OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Flygskatt ska inte betalas för vissa personkategorier.

Lagen ska tillämpas på kommersiella flygresor och resor med svenskt statsflyg. Vad som avses med respektive begrepp samt vilka flygresor som lagen inte ska tillämpas på framgår av sidan Kommersiella flygresor och svenskt statsflyg.

Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från Sverige med godkända flygplan

Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare (3 § LSF).

Bestämmelsen innebär att flygresor med flygplan som är godkända för högst tio passagerare undantas från skatteplikt som t.ex. flygresor med mindre flygplan eller helikoptrar (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

En förutsättning för att en flygresa ska vara skattepliktig är att flygplanet transporterar passagerare. Flygskatt ska då betalas för varje passagerare som finns ombord på flygplanet när skattskyldigheten inträder, om inte något undantag från skatteplikt är tillämpligt. Det räcker därmed att det är en passagerare som transporteras med flygplanet för att flygresan ska bli skattepliktig (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

En ytterligare förutsättning för att flygresan ska bli skattepliktig är att avresan sker från en flygplats inom svenskt territorium (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Med flygplats menas ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att ett flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet (2 § 2 LSF).

Vissa passagerare undantas från flygskatt

Flygskatt ska inte betalas för följande personkategorier enligt 4 § LSF

 1. barn under två år
 2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång
 3. flygande personal som är i tjänst under flygningen
 4. passagerare som har ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter resan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som framgår av resedokumentationen
 5. passagerare som har ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24 timmar.

Listan på personkategorier som finns i bestämmelsen är uttömmande (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Undantag: barn under två år

För att barn under två år ska undantas från skatt gäller att barnet inte har fyllt två år när flygresan påbörjas. Det har inte någon betydelse om barnet reser i en vuxens knä eller om barnet har ett eget säte (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Undantag: tekniska störningar, väderförhållanden och andra oförutsedda händelser

Undantag från flygskatt gäller för passagerare som följer med vid en förnyad avgång när de inte har nått sin destinationsflygplats på grund av

 • tekniska störningar
 • väderförhållanden
 • någon annan oförutsedd händelse som t.ex. en strejk eller nödlandning på grund av att en passagerare har blivit akut sjuk och behöver läkarvård.

Flygskatt ska i dessa fall endast betalas för en avgång (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Undantag: flygande personal

Undantag från flygskatt gäller för flygande personal som är i tjänst under en flygning.

Med flygande personal avses varje person ombord på ett flygplan som

 • flyger flygplanet
 • tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation
 • är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen
 • ger service till passagerarna.

Flygande personal som inte är i tjänst vid skattskyldighetens inträde, exempelvis en semestrande pilot eller kabinpersonal som är på väg till sin utplaceringsort, omfattas inte av undantaget.

I de fall en person ansvarar för säkerheten för passagerarna, exempelvis en ordningsvakt i luften eller en sky marshal, gäller undantaget från flygskatt även om personen inte är anställd av flygföretaget. Sky marshals är specialutbildade civilklädda poliser som vanligtvis är medlemmar av poliskåren men i vissa länder kan de också tillhöra underrättelsetjänsten. Deras uppgift är att följa med passagerarflyg för att garantera säkerheten för passagerare, besättning och själva flygplanet (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Undantaget gäller inte för poliser eller säkerhetseskorter som följer med utvisade eller avvisade personer eller personer i förvar eftersom det huvudsakliga syftet för sådana säkerhetseskorter är att transportera personen till hemlandet (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Kabinpersonal som ger service till passagerarna undantas från flygskatt. Det gäller även för personal som på uppdrag av flygföretaget assisterar en passagerare, exempelvis ett litet barn eller en person med en funktionsnedsättning. Däremot omfattas inte passagerare som ger service till personer ombord, t.ex. tolkar, personliga assistenter, kontaktpersoner, ledsagare eller andra vårdande personer (anhöriga eller professionella) av undantaget (jfr prop. 2017/18:1 s. 610).

Undantag: transitpassagerare där transiteringen framgår av resedokumentationen

Flygskatt ska inte betalas för transitpassagerare. Det är fråga om en transitflygning när en passagerare i ett flygplan har kommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med samma flygplan med samma eller ändrat linjenummer. Resan kan ha startat antingen från en flygplats i Sverige eller från en flygplats utomlands. Om resan har startat från en flygplats i Sverige ska flygskatt endast betalas vid den första avgången från flygplatsen.

Flygskatt ska inte betalas om en passagerare startar sin flygresa utomlands och sedan mellanlandar på flygplats i Sverige på väg mot sin slutdestination. För att undantaget ska vara tillämpligt måste det finnas en resedokumentation där det framgår att det är fråga om transitering (jfr prop. 2017/18:1 s. 610 f.).

Exempel: inrikes transitflygning

Ett flygplan som avgår från Göteborg mellanlandar i Stockholm och tolv passagerare ombord fortsätter flygresan med samma flygplan till Visby. För dessa passagerare ska då flygskatt betalas endast för den första avgången som skedde från Göteborg. Det gäller oavsett om linjenumret är detsamma eller ett annat (jfr prop. 2017/18:1 s. 610 f.).

Exempel: utrikes transitflygning

En passagerare startar sin flygresa i Norge och mellanlandar i Sverige. Passageraren fortsätter sin flygresa med samma flygplan till Spanien. Flygskatt ska inte betalas för denna resa då undantaget för transitpassagerare är tillämpligt (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Undantag: transferpassagerare med resedokumentation för fortsatt resa inom 24 timmar

När en passagerare ankommer till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan ska flygskatt inte betalas under förutsättning att den efterföljande flygningen ska påbörjas inom 24 timmar från ankomsten till den svenska flygplatsen.

Undantaget från flygskatt påverkas inte om tidsgränsen överskrids på grund av oförutsedda, oplanerade avbrott eller av oplanerade förseningar av flygningar. Vid planerade avbrott i resan mot slutdestinationen som varar längre än 24 timmar ska däremot flygskatt betalas (jfr prop. 2017/18 s. 611).

En resa som innebär att en passagerare inom ett dygn ankommer till samma stad som hen reste ifrån, exempelvis Stockholm Arlanda–Göteborg Landvetter–Stockholm Bromma, kan aldrig innebära att transferundantaget kan bli tillämpligt eftersom båda resorna har en utsedd slutdestination. För att resan ska undantas från flygskatt ska resan fortsätta till en annan slutdestination än orten för avresan (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Av bestämmelsen följer att det ska finnas en resedokumentation för att undantaget ska gälla (4 § 5 LSF). Förarbetena anger att det ska finnas en sammanhängande resedokumentation som visar avgångsflygplats, slutdestination samt datum och klockslag för avgång respektive ankomst. Även tid och plats för anslutande flyg måste framgå av dokumentationen för att en passagerare ska kvalificera sig för undantaget (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Exempel: flygresan startar utomlands med anslutande flyg i Sverige

En passagerare startar sin flygresa utomlands och byter till ett anslutande flyg i Sverige och fortsätter sin resa. Om det anslutande flyget avgår inom 24 timmar från ankomsten till Sverige är transferundantaget tillämpligt och någon svensk flygskatt ska inte betalas av flygföretaget som utförde flygningen från Sverige (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Exempel: flygresan startar i Sverige med anslutande flygresa till en plats utomlands

En passagerare har köpt en flygbiljett från Kiruna till Paris med byte av flyg i Stockholm inom 24 timmar från ankomsten till Stockholm. Flygplanet i Stockholm avgår inte enligt tidtabellen vilket medför att uppehållet blir längre än 24 timmar. Transferundantaget gäller ändå eftersom en sådan oplanerad försening av flyg inte medför att flygskatt ska betalas. Flygskatt ska därför enbart betalas av det flygföretag som utförde flygningen från Kiruna (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Exempel: passageraren byter slutdestination vid mellanlandningen i Sverige

En passagerare har köpt en flygbiljett från Hagfors till Bangkok i Thailand med byte av flyg i Göteborg inom 24 timmar från ankomsten till Göteborg. I Göteborg ändrar sig passageraren och köper en ny flygbiljett till Turkiet. Denna resa påbörjas inom 24 timmar från ankomsten till Göteborg.

Här blir transferundantaget inte tillämpligt eftersom det vid resan från Hagfors framgick av resedokumentationen att slutdestinationen var Bangkok med byte till direkt anslutande flyg i Göteborg. Flygskatt ska därför betalas utifrån resans slutdestination, d.v.s. Bangkok, av flygföretaget som utförde flygningen från Hagfors. Resan till Turkiet utgör en ny resa som innebär att det flygföretag som utförde flygningen från Göteborg till Turkiet ska betala flygskatt för resan (jfr prop. 2017/18:1 s. 611).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Referenser inom flygskatt