OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Årets avsättning till expansionsfond får inte överstiga det justerade resultatet.

Det justerade resultatet påverkar den maximala avsättningen

En avsättning till en expansionsfond får i princip inte medföra underskott. Därför har man infört en begränsningsregel i 34 kap. 5 § IL.

Begränsningsregeln går ut på att avsättningen till expansionsfonden inte får överstiga resultatet av näringsverksamheten före avdrag för avsättning till expansionsfond och korrigering för

  • pensionssparande
  • sjukpenning
  • egenavgifter.

Eftersom man utgår från resultatet av näringsverksamheten innebär det att även exempelvis uppskov och återföringar avseende skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto ska tas med (1993/94:SkU 25 s. 76).

När kan ett underskott uppstå?

Normalt sett kan inte ett avdrag för avsättning till expansionsfond medföra att det uppkommer ett underskott i näringsverksamheten. Underskott kan dock uppstå på grund av att man gör en avsättning till en expansionsfond i samband med att man som enskild näringsidkare under året överför en del av sin näringsverksamhet till en annan enskild näringsidkare.

Räntefördelning och avsättning till periodiseringsfond påverkar resultatet

Avsättning till expansionsfond ska göras efter räntefördelningen och efter avsättning till periodiseringsfond.

Exempel: räkna ut det justerade resultatet

En företagare har ett överskott före skattemässiga justeringar på NE-blanketten på 500 000 kr.

Beloppet för räntefördelning är 100 000 kr och företagaren väljer att flytta detta belopp till inkomstslaget kapital.

Därefter återstår 400 000 kr av resultatet. Företagaren sätter av 30 % eller 120 000 kr till en periodiseringsfond.

Därefter återstår 280 000 kr som är lika med hur mycket företagaren får avsätta till en expansionsfond.

Beloppet som överflyttats till inkomstslaget kapital genom räntefördelning eller som avsatts till en periodiseringsfond kan således inte utnyttjas igen för avsättning till en expansionsfond.

Del av resultatet som inte redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet kan inte ligga till grund för avsättningen

Resultatet beräknas på samma sätt för delägare i handelsbolag som för enskilda näringsidkare. Man utgår från det skattepliktiga resultatet i näringsverksamheten före ökningen av expansionsfond, sjukpenning, pensionssparande och egenavgifter, men efter räntefördelning, avsättning till periodiseringsfond o.s.v.

Delägare i handelsbolag redovisar ibland en del av resultatet från handelsbolaget i inkomstslaget kapital i stället för i inkomstslaget näringsverksamhet, t.ex. kapitalvinster och kapitalförluster på fastigheter och bostadsrätter i handelsbolaget. Den delen av resultatet som inte redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet kan inte ligga till grund för avsättning till expansionsfond.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Övrigt

  • 1993/94:SkU 25 [1]