OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

För tomtmark för industribyggnad och övrig byggnad ska värdefaktorn storlek alltid bestämmas. Här får du veta vad riktvärdet för tomtmark till industri och övrig byggnad innefattar samt hur du beräknar det.

Riktvärdet för tomtmark

Med tomtmark för industribyggnad och övrig byggnad avses mark som består av bl.a. en industribyggnad eller övrig byggnad samt en trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme m.m., som ligger i anslutning till en sådan byggnad.

Läs om de huvudsakliga förutsättningarna för hur man indelar tomtmark.

För tomtmark för industribyggnad och övrig byggnad ska värdefaktorn storlek alltid bestämmas. Värdefaktorn storlek ska inte klassindelas.

Läs om de allmänna förutsättningarna som gäller då man ska bestämma riktvärdet för tomtmark till industri och övrig byggnad.

Värdefaktorn storlek

Med storlek menas värderingsenhetens tomtmarksareal. Om det finns särskilda skäl ska man i stället använda den byggrätt som värderingsenheten är avsedd för eller som redan används. För en byggnad som är placerad inom en tredimensionell fastighet ska storleken alltid bestämmas utifrån den planerade eller nyttjade byggrätten (12 kap. 5 § FTL).

Byggrätten anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark

Med byggrätt menas den rätt som föreligger att uppföra en ny byggnad på taxeringsenheten (SKV A 2018:15). Byggrätten anges i kvm bruttoarea ovan mark och mäts i enlighet med Svensk Standard (SS 21054:2020). Med ovan mark menar man att golvet i närmaste våning ovanför markplan ska ligga mer än 1,5 m över den omgivande marken.

Bebyggelsemöjligheten ska bestämmas med utgångspunkt i den pågående markanvändningen när man värderar tomtmarken (7 kap. 10 § FTL). Detta gäller inte om detaljplanen tillåter en annan markanvändning som ger marken ett väsentligt högre värde. Detta bör i så fall påverka värderingen av marken.

Om uppgift om byggrätt saknas för den befintliga byggnaden får man uppskatta bruttoarean

Byggrätten för bebyggda tomter bestäms i första hand till storleken av den befintliga byggnaden, jämför 7 kap. 10 § FTL. Om uppgift om byggrätt saknas får man uppskatta bruttoarean med ledning av den sammanlagda lokalarean. Bruttoarean bör bestämmas till 1,20 × den sammanlagda lokalarean (SKV A 2018:15). Om detaljplanen tillåter en annan markanvändning som ger marken ett väsentligt högre bör byggrätten bestämmas till den storlek som är tillåten enligt detaljplanen. Med ett väsentligt högre värde bör man anse ett värde som är över 20 procent högre än värdet av den utnyttjade byggrätten Förutsättningen för den senare bedömningen är att genomförandetiden för detaljplanen inte har gått ut vid beskaffenhetstidpunkten.

För obebyggda tomter bör byggrätten bestämmas till storleken av den tillåtna byggrätten

För obebyggda tomter bör byggrätten bestämmas till storleken av den byggrätt som tillåts enligt detaljplanen. Om det inte finns någon aktuell detaljplan bestäms byggrätten i första hand utifrån ett beviljat bygglov eller förhandsbesked. Om detta inte är tillfredställande får man uppskatta byggrätten med ledning av den sannolika exploateringsgraden för värdeområdet, d.v.s. förhållandet mellan bedömd byggrätt och tomtarealen.

Markvärdet beräknas utifrån gällande riktvärdeangivelse för 3D-fastigheter

När man värderar mark till en industribyggnad eller övrig byggnad som utgör en 3D-fastighet eller ett 3D-fastighetsutrymme bör man beräkna markvärdet utifrån den gällande riktvärdeangivelsen angiven i kronor per kvadratmeter tomtmark. I Skatteverkets ställningstagande Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet finns beräkningar och exempel.

Tomtvärdetabellen används om fastighetsköp saknas

Om det saknas eller finns för få fastighetsköp i ett värdeområde får man hämta information från försäljningar inom andra värdeområden, med likartade förutsättningar för prisbildning. Hur man bestämmer värdenivån i dessa fall förklaras i 5 kap. 5 a § FTL.

Om det inte finns någon sådan prisinformation från andra värdeområden ska man i stället bestämma värdet av tomtmarken till produktionslokaler av normal standard med hjälp av en tomtvärdetabell (1 kap. 3 § fjärde stycket, andra meningen FTF och 1 kap. 37 § FTF).

Beräkna riktvärdet för tomtmark

Riktvärdet för tomtmarken beräknas genom att man multiplicerar tomtarealen i kvm, eller byggrätten i kvm bruttoarea, med det rekommenderade värdet i kr/kvm.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1] [2]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet [1]