OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

Vid omsättning av varor som ska transporteras till köparen är huvudregeln att varan är omsatt i det land där varan finns när transporten till köparen påbörjas. Det finns dock flera undantag.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har strukturerats om. Texterna om kedjetransaktioner och särskilda omsättningslandsbestämmelser har sammanförts under egna rubriker.

Huvudregel – transporten till köparen påbörjas i Sverige

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen, är enligt huvudregeln omsatt inom landet om varan fysiskt finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till köparen (5 kap. 2 § första stycket 1 ML).

Vid bedömning av omsättningsland enligt huvudregeln spelar det ingen roll vem som står för transporten av varan. Det kan vara säljaren, köparen eller någon annan, t.ex. en speditör eller annan självständig fraktförare som anlitats av säljaren eller köparen.

Bestämmelsen omfattar olika situationer där säljaren och köparen kommit överens om till vilken plats varan ska transporteras. Den omfattar också försäljning i butik eller andra former av avhämtningsköp. Köparen är i sådana fall ansvarig för transporten och det ingår i avtalet att varan ska transporteras från säljarens lokaler.

Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket 1 ML motsvaras av artikel 32 första stycket i mervärdesskattedirektivet.

Undantag

Det finns bestämmelser som kan ses som undantag från huvudregeln. Dessa bestämmelser avser

Huvudregel – transporten till köparen påbörjas i annat land

Om varan i stället finns utomlands när transporten till köparen påbörjas är huvudregeln att omsättningen av varan är gjord utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML jfr med 5 kap. 2–3 a §§ ML).

Undantag

Det finns bestämmelser som kan ses som undantag från huvudregeln. Dessa bestämmelser avser

Rättsfall: var påbörjas transporten?

När en vara genomgår bearbetning på uppdrag av säljaren anses transporten till köparen påbörjad först när varan är i överensstämmelse med försäljningsavtalet. Det innebär att transporten till köparen påbörjas på den plats där varan bearbetats så att den uppfyller kraven i försäljningsavtalet (C-446/13, Fonderie).

Kedjetransaktioner

Vid handel med tre eller flera parter där en vara transporteras mellan EU-länder direkt från den första till den sista parten i kedjan ska transporten endast hänföras till ett av försäljningsleden. Även om varan enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen är det i övriga led fråga om en omsättning utan transport i mervärdesskattehänseende.

Särskilda omsättningslandsbestämmelser

Det finns särskilda omsättningslandsbestämmelser som avser

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-446/13 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar