OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

För att en arrangör av ett evenemang ska beviljas stöd krävs det att evenemanget är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Vad menas med evenemang?

Med ett evenemang menas en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arrangeras vid ett tillfälle, eller en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid (3 § FSPE).

Sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar

Om det är fråga om en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar är den del av evenemanget som genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 30 juni 2022 stödberättigad (7 § andra stycket 2 FSPE).

Nytt: 2021-12-22

Om samma arrangör arrangerar exempelvis en serie teaterföreställningar, eller en konsertturné under hösten 2021 med ett uppehåll på ett par månader för att sedan fortsätta uppstår frågan om det är ett eller flera evenemang (jämför 7 § andra stycket 2 FSPE om att föreställningarna ska äga rum under en avgränsad tid). En bedömning av om det är ett eller flera evenemang när det är fråga om en serie allmänna sammankomster/offentliga tillställningar som går över årsskiftet med ett uppehåll ska göras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till marknadsföringen och hur turnén beskrivs i planen för verksamheten (7 § andra stycket 3 FSPE). Om föreställningarna har marknadsförts under separata namn så kan det tala för att det ska ses som flera från varandra skilda evenemang. Vidare ska hänsyn tas till frekvensen på föreställningarna innan uppehållet. Om föreställningarna äger rum en till flera gånger i veckan med ett uppehåll på flera veckor kan det vara en omständighet som talar för att föreställningarna som äger rum efter uppehållet utgör ett nytt evenemang.

Allmän sammankomst

Vad som menas med en allmän sammankomst framgår av 2 kap. 1 § 1–5 ordningslagen (1993:1617):

 1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 3. sammankomster som hålls för religionsutövning
 4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärliga verk
 5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den ordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (jfr 2 kap. 1 § andra stycket ordningslagen).

Cirkusföreställningar anses vara allmänna sammankomster (2 kap. 2 § ordningslagen).

Offentlig tillställning

Med en offentlig tillställning menas enligt 2 kap. 3 § första stycket 1–5 ordningslagen:

 1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 2. danstillställningar
 3. tivolinöjen och festtåg
 4. marknader och mässor
 5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (2 kap. 3 § andra stycket ordningslagen).

För tävlingar – se under Särskilt om idrottsrörelsens evenemang nedan.

Exempel: en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid

 • Mässor som pågår under flera dagar.
 • Loppmarknader som arrangeras under en helg eller exempelvis på lördagar under en säsong.
 • Olika återkommande marknader, t.ex. höstmarknader, julmarknader och dylikt.
 • Olika återkommande evenemang som hålls under sommarhalvåret eller vinterhalvåret.

Nytt: 2021-08-19

Ett ytterligare exempel är teater- eller konsertturnéer som arrangeras av samma arrangör på flera platser i landet med samma innehåll. Även teaterföreställningar och konserter med samma innehåll som arrangeras på en hemmascen av samma arrangör kan utgöra en sammanhållen serie. I sådana fall ska de planerade speltillfällena av en enskild pjäs eller konsert anses utgöra ett evenemang.

För marknader, mässor och andra evenemang som arrangeras av någon som är verksam inom jordbrukssektorn, fiskeri- och vattenbrukssektorn eller finanssektorn kan finnas hinder för stöd (punkt 2.6. i kommissionens beslut den 2 juli 2021 SA.63116 [2021/N] och vidare vidare kommissionens beslut den 13 december 2021 SA.100911 [2021/N] samt kommissionens beslut den 23 februari 2022 SA.101687 [2022/N]).

Vilka evenemang omfattas av stödet?

Stöd får lämnas till sådana evenemang som före den 1 april 2022 fick begränsas med stöd av 7 eller 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (5 § första stycket FSPE). Sådana begränsningar avser

Nytt: 2022-04-26

Stöd enligt denna förordning får lämnas till en arrangör av ett evenemang som före den 1 april 2022 fick begränsas med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (5 § första stycket FSPE). Ändringen träder i kraft den 3 maj men börjar då gälla retroaktivt från och med den 1 april 2022. Sådana begränsningar har avsett

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen (1993:1617) (7 § lag [2021:4] om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19)
 • förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser (13 § lag [2021:4] om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19).

Särskilt om idrottsrörelsens evenemang

Skatteverket anser att med idrottsrörelsen avses förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet och deras medlemsföreningar samt aktiebolag som ägs av dessa föreningar och bedriver idrottslig verksamhet.

Evenemang som till mer än ringa del ingår i idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet omfattas inte av stödet (2 kap. 3 § första stycket 1 ordningslagen jämfört med 5 § andra stycket FSPE). Skatteverket anser därför att idrottsrörelsens seriespel och motsvarande matcher och tävlingar inte ger rätt till stöd.

Nytt: 2021-09-09

Även deltagande i nationella och internationella cuper får anses ingå i ordinarie tävlingsverksamhet eftersom detta är en direkt följd av en idrottsförenings tävlingsverksamhet på elitnivå.

Skatteverket anser vidare att träningsmatcher som arrangeras inför seriestart och liknande ingår i ordinarie tränings-/tävlingsverksamhet.

Motionslopp, ungdomscuper och liknande är däremot evenemang som kan ge rätt till stöd (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU44 s. 13).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUT 2021 C 5042 [1]
 • EUT 2021 C 9468 [1]
 • EUT 2022 C 1240 [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4]
 • Ordningslag (1993:1617) [1] [2] [3] [4] [5]