OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Sidan innehåller exempel på när skatteavdrag ska göras respektive inte göras i internationella sammanhang

Nytt: 2022-03-31

Sidan har tillkommit för att underlätta tillämpningen av reglerna om skatteavdrag.

En utbetalare ska göra skatteavdrag på ersättning för arbete

Huvudregeln är att den som betalar ut ersättning för arbete som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen ska göra skatteavdrag (10 kap. 2 § SFL). Detta gäller oavsett var arbetet utförs.

Från skyldigheten att göra skatteavdrag finns vissa undantag när skatteavdrag inte ska göras. Skatteavdrag ska t.ex. inte göras om mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt eller om det finns beslut om att skatteavdrag inte ska göras.

I vissa fall ska skatteavdrag bara göras på ersättning för arbete i Sverige

I förhållande till huvudregeln finns vissa undantag gällande skyldigheten att göra skatteavdrag. En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska bara göra skatteavdrag från ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige (10 kap. 6 § första stycket första meningen SFL). Även en svensk utbetalare som betalar ut ersättning för arbete till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska göra skatteavdrag, men bara om arbetet utförs i Sverige (10 kap. 6 § första stycket andra meningen SFL).

Arbetet ska anses utfört här i landet även om mottagaren arbetar utomlands inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige (10 kap. 6 § andra stycket SFL). Läs mer om skyldigheten att göra skatteavdrag på sidan Vem ska göra skatteavdrag?

En förutsättning för att det ska bli aktuellt med skatteavdrag i dessa fall är alltså att arbete utförs i Sverige. Om ingen del av arbetet utförs i här i landet kan arbetet inte heller anses vara inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

Även om arbete utförs i Sverige ska en utländsk utbetalare inte göra skatteavdrag från ersättning som är undantagen från skatteplikt enligt 6 a § SINK, den s.k. 183-dagarsregeln (10 kap. 5 § 5 SFL). En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska inte heller göra skatteavdrag på pension, sjukpenning och övrig ersättning som avses i 10 kap. 3 § andra stycket 1–7 SFL (10 kap. 5 § 4 SFL).

Vilket skatteavdrag ska göras?

När det finns en skyldighet att göra skatteavdrag är i vissa fall skatteavdragets storlek beroende av om det är en svensk utbetalare eller en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige. Skatteavdragets storlek är också beroende av om mottagaren är en juridisk person eller en fysisk person. Om mottagaren är en fysisk person kan det även vara av betydelse om denna är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt (SINK och A-SINK)

Den som betalar ut ersättning för arbete till en begränsat skattskyldig fysisk person ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras och utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § SFL).

Den som betalar ut en ersättning till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag ska göra skatteavdrag för skatt enligt A-SINK från ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK. Något beslut från Skatteverket krävs inte för att få göra ett sådant skatteavdrag (13 kap. 4 § SFL).

Exempel: skatteavdrag på utbetalningar till företag som saknar F-skatt

Den som betalar ut ersättning för arbete till ett företag som inte är godkänt för F-skatt är i regel skyldig att göra skatteavdrag.

Utbetalning från en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige

Nedan följer exempel på situationer när en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige betalar ut ersättning för arbete. En utländsk utbetalare som har ett fast driftställe i Sverige är skyldig att göra skatteavdrag på samma sätt som en svensk utbetalare.

1 a: Utbetalning till en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver näringsverksamhet

Ett utländskt företag anlitar en svensk enskild näringsidkare med A-skatt för att utföra it-tjänster. Arbetet utförs i sin helhet i Sverige.

Det utländska företaget ska göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 20 § 4 SFL).

1 b: Utbetalning till en svensk juridisk person

Ett utländskt företag anlitar ett svenskt bolag som saknar F-skatt för redovisningstjänster m.m. Arbetet utförs i sin helhet i Sverige.

Det utländska företaget ska göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

1 c: Utbetalning till en utländsk juridisk person

Ett utländskt företag (A) anlitas för ett it-projekt. Det utländska företaget anlitar i sin tur en underentreprenör (juridisk person) med personal för att utföra projektet. Underentreprenören saknar F-skatt. Personalen arbetar främst från utlandet men kommer befinna sig på plats i Sverige i två månader för driftsättning av slutprodukten.

Det utländska företaget A ska göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete i Sverige (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

Utbetalning från en svensk utbetalare

Nedan följer exempel på situationer när en svensk utbetalare betalar ut ersättning för arbete.

2 a: Utbetalning till en begränsat skattskyldig fysisk person som bedriver näringsverksamhet

Ett svenskt byggföretag uppför ett villaområde där husen ska ha halmtak. Det svenska byggföretaget anlitar därför ett utländskt företag med expertis inom området. Det utländska företaget saknar F-skatt.

Det svenska företaget ska göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Hur stort skatteavdrag som ska göras är beroende av flera olika faktorer. Läs mer om detta på sidan Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person.

I denna situation är det inte fråga om en tjänsteinkomst vilket innebär att SINK inte är tillämplig.

2 b: Utbetalning till en utländsk juridisk person

Ett svenskt företag anlitar ett utländskt företag (juridisk person) för ett it-projekt. Det utländska företaget saknar F-skatt. Konsulterna arbetar främst från utlandet men kommer befinna sig på plats i Sverige i två månader för driftsättning av slutprodukten.

Det svenska företaget ska göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete i Sverige (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

2 c: Utbetalning till en utländsk juridisk person

Ett svenskt byggföretag med verksamhet i Sverige får ett uppdrag utomlands. De anlitar i sin tur ett utländskt företag (juridisk person) för att utföra delar av arbetet utomlands. Inget arbete utförs i Sverige och det utländska företaget anlitas inte för några andra uppdrag i Sverige.

Det svenska företaget ska inte göra skatteavdrag eftersom ersättningen till det utländska företaget inte avser ersättning för arbete i Sverige. Då ingen del av arbetet utförs i Sverige kan arbetet inte heller anses vara inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige. Situationen omfattas alltså inte av bestämmelserna i 10 kap. 6 § SFL.

Utbetalning från en svensk utbetalare respektive en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige

3: Ett svenskt bolag ska uppföra en byggnad i Kiruna. Bolaget anlitar därför det utländska företaget A (juridisk person). Eftersom A inte har tillräckligt många elektriker anlitar de i sin tur det utländska företaget B (juridisk person). Arbetet kommer i sin helhet att utföras vid bygget i Kiruna. Båda de utländska juridiska personerna saknar F-skatt.

Vid betalning från det svenska företaget till det utländska företaget A ska det svenska företaget göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

Vid betalning från det utländska företaget A till det utländska företaget B ska det utländska företaget A göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

Exempel: skatteavdrag på utbetalningar till anställda

Den som betalar ut ersättning för arbete till anställd ska normalt göra skatteavdrag.

Utbetalning från en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige

Nedan följer exempel på situationer när en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige betalar ut ersättning för arbete. En utländsk utbetalare som har ett fast driftställe i Sverige är skyldig att göra skatteavdrag på samma sätt som en svensk utbetalare.

4 a: Utbetalning till en obegränsat skattskyldig fysisk person

Ett utländskt byggföretag får i uppdrag att utföra ett projekt i Sverige. Som projektledare anställs Fatima som är obegränsat skattskyldig i Sverige. Hon har A-skatt. Vid två tillfällen åker Fatima på tjänsteresa till Danmark för att titta på ett liknade projekt som pågår där.

Det utländska företaget ska göra skatteavdrag (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Underlaget för skatteavdrag är hela den utbetalade ersättningen. Även den del av ersättningen som är hänförlig till tjänsteresan ses som ersättning för arbete i Sverige eftersom det är fråga om ersättning för arbete ”inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige” (10 kap. 6 § SFL). Skatteavdrag ska göras med 30 procent (11 kap. 20 § 4 SFL). Innan reglerna om skyldighet att göra skatteavdrag utvidgades till utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige betalade mottagaren själv sin preliminära skatt genom en SA-debitering.

4 b: Utbetalning till en begränsat skattskyldig fysisk person

Ett utländskt bemanningsföretag avtalar med en svensk region om att hyra ut sjuksköterskor till ett av deras sjukhus. Deras anställda Lise och Max kommer att utföra arbetet. Det utländska bemanningsföretaget betalar ut ersättning för arbetet till Lise och Max.

Lise kommer att arbeta i Sverige under 10 dagar. Max kommer att arbeta här under en månad. Både Lise och Max är begränsat skattskyldiga i Sverige.

Eftersom Lise bara arbetar här under 10 dagar kan det inte bli fråga om uthyrning av arbetskraft (6 b § SINK). Det innebär att 183-dagarsregeln i 6 a § SINK är tillämplig och utbetalaren (det utländska bemanningsföretaget) är därför inte skyldig att göra skatteavdrag (10 kap. 5 § 5 SFL). Utbetalaren behöver inte något beslut från Skatteverket om att skatteavdrag inte ska göras utan det följer direkt av skatteförfarandelagen.

Eftersom Max arbetar i Sverige mer än 15 dagar i följd måste man ta ställning till om det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Regionen kommer att leda och kontrollera det arbete som Max utför. Det är regionen som ansvarar för den övergripande arbetsledningen, som disponerar, kontrollerar och ansvarar för platsen, som ställer arbetsmaterial och redskap till förfogande och som får nyttan av det utförda arbetet. Detta innebär att det är fråga om uthyrning av arbetskraft.

Max omfattas inte av 183-dagarsregeln i 6 a § SINK eftersom han är uthyrd till den svenska regionen. Inkomsten är därmed skattepliktig i Sverige enligt 5 § 2 SINK.

Max eller utbetalaren (det utländska bemanningsföretaget) bör ansöka om ett SINK-beslut. Utbetalaren ska göra skatteavdrag för SINK-skatt med 25 procent om det finns ett SINK-beslut och utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § SFL). Om det inte finns ett SINK-beslut, eller utbetalaren inte känner till beslutet, ska utbetalaren göra skatteavdrag enligt bestämmelserna för preliminär skatt (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Skatteavdrag ska då göras med 30 procent (11 kap. 20 § 4 SFL).

Max kan välja att beskattas enligt IL i stället för enligt SINK. Om det görs under beskattningsåret ska Skatteverket fatta ett beslut om preliminär A-skatt och utbetalaren ska göra skatteavdrag i enlighet med det beslutet.

Utbetalning från en svensk utbetalare

Nedan följer exempel på situationer när en svensk utbetalare betalar ut ersättning för arbete utomlands eller i Sverige.

5 a: Utbetalning till en obegränsat skattskyldig fysisk person för arbete utomlands

Caroline är anställd av ett svenskt företag. Hon ska arbeta för det svenska företaget i Spanien under 11 månader och hon kommer att betala skatt i Spanien. Caroline uppfyller kraven i sexmånadersregeln och ska därmed inte beskattas för inkomsten i Sverige. Hon kan därför ansöka om ett beslut om att skatteavdrag inte ska göras. Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren (det svenska företaget) känner till beslutet ska utbetalaren inte göra skatteavdrag. Om Caroline däremot inte har ett beslut om att skatteavdrag inte ska göras, eller utbetalaren inte känner till beslutet, ska utbetalaren göra skatteavdrag (10 kap. 2 § SFL).

5 b: Utbetalning till en begränsat skattskyldig fysisk person

Boris ska arbeta i Sverige för ett svenskt företag med att plocka potatis under fem månader. Han är begränsat skattskyldig i Sverige. Boris eller utbetalaren (det svenska företag) bör ansöka om SINK. Utbetalaren ska göra skatteavdrag för SINK-skatt med 25 procent om det finns ett SINK-beslut och utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § SFL).

Om det inte finns ett SINK-beslut, eller utbetalaren inte känner till beslutet, ska utbetalaren göra skatteavdrag enligt bestämmelserna för preliminär skatt (10 kap. 2 och 6 §§ SFL). Hur stort skatteavdrag som ska göras är beroende av flera olika faktorer. Läs mer om detta på sidan Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person och särskilt det som står under Obligatorisk förhöjning av skatteavdraget.

Boris kan välja att beskattas enligt IL i stället för enligt SINK. Om det görs under beskattningsåret ska Skatteverket fatta ett beslut om preliminär A-skatt och utbetalaren ska göra skatteavdrag i enlighet med det beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar