL. Upplysningar ska lämnas om t.ex. tillgångar, eget kapitel och avsättningar.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd specificeras vilka tilläggsupplysningar som företaget ska lämna till balansräkningen och resultaträkningen. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4] [5]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]