OBS: Detta är utgåva 2022.5. Visa senaste utgåvan.

När lämnas en skuld över för indrivning till Kronofogden?

Obetalda skulder ska lämnas till Kronofogden för indrivning (restföring)

Möjligheten för staten att få betalt är störst om Kronofogdens verkställighetsåtgärder kan sättas in så snart som möjligt efter skatte- eller avgiftsskuldens förfallodag. För att Kronofogden ska få behörighet och möjlighet att agera måste Skatteverket löpande överlämna obetalda fordringar för indrivning (restföring) till Kronofogden. Möjligheten att lämna en skuld för indrivning regleras i den lag som styr respektive skatt och avgift. Handläggningen hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål regleras indrivningslagen.

Indrivning av skattekontoskulder

Om det vid en månadsavstämning av skattekontot finns ett underskott som överstiger restföringsgränsen ska den betalningsskyldiga, genom ett betalningskrav, uppmanas att betala beloppet och informeras om att beloppet annars kan lämnas till Kronofogden för indrivning (70 kap. 1 § SFL). Finns det även efter nästa månadsavstämning ett underskott på kontot som överstiger restföringsgränsen ska underskottet, maximalt ett belopp motsvarande det tidigare betalningskrävda beloppet, lämnas för indrivning. För att undvika detta krävs att både det belopp som har angetts i betalningskravet och eventuellt nya skatter eller avgifter som förfallit till betalning sedan föregående avstämning betalas. Det är nämligen inte en fordran på en viss preciserad skatt eller avgift utan ett skattekontounderskott som betalningskravet gäller och som sedan kan lämnas till Kronofogden för indrivning.

Beslut enligt SFL gäller omedelbart

Eftersom ett beslut enligt SFL gäller omedelbart påverkar inte en inkommen begäran om omprövning, ett överklagande eller ansökan om anstånd med inbetalning skyldigheten att betala en beslutad skatt eller avgift (68 kap. 1 § SFL). Besluten kan verkställas direkt och en begäran om indrivning och verkställighet enligt utsökningsbalken (UB) kan ske oberoende av om beskattningsbeslutet har vunnit laga kraft (3 kap. 23 § andra stycket UB). Skatteverket kan dock under vissa förutsättningar bevilja anstånd med betalningen.

Vad händer med skulden hos Kronofogden?

Att skattefordran överlämnas till Kronofogden för indrivning innebär att Kronofogden med stöd av reglerna i utsökningsbalken ska driva in betalning genom exekutiva åtgärder (utmätning). Kronofogden kan under vissa förutsättningar bevilja uppskov med betalning. Ett uppskov innebär att Kronofogden under uppskovtiden inte vidtar några åtgärder för att driva in fordan.

Varje ny fordran, d.v.s. underskott på skattekontot som restförts, betraktas och hanteras som ett nytt indrivningsuppdrag och får ett eget skuldnummer hos Kronofogden. Om en uppgift i Kronofogdens databas är oriktig eller missvisande ska Kronofogden besluta om rättelse.

Ränta hos Kronofogden

Efter förfallodagen beräknas hög kostnadsränta på skattekontot. I och med att en skuld lämnas för indrivning till Kronofogden beräknas låg kostnadsränta.

Underskott som är mindre än 2 000 kr kan falla bort

Ett underskott på skattekontot som är lägre än 2 000 kronor, bortsett från kostnadsränta, ska falla bort om underskottet har varit obetalt i minst fem år och inga andra belopp än kostnadsränta har registrerats på kontot under samma tid. Sådana underskott lämnas normalt inte över till Kronofogden för indrivning. De kommer därmed inte heller att preskriberas efter fem år (prop. 2010/11:165 s. 1186).

Om underskottet ska falla bort gäller det även kostnadsräntan (70 kap. 6 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]