OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Vissa juridiska personer är helt undantagna från skattskyldighet till inkomstskatt enligt 7 kap. 2 § IL.

Stat och kommun

Staten, landsting, kommuner och kommunalförbund är helt undantagna från skattskyldighet (7 kap. 2 § första stycket 1 och 2 IL).

Kommunalförbund bildas enligt 3 kap. 8 § kommunallagen för samarbete mellan kommuner. Samarbetet kan exempelvis bestå i att förbundet administrerar en gemensam VA-anläggning.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelser som omfattas av bestämmelserna i tryggandelagen är helt undantagna från skattskyldighet (7 kap. 2 § första stycket 3 IL).

De är däremot skattskyldiga för avkastningsskatt (2 § AvPL).

Samordningsförbund

Samordningsförbund är helt undantagna från skattskyldighet (7 kap. 2 § första stycket 4 IL).

Ett samordningsförbund beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser för att förbättra människors förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen kan ske mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett landsting och en eller flera kommuner (4 § lagen [2003:1210] om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Kommunallag (2017:725) [1]
  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
  • Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser [1]