OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

De flesta bränslen definieras genom hänvisningar till KN-nummer.

Bränslen definieras genom KN-nummer

I LSE definieras de flesta bränslen genom hänvisningar till KN-nummer.

Med KN-nummer menas nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan (1 kap. 2 a § första stycket LSE).

De hänvisningar som finns i LSE till KN-nummer för olika produkter är alltså knutna till 2002 års version av Kombinerade nomenklaturen. Det innebär att senare beslutade ändringar av nomenklaturen inte ska påverka hur en produkt klassificeras enligt LSE (jfr prop. 2017/18:294 s. 91 f).

Uppdateringar av hänvisningar till KN-nummer

För vissa produkter som omfattas av LSE finns uppdateringar av hänvisningarna till KN-nummer i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter eller i sådant senare genomförandebeslut som kan komma att fattas med stöd av artikel 2.5 andra stycket i energiskattedirektivet (1 kap. 2 a § andra stycket LSE).

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 uppdateras hänvisningarna i energiskattedirektivet till vissa KN-nummer i Kombinerade nomenklaturen för 2002 till motsvarande nummer i nomenklaturen för 2018. Dessa uppdateringar har skett till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen. Beslutet tillämpas från och med den 15 september 2018.

Ett sådant genomförandebeslut får inte innebära att några av de bränslen som definieras som energiprodukter läggs till eller tas bort eller att det sker några ändringar i de minimiskattesatser som följer av energiskattedirektivet.

Ett sådant genomförandebeslut är direkt tillämpligt i medlemsstaterna och behöver inte genomföras särskilt i medlemsstaternas nationella lagstiftning för att bli gällande (jfr prop. 2017/18:294 s. 91).

Sammanställning av hänvisningar i LSE som motsvaras av ändrade hänvisningar i kommissionens genomförandebeslut

Följande sammanställning visar de hänvisningar i LSE som motsvaras av ändrade hänvisningar i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552.

Bestämmelse i LSE

Hänvisningar till Kombinerade nomenklaturen för 2002

Motsvarande nummer i Kombinerade nomenklaturen för 2018 (enligt genomförandebeslutet)

1 kap. 3 § 8 och

1 kap. 3 a § första stycket 9

3824 90 99

3824 99 86, 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93, 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3826 00 10 och 3826 00 90

1 kap. 3 a § 3

2710 11–2710 19 69

2710 12–2710 19 68 och 2710 20–2710 20 39 och 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent [inklusive förluster] destillerar vid 210o C, och minst 65 volymprocent [inklusive förluster] destillerar vid 250o C enligt ISO 3405-metoden [likvärdig med ASTM D 86-metoden])

1 kap. 3 a § andra stycket

2710 11 21

2710 11 25

2710 19 29

2710 12 21

2710 12 25

2710 19 29 och 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent [inklusive förluster] destillerar vid 210o C, och minst 65 volymprocent [inklusive förluster] destillerar vid 250o C enligt ISO 3405-metoden [likvärdig med ASTM D 86-metoden])

2 kap. 1 § första stycket 1

2710 11 41

2710 11 45

2710 11 49

2710 12 41

2710 12 45

2710 12 49

2 kap. 1 § första stycket 2 och 7,

6 a kap. 1 § 5 b och

9 kap. 3 § 4

2710 11 31

2710 11 51

2710 11 59

2710 12 31

2710 12 51

2710 12 59

2 kap. 1 § första stycket 3

2710 19 41–2710 19 49

2710 19 61–2710 19 69

2710 19 43–2710 19 48 och 2710 20 11–2710 20 19

2710 19 62–2710 19 68 och 2710 20 31–2710 20 39

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1] [2]