OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Bolivia innehåller två mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler). Klausulen som avser royalty har aktiverats vilket innebär att viss typ av royalty inte ska beskattas i källstaten.

Vad omfattar den aktiverade MFN-klausulen i skatteavtalet med Bolivia?

Det finns två MFN-klausuler i skatteavtalet med Bolivia. Den klausul som har aktiverats innebär att royalty kan beskattas med en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skatteavtalet med Bolivia innehåller också en MFN-klausul som inte har aktiverats.

Royaltyartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Bolivia har ingått ett skatteavtal med Spanien där viss typ av royalty undantas från beskattning i källstaten. Det är ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller artistiskt verk (med undantag för royalty avseende biograffilm, videoband för användning i samband med television eller magnetiska skivor eller band) som inte får beskattas i källstaten. Avtalet mellan Bolivia och Spanien tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1999. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Bolivia från samma tidpunkt.

Observera att ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, upphovsrätt till biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod inte berörs av MFN-klausulen utan fortfarande får beskattas i källstaten.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i punkt 2 i protokollet till avtalet och lyder på följande sätt:

2. Till artiklarna 11 och 12

Om Bolivia i ett ikraftvunnet avtal för undvikande av dubbelbeskattning med något annat land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling överenskommit att tillämpa en lägre skattesats på ränta och royalty än den som anges i artiklarna 11 och 12, skall denna lägre skattesats ersätta den skattesats som anges i angivna artiklar och tillämpas från den dag då det avtalet träder i kraft.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Bolivia

Det är punkt 2 i artikel 12 som är berörd av MFN-klausulen men här återges punkterna 1–3 för att sätta in bestämmelsen i sitt sammanhang:

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen där.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Bolivia och Spanien

Punkterna 1–3 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Bolivia och Spanien. Dessa återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Bolivia:

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15% of the gross amount of the royalties.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, royalties and other similar remuneration paid as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, dramatic, musical or artistic work (excluding royalties relating to cinematograph films, videotapes for use in connection with television, or magnetic gramophone records or tapes), arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

MFN-klausul i skatteavtalet med Bolivia som inte har aktiverats

MFN-klausulen i punkt 2 i protokollet till avtalet omfattar även ränta och har såvitt Skatteverket känner till inte aktiverats i den delen. Den innebär att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia [1]